بازار گردان کیست و چه وظایفی دارد؟


وبلاگ جعفر چگنی

تعریف مراحل خرج : به مراحلی اطلاق می گردد که به ترتیب و بر طبق مقررات و با تایید و نظارت مقامات مسئول یک دستگاه دولتی باید طی شود تا کالایی تحویل و یا خدمتی انجام گیرد و یا به طور کلی دینی بر ذمه دولت ایجاد شود . مراحل خرج یا انجام هزینه ها و سایر پرداخت ها ی دستگاههای دولتی که تقریبا در اکثر کشورها مشابه می باشد ، شامل فعالیت ها و عملیات معقولی است باید برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب بودجه سالانه ، صورت گیرد . برای درک صحیح مراحل خرج و ضرورت انجام ان در دستگاههای دولتی در مورد خرید کالا و خدمات باید حداقل به موارد زیر توجه شود .

الف) تقاضا برای خرید کالا یا خدمت و تشخیص اینکه خرید کالا یا خدمت در جهت تحقق اهداف قانونی موسسه باشد .

ب) حصول اطمینان از وجود اعتبارات تخصیص یافته برای تامین بهای براوردی کالا یا خدمت

ج) اقدام برای خرید کالا بازار گردان کیست و چه وظایفی دارد؟ و یا خدمت و حصول اطمینان از تحویل و یا انجام ان

د) دریافت صورتحساب متضمن بهای تمام شده کالا یا خدمت و تایید مبلغ ان

ه) صدور دستورلازم برای پرداخت بهای تمام شده کالای تحویلی یا خدمت انجام شده

و) حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و وجود مدارک کافی برای اثبات انجام هریک از مراحل فوق در مورد خرید کالا و یا خدمت

ز) پرداخت بهای تمام شده کالا یا خدمت مستند به مدارک ارائه شده

در قانون محاسبات عمومی ایران مصوب سال 1366 مراحل انجام خرج ( هزینه ) به ترتیب مواد 17 تا 23 و به شرح زیر پیش بازار گردان کیست و چه وظایفی دارد؟ بینی شده است 1-تشخیص 2- تامین اعتبار 3- تعهد 4- تسجیل 5- صدور حواله ( دستور پرداخت ) 6- نظارت مالی (درخواست وجه ) 7- هزینه

عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام انها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرایی ضروریست : و اختیار و مسئولیت تعیین و انتخاب کالا و یا خدمت به عهده وزیر وزارتخانه یا رئیس موسسه دولتی و یا کسانی که از طرف انها مجاز به انجام این قبیل امور هستند می باشد .

در موسسات دولتی واحدهای درخواست کننده کالا و خدمات ابتدا اقدام به تکمیل فرم درخواست کالا یا درخواست خدمات می نمایند و مشخصات و شرح کامل کالا و خدمات مورد درخواست را در فرم مذکور نوشته و امضا نموده و پس از امضا و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی اصل فرم مذکور را به واحد بازرگانی یا تدارکات ارسال می نمایند . واحد بازرگانی با توجه به مشخصات درج شده در فرم درخواست مذکور به شرح زیر اقدام می نمایند :

الف) چنانچه فرم مورد نظر مربوط به درخواست خدمات باشد با رعایت ایین نامه معاملات دولتی اقدام به خرید خدمات مذکور خواهند نمود .

ب) چنانچه فرم مورد نظر مربوط به درخواست کالا باشد ابتدا فرم یا د شده را به واحد انبار موسسه ارسال می نمایند . چنانچه در انبار موسسه ( درصورتی که موسسه دولتی ذیربط دارای واحد انبار باشد ) از کالای مورد درخواست موجودی جنسی وجود داشته باشد ، حواله انبار تکمیل و از درخواست کننده کالا تاییدیه و رسید اخذ و نسبت به تحویل کالای مورد درخواست اقدام می شود ودر صورتی که از کالای درخواست شده در انبار موسسه موجودی نداشته باشد نسبت به تکمیل فرم درخواست خرید کالا اقدام نموده و فرم مذکور توسط انباردار تکمیل و مجددا به واحد بازرگانی ارسال می گردد . واحد بازرگانی با توجه به اخرین قیمت بازار کالای مورد درخواست قیمت براوردی ( ارزش متعارف ) ، ان را در فرم درخواست خرید کالا درج و جهت صدور مجوز خرید فرم را به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال و پس از صدور مجوز خرید فرم را جهت تامین اعتبار به ذیحسابی یا عامل ذیحسابی ارسال می نمایند .

عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی بازار گردان کیست و چه وظایفی دارد؟ بازار گردان کیست و چه وظایفی دارد؟ از اعتبارات مصوب برای هزینه معین . و یا اعتبار یک اجازه قانونی است که مجلس شورای اسلامی به دولت و سازمان های تابعه ان می دهد تا وجوهی را برای تحقق اهداف و اجرای برنامه های مصوب خود مصرف نماید . تامین اعتبار به بیان ساده یعنی اینکه مقداری از اعتبار مصوب تخصیص یافته را برای خرید کالا و یا خدمت معینی اختصاص دهیم .

ذیحسابها پس از دریافت فرم درخواست خرید کالا یا خدمات بر اساس مبلغ بر اوردی که در فرم مذکور توسط بازرگانی درج شده است اقدام به تامین اعتبار فرم درخواست خرید می نمایند . در صورتی که که بر اساس موافقتنامه های تنظیم شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی موسسه دولتی مجاز به انجام هزینه مذکور باشد و مبلغ درخواست خرید بیشتر از مبلغ مندرج در موافقتنامه نباشد ، درخواست خرید مذکور تامین اعتبار گردیده و ضمن ثبت مبلغ تامین اعتبار شده در دفاتر ذیحسابیها ، بر روی درخواست خرید مهر تامین اعتبار گردید . زده می شود و پس بازار گردان کیست و چه وظایفی دارد؟ از امضای ان توسط ذیحسابی اصل درخواست خرید به واحد بازرگانی جهت خرید کالا و خدمات مورد نظر عودت داده می شود .

در این مرحله از خرج ذیحسابی ها دقت نمایند که مبلغ مندرج در فرم درخواست خرید نبایستی بیشتر از مبلغ موافقتنامه باشد . همچنین بایستی نوع هزینه مذکور در موافقتنامه پیش بینی شده باشد . در غیر این صورت ذیحسابیها مجاز به تامین اعتبار درخواست خرید نخواهند بود .

مثال 1) فرض کنید در تاریخ 10/6/1393 جهت خرید کالاهای مصرف شدنی توسط واحد خدمات عمومی اداره امور مالیاتی استان (ل) فرم درخواست کالا از انبار ، تنظیم و بازار گردان کیست و چه وظایفی دارد؟ به دلیل عدم موجودی انبار از کالای درخواست شده در تاریخ 11/6/93 برای خرید کالای مورد درخواست ، توسط انبار دار درخواست خرید کالا تنظیم و به اداره تدارکات ارسال شود . چنانچه بر اساس قیمت بازار ، ارزش براوردی 000/000/10 ریال تعیین و اصل درخواست خرید را به ذیحسابی ارسال نماید . نحوه تامین اعتبار درخواست خرید مذکور به شرح زیر خواهد بود .

آموزش عملیات تنخواه در حسابداری

در موسسات و شرکت ها برای پرداخت هزینه های جزئی و پیش بینی نشده مبلغی را بعنوان تنخواه گردان نزد فردی قرار می دهند.

باید بدانیم حساب تنخواه با حساب صندوق متفاوت است.

این مبلغ با توجه به گردش مالی موسسات متفاوت است.فرض موسسه ای ماهانه مبلغ 500،000 تومان به عنوان تنخواه در نظر می گیرد و موسسه ای دیگر مبالغ میلیونی و بالاتر.

تنخواه دار کیست؟

فردی که مبلغ تنخواه نزد او سپرده میشود را تنخواه دار می گویند.

این فرد با صندوق دار و حسابداری متفاوت است.ضمنا مسئولیت تنخواه گردانی را نمیتوان به حسابداری یا صندوق دار واگذار نمود.

وظیفه حسابدار کنترل حساب تنخواه و صندوق می باشد.

وظایف تنخواه دار در موسسات مختلف

حالت اول:تنخواه دار هزینه و خرید هایی که در شرح وظایف دارد را انجام می دهد.سپس فاکتور ها و صورتهای هزینه را تحویل می دهد.

حالت دوم:تنخواه گردان فقط پرداخت کننده مبالغی می باشد که برگه پرداخت صادر شده وخرید و انجام هزینه ها جزو مسئولیت تنخواه نمی باشد.

مبلغی که نزد تنخواه سپرده می شود فقط برای هزینه هایی که قبلا هیئت مدیره مشخص کردند باید صورت پذیرد.تنخواه دار مجز به پرداخت فاکتور های خرید و یا هزینه اجار نمی باشد مگراینکه در مسئولیت های وی ثبت شده باشد.

در موسسات برای حسابداری تنخواه از حساب تنخواه گردان استفاده می کنند.این حساب جزو حسابهای دارایی بوده و یک حساب دائمی می باشد وماهیت ان شبیه حساب صندوق است.

در هنگام پرداخت مبلغ به تنخواه ار چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

  • تنخواد دار باید تایید صلاحیت شده باشد.
  • دریافت ضمانت معتبر جهت حسن انجام کار
  • تنخواه دار باید در قبال هزینه هایی که انجام می دهد فاکتوریا قبص معتبر ارائه کند.

انواع تنخواه

برای ثبت عملیات تنخواه در موسسات از دو روش استفاده می شود.

تنخواه با مبلغ ثابت

تنخواه با مبلغ متغیر

روش اول تنخواه ثابت می باشد که در این روش یک مبلغی توسط هیئت مدیره در نظر گرفته می شود و به صورت ماهانه یا سالیانه به حساب تنخواه واریز می شود.این مبلغ هیچ گاه تغییر نمی کند مگر اینکه نیاز به تجدید نظر داشته و ضروری باشد.

در روش دوم مبلغی که توسط هیئت مدیره مشخص می شود می تواند در مناسبت های مختلف تغییر کند.مثلا ماهانه مبلغ 12،000،000 ریال به عنوان تنخواه پرداخت می شده و در منایب خاصی مبلغ 60،000،000 برای هزینه تدارکات پیش بینی وپرداخت می شود.

حسابداری تنخواه

به مثال زیر توجه کنید:

شرکت الف در۱۳9۸/۰۱/۰۲مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال تنخواه گردان را از طریق صدور چک در اختیار آقای محمدی یکی از کارکنان شرکت قرارداد. هزینه های انجام گرفته از محل تنخواه گردان آقای محمدی طی اردیبهشت ماه سال مذکور به شرح زیر است :

هزینه ایاب و ذهاب 341،000

هزینه سوخت و تعیمرات 415،000

هزینه پذیرایی 674،000

عملیات پرداخت وجه به تنخواه گردان

ترمیم مبلغ تنخواه گردان

همچنین در طی خرداد ماه سال مذکور هزینه های زیر از محل تنخواه گردان آقای محمدی انجام شده است:

هزینه ایاب وذهاب 656،000

هزینه سوخت وتعمیرات 386،000

هزینه پذیرائی 723،000

در پایان خرداد ماه نیز آقای محمدی لیست هزینه های انجام شدۀ خود را پس از تأیید مدیر مربوطه به امور مالی ارائه نمود و امور مالی در تاریخ 1398/03/31 مبلغ ۱,۷۶۵,۰۰۰ ریال از طریق صدور چک در اختیار نام برده قرار داد.

بازارگردان کیست؟

زمانی که انبوه سفارشات فروش وجود دارد متخصصان بازار متعهد به خرید سهام جهت تثبیت قیمت هاست. اما از آنجایی که مبالغ قابل توجهی سرمایه مورد نیاز است تا متخصصان بازار یا بازارگردان های انفرادی به انجام وظایف خود بپردازند، در اغلب موارد آنها تحت پوشش شرکت ها سازماندهی می شوند. به طور نمونه در بورس نیویورک شرکت های بازارگردان در اندازه های ۲ عضو تا بیش از ۲۰ نفر رتبه بندی شده اند.

نکته قابل توجه اینکه شرکت های بازارگردان یا بازارگردان تخصصی می توانند برای بازارگردانی بیش از یک سهم در نظر گرفته شوند ولی یک متخصص بازار یا بازارگردان منفرد فقط برای هر سهم روی تابلو بورس درنظر گرفته شده است.

● شیوه های بازارگردانی
بازارگردانی به دو شیوه انجام می گیرد. در یک شکل که با عنوان معاملات وکالتی می توان از آن نام برد، بازارگردان از طریق یک مشتری خود سهمی را به قیمت پایین تر خریده و به مشتری دیگری با قیمت بالاتر می فروشد. در این شیوه بازارگردان تنها یک واسطه معامله است و مالکیتی روی سهم مذکور ندارد. در حالت دوم که اصطلاحاً می توان معامله مالکیتی عنوان کرد بازارگردان از طریق در اختیار گرفتن سهم و مالکیت آن در مدتی که خود مناسب می داند و سپس فروش آن در قیمت مورد نظر، سود متعارف را کسب می کند.

ماهیت عملیاتی بازارگردان ها به گونه ای است که آنان نیاز به دانش و آگاهی گسترده از مسائل بازار سرمایه و اقتصاد دارند. به عبارتی در اختیار داشتن تحلیلگران مالی از جمله پیش شرط های اساسی در شکل گیری و فعالیت بازارگردان ها است. در زیر با توجه به اهمیت موضوع و استناد به مفاهیم تکنیکی، بررسی دقیق تری در شیوه عملیاتی و نحوه کار بازارگردان ها ارائه می شود.

بازارگردانی در بازارهای در حال توسعه و کم ثبات به لحاظ مسائل سیاسی، اقتصادی و سیاستگذاری نیز با مفهوم آن در بازارهای توسعه یافته مغایرت بنیادین دارد. بررسی ها نشان می دهد که پهنا و عمق بازارهای توسعه یافته با درحال ظهور تفاوت معنی دار دارد و ضمناً منحنی های عرضه و تقاضای بازارهای در حال ظهور نیز پیوستگی ندارد.

ارزش بازار سهام براساس عرضه و تقاضا در هر لحظه تعیین بازار گردان کیست و چه وظایفی دارد؟ می شود و به این ترتیب مجموعه در تعادل قرار می گیرد. نکته قابل توجه در تعادل بازار دارایی مالی آن است که همواره شاهد تعامل دو بازار برای هر دارایی مالی هستیم: بازار گردشی، بازار غیرگردشی. در بازار گردشی عرضه ها و تقاضاها در زمان های مختلف موجب شکل گیری قیمت تعادلی می شوند، در صورتی که در بازار غیرگردشی عرضه و تقاضای موجودی سهام منتشره مد نظر قرار می گیرد.

از آنجا که تمامی دارندگان سهام یک شرکت در یک لحظه به معامله مبادرت نمی کنند بنابراین کشش پذیری عرضه در بازار غیرگردشی اندک بوده و تغییرات قیمت بر میزان عرضه موجودی دارایی مالی اثرات چندانی نخواهد داشت. به این ترتیب حصول تعادل ماندگار در بازار منوط به تعادل در هر دو بازار است. دارایی های مالی با بازارهایی به ویژگی های فوق است که مورد توجه موسسات مالی بازارگردانی واقع می شوند. بازارگردان ها ضمن تعیین گسترده ای از نوسانات قیمت حول ارزش ذاتی که نقطه تعادل است، اقدام به خرید و فروش سهام می کنند و به این ترتیب از نوسانات نامناسب قیمت دارایی مالی ممانعت به عمل می آورند. آنان همواره تعداد مشخصی از هر دارایی مالی را برای ایجاد نظم و توازن در بازار نگهداری می کنند و در ازای چنین اقداماتی منافعی حاصل می آورند.

● عوامل تاثیرگذار بر فعالیت بازار گردان ها

۱) عرض بازار: وجود جریان مستمر دوسویه سفارشات خرید و فروش سهام و به عبارتی حضور تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان در قیمت تعادلی (ارزش ذاتی) مبین میزان عرض بازار سرمایه است. به این ترتیب بازار اوراق بهاداری که دارای ویژگی فوق باشد را «نقد شونده» نیز می نامند. بازارگردان ها در چنین بازاری با تفاضل (سود) اندک نیز حاضر به فعالیت هستند.

۲) عمق بازار: وجود جریان پیوسته سفارشات خرید و فروش در قیمت های بالاتر و پایین تر از قیمت تعادلی را عمق بازار می نامند. به این معنی که منحنی عرضه و تقاضا حول ارزش بازار دارایی مالی، کاملاً کشش پذیر و پیوسته است. در چنین شرایطی با بروز عدم تعادل ناگهانی میان سفارشات عرضه و تقاضا، قیمت دارایی مالی اندکی تغییر یافته و مجدداً وضعیت تعادل حاصل خواهد شد. به این ترتیب حتی منحنی تغییرات قیمت نیز در بازار با ژرفای کافی، پیوسته خواهد بود. بازارگردان ها در بازارهای با ژرفای زیاد با کمترین تفاضل قیمت خرید و فروش نیز به فعالیت خود ادامه خواهند داد. در صورتی که در بازار کم عرض و کم عمق که منحنی عرضه و تقاضا اوراق بهادار گسسته و کم کشش است همواره میزان تفاضل چشمگیر خواهد بود. در چنین بازاری فعالیت بازارگردان ها در مقایسه با هزینه هایی که بر بازار وارد می آورند به گونه ای است که از جذابیت حضور آنان به شدت کاسته می شود.

۳) نسبت سرمایه گذاران اطلاعات مدار به نقدینه مدار: سرمایه گذارانی که در بازار مشارکت دارند در دو طبقه جای می گیرند. گروهی از آنان مازاد منابع مالی داشته و درپی سرمایه گذاری این منابع هستند. گروه دیگر شامل سرمایه گذارانی هستند که اعتقاد دارند بیش از سایرین نسبت به اوراق بهادار یک شرکت خاص، اطلاعات در اختیار دارند. به این ترتیب آنان با اتکا به اطلاعات خود به ارزیابی قیمت اوراق بهادار می پردازند و نسبت به خرید یا فروش اوراق اقدام می کنند.

سودآوری فعالیت بازارگردان ها به طور میانگین از سرمایه گذاران نقدینه مدار حاصل می شود. به همین نحو، سرمایه گذاران اطلاعات مدار که اطلاعات نادرست در اختیار داشته باشند نیز بر منافع بازارگردان ها می افزایند. از سوی دیگر همواره اطلاعات مدارهایی که اطلاعات درست را کسب کرده اند موجب زیان فعالیت بازارگردان ها می شوند. به این ترتیب در بازارهایی که سرمایه گذاران اطلاعات مدار نسبت به نقدینه مدار فزونی یابند، احتمال زیان در فعالیت بازارگردانی را افزایش می دهند و مسلماً بازارگردان ها متقاضی تفاضل (Spread) بیشتری خواهند بود.
شایان ذکر است که افزایش «تفاضل» موجب می شود تا منافع حاصل از عملیات بازارگردان در بازار سرمایه کمتر از هزینه های عملیات آنان شود. بنابراین ماهیت عملیاتی بازارگردان ها به گونه ای است که آنان نیاز به دانش و آگاهی گسترده از مسائل بازار سرمایه و اقتصاد دارند. به عبارتی در اختیار داشتن تحلیلگران مالی از جمله پیش شرط های اساسی در شکل گیری و فعالیت بازارگردان ها است. از سوی دیگر دستیابی به منافع مالی گسترده نیز در زمره ضروریات اقدامات اثر بخش آنان است. لیکن سطح کارآیی بازار سهام را نمی توان به فراموشی سپرد. شکل گیری و آغاز فعالیت نهادهای بازارگردان در بازارهای در حال ظهور که عموماً از سطح کارایی ضعیف برخوردارند، همواره آنان را با مخاطرات: عدم دسترسی به اطلاعات صحیح و معتبر، نابسامانی ها و تشتت سیاستگذاری در بازار مالی، آثار تحولات سیاسی و اقتصادی روبه رو می سازد.

وظایف مدیریت مالی چیست؟

وظایف کلی مدیریت مالی:
در راستای هدف اصلی مدیریت مالی، مدیر مالی وظایفی بعهده دارد تا بتواند به اهداف مزبور دست یابد:
1) تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی مالی(وظایف مربوط به سودآوری): شامل متناسب ساختن ساختار دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، بهبود عملکرد شرکت و برنامه‌ریزی آتی. در قالب این نوع تصمیمات، مدیر مالی با بررسی سلامت مالی شرکت، نیاز مالی آن را متناسب با عملکرد فعلی و رشد مورد انتظار آتی تعیین می‌کند. به عبارتی دیگر می‌توان این وظایف را شامل: 1- کنترل هزینه‌ها؛ 2- قیمت‌گذاری؛ 3- پیش‌بینی سود؛ 4- تحلیل بازده و ریسک در تصمیمات مالی.
2- تصمیمات سرمایه‌گذاری: تخصیص وجوه تأمین شده بین دارایی‌های فیزیکی و مالی به نحو بهینه و برای تحصیل بیشترین بازده و بر مصارف سرمایه تاکید دارد و تعیین کننده ترکیب دارایی های شرکت است.

3- تصمیمات تأمین مالی (تصمیمات مربوط به ساختمان مالی و سرمایه): تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن و بر منابع سرمایه تاکید دارد که این توانایی مدیریت از طریق صورت سود و زیان قابل مشاهده است.

ابلاغ بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه؛ بیمه اصل سهام و تضمین سود ۲۰ درصدی ۹۶ درصد از حقیقی‌ها

حمایت فوری از بازار سرمایه,بسته حمایت فوری از بازار سرمایه

بر اساس مفاد بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه؛ اصل سهام و سود ۲۰ درصدی ۹۶ درصد از حقیقی‌ها بیمه شد.

به گزارش تسنیم، در بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور دیده می‌شود.

بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در هفته گذشته طراحی و در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح شده بود، از شنبه صبح اجرایی می‌شود.

۱. بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران صورت می‌گیرد.

سر رسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهار شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ می باشد. و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می نماید اعمال و اجرایی خواهد شد.

۲. انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می نماید.

(منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال ۱۴۰۲ تامین می گردد.)

۳. تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و بمرور افزایش مبلغ مذکور.

۴. واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال.

۵. هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت ها و نهاد های مالی شبه دولتی، صندوق های بازنشستگی و نهاد های نظامی و حمایت این نهاد ها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش بازار گردان کیست و چه وظایفی دارد؟ تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی.

۶. همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود.

همچنین با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس نیز موارد ذیل اجرایی خواهد شد.

۷. افزایش سپرده گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت.

۸. محدود کردن بخش فروش بازارگردان ها تا اطلاع ثانوی.

۹. توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه.

۱۰. بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.