نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه


حقوق بازار سرمایه

کارکرد اصلی بازار سرمایه را می توان در دو حوزه بورس ها و اوراق بهادار مورد بررسی قرار داد. در بخش نخست، شاهد تقسیم بازار به دو حوزه بورس های مبتنی بر سهام شرکت ها و بورس های مبتنی بر کالا هستیم که در حال حاضر بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران طلایه دار بورس های مبتنی بر سهام بوده و شرکت بورس کالای ایران به همراه بورس انرژی عهده دار معاملات انواع کالا می باشند. از سوی دیگر، شناخت صحیح از مفهوم اوراق بهادار، ابزارهای مالی و صندوق های سرمایه گذاری که طیف وسیعی از فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری را در بازار سرمایه به وجود آورده است، مستلزم درک عمیق از ابعاد حقوقی و فرآیندهای عملیاتی این بازار می باشد.

علی رغم این که ساختار بازار سرمایه مبتنی بر شفافیت و قانون مندی بنا نهاده شده، به دلیل ابزارهای مالی متعدد، پیچیدگی فرآیندها، کارکردهای متفاوت و حجم زیاد قوانین و مقررات این حوزه و نیز نهادهای خاص نظارتی که وظیفه نظارت بر عملکرد اشخاص و نهادهای فعال در این بازار را برعهده دارند، هرگونه فعالیت در این بازار مستلزم شناخت و آگاهی کافی از ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت ها و رعایت آن ها می باشد.

بنابراین با توجه به قواعد خاص حاکم بر این بازار، نهادهای نظارتی متعدد، مراجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات، ماهیت ویژه اختلافات و جرایم خاصی که صرفاً در بستر بازار سرمایه قابلیت ارتکاب دارد، خدمات مرتبط با بازار سرمایه به دو دسته خدمات حقوقی_قضایی و خدمات حقوقی_مالی تقسیم می گردد که دپارتمان بازارهای مالی موسسه حقوقی داد و خرد با بهره گیری از ساختار نوین و همفکری متخصصین حقوقی با مشاوران اقتصادی و مالی برای نخستین بار در ایران اقدام به ارایه همزمان هر دو نوع خدمات به صورت توأمان می نماید.

الف) خدمات ما در حوزه حقوقی_قضایی در 3 بخش تخلفات، اختلافات و جرایم در بورس های مبتنی بر اوراق بهادار و بورس های کالایی شامل موارد ذیل می باشد:

1- خدمات قابل ارایه درخصوص تخلفات بازار سرمایه:

1-1- مرحله پیش از وقوع تخلف شامل:

– آموزش قوانین و مقررات به ناشران اوراق بهادار، کلیه شرکت های فعال در بورس و مدیران آن ها

– آموزش پرسنل کارگزاری ها و سایر نهادهای مالی

– ارایه مشاوره درخصوص فرآیندها و راهکارهای جلوگیری از بروز تخلفات در شرکت ها

2-1- مرحله پس از وقوع تخلف شامل:

– بررسی گزارش مقدماتی نهادهای نظارتی بازار سرمایه و ارایه راهکارهای موجود

– ارایه مشاوره حقوقی و تنظیم لوایح دفاعیه

– همکاری با ارکان شرکت در تهیه مدارک و مستندات لازم

3-1- مرحله رسیدگی به تخلفات شامل:

– شرکت در جلسات کمیته رسیدگی به تخلفات بورس ها یا سازمان بورس و اوراق بهادار

– پیگیری پرونده تخلفاتی در کلیه مراحل رسیدگی

– تدارک تجدیدنظر خواهی از آراء صادره در صورت اقتضاء

2- خدمات قابل ارایه در زمینه جرایم بازار سرمایه:

1-2- مرحله پیش از وقوع جرم شامل:

– آموزش عناصر تحقق جرایم خاص بازار سرمایه و مجازات های قانونی به مدیران و پرسنل شرکت ها

– بررسی فرآیندهای اجرایی ناشران و نهادهای مالی جهت تطبیق با قوانین و مقررات

– ارایه راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم توسط فعالان بازار سرمایه

2-2- مرحله پس از وقوع جرم شامل:

– بررسی گزارشات واصله از وقوع جرایم له یا علیه اشخاص تحت نظارت

– پیگیری اتهامات انتسابی به فعالان بازار سرمایه یا شکایات آن ها

– جلوگیری از ورود گزارشات وقوع جرم به مرحله رسیدگی قضایی از طرق قانونی

3-2- مرحله رسیدگی به جرم شامل:

– شرکت در جلسات نهادهای نظارتی داخلی بازار سرمایه، مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی

– پیگیری پرونده مطروحه در کلیه مراحل رسیدگی

– استفاده از تدابیر و راهکارهای قانونی جهت دفاع از شرکت ها و مدیران آن ها

3- خدمات قابل ارایه درمورد اختلافات بازارسرمایه:

1-3- اختلافات عرضه کنندگان و خریداران در بورس کالا:

– ارایه مشاوره درخصوص نحوه مستندسازی و طرح دعوی

– پیگیری ادعای خریداران درخصوص کمیت یا کیفیت کالای خریداری شده

– پاسخ به ادعاهای مطروحه علیه عرضه کنندگان کالا در بورس

– تدارک لوایح لازم و شرکت در جلسات رسیدگی اتاق پایاپای بورس کالا

2-3- اختلافات فعالان بازار سرمایه در کمیته سازش کانون ها:

– ارایه راهکارهای قانونی احقاق حق از طریق کمیته سازش

– آموزش نحوه جمع آوری ادله، مستندات و ارایه دادخواست

– تهیه لوایح دفاعیه مقتضی جهت دفاع از دعاوی مطروحه

– شرکت در جلسه رسیدگی و استفاده از ظرفیت های قانونی جهت حصول صلح و سازش

3-3- اختلافات فعالان بازار سرمایه در هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار:

– ارایه مشاوره حقوقی درخصوص نحوه طرح دعوی یا تدارک دفاع مناسب

– تنظیم دادخواست و تهیه لوایح لازم جهت حضور موثر در جریان رسیدگی

– نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه شرکت در جلسه/ جلسات هیأت داوری و پیگیری دعوای مطروحه تا مرحله صدور و اجرای حکم

4-3- اختلافات مرتبط با فرآیند خصوصی سازی شرکت ها:

– طرح دعوی جهت احقاق حقوق اشخاص متضرر از اجرای فرآیند خصوصی سازی

– ارایه مشاوره حقوقی و تلاش برای نیل به صلح و سازش در جهت حفظ مصالح عامه

– دفاع از خریداران سهام شرکت ها در اختلافات با سازمان خصوصی سازی

ب) خدمات ما در بخش حقوقی_مالی از جمله شامل موضوعات زیر می باشد:

1- تنظیم و نظارت بر اجرای انواع قراردادهای مرتبط با فعالیت در بازار سرمایه میان سرمایه گذاران، سبدگردان، بازارگردان و…

2- ارایه مشاوره به منظور استفاده از ابزارهای خاص بازار اوراق بهادار جهت تأمین مالی شرکت ها و پروژه ها

3- تطبیق وضعیت شرکت های متقاضی ورود به بازار بورس با مقررات مربوطه

4- خدمات مرتبط با پذیرش و عرضه عمومی انواع اوراق بهادار در بورس های مبتنی بر اوراق بهادار

5- بررسی و امکان سنجی عرضه خصوصی سهام شرکت ها

6- خدمات تخصصی در نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه زمینه انعقاد، اجرا و نظارت بر اجرای معاملات عمده یا بلوک سهام

7- ارایه مشاوره در زمینه پذیرش و عرضه انواع کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس های کالایی

8- خدمات تخصصی در خصوص تدوین اساسنامه شرکت ها و نهادهای مالی مطابق با اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

9- مشاوره و اظهارنظر در تنظیم امیدنامه، بیانیه ریسک، ، اطلاعیه عرضه و سایر اسناد مرتبط با فعالیت در بازار سرمایه

10- کنترل و نظارت بر روند شرکت در مزایده و خرید سهام شرکت ها در سازمان خصوصی سازی

ج) خدمات ویژه ای صرفاً برای اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه به صورت VIP تدارک دیده شده است؛ از جمله شامل:

1- ارایه خدمات آموزشی به پرسنل و کارکنان اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه همچون ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی از جمله شرکت های تأمین سرمایه، کارگزاری ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و… درخصوص نحوه اجرای صحیح قوانین و مقررات لازم الاجراء شامل مقررات حاکمیت شرکتی، نحوه افشای اطلاعات و… جهت افزایش کارآمدی و کاهش ریسک فعالیت این اشخاص در بازار سرمایه

2- تنظیم روابط درونی و بیرونی نهادهای فعال در بازار سرمایه شامل تهیه و تنظیم قراردادها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مورد نیاز، کنترل ابزارها و ساختارها و تطبیق آن ها با مقررات قانونی

3- ارایه خدمات مشاوره و مذاکره تخصصی و کاربردی توسط مشاوران و مذاکره کنندگان ارشد متخصص در امور تدوین مقررات بازار سرمایه، به منظور مذاکره با نهادهای نظارتی و مقررات گذار به نمایندگی از اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه جهت اصلاح قوانین و مقررات مربوطه در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر نهادهای ذیربط

© Copyright - کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی داد و خرد می باشد. عضویت در خبر نامه موسسه داد و خرد

آشنایی با نهادهای مالی

آشنایی با نهادهای مالی

نهادهای مالی بنگاه هایی هستند که در آن ها خدمات مربوط به دارایی های مالی انجام میشود. اگر بخواهیم چند نمونه از نهاد های مالی فعال در بازار را معرفی کنیم، میتوانیم به کارگزاران، معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، مؤسسات رتبه‌بندی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری،شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی، شرکت های سبدگردان، شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی اشاره کنیم.

نهاد های مالی چه وظایفی دارند؟

نهادهای مالی، سازمان یا موسساتی هستند که نقش واسطه‌های مالی را اجرا می‌کنند و باعث می‌شوند که سرمایه‌ها با سرعت بیشتر و با هزینه کمتری در گردش باشند. به بیان دیگر، این نهادها عمدتا امور مالی و سرمایه‌گذاری‌ را انجام میدهند.

نهاد های مالی یک رکن بسیار مهم در بازار های مالی محسوب میشوند. نهاد ها معمولا بین افرادی که منابع مازاد دارند، ارتباط برقرار میکنند. در واقع نهاد های مالی بعنوان یک واسط عمل میکنند که باعث انتقال راحت تر و سریع تر منابع مالی میشوند.

انواع نهادهای مالی

بطور کلی نهاد های مالی به دو دسته نهاد های سپرده پذیر و غیر سپرده پذیر تقسیم میشوند. نهادهای سپرده پذیر واسط هایی هستند که در ازای خدمات مالی که ارائه میکنند، کارمزد دریافت میکنند. از جمله نهاد های مالی معروف می توان بانک ها و موسسات مالی را نام برد.

راه درآمد نهاد های مالی غیرسپرده پذیر از طریق ارائه خدمات تخصصی است. بیشتر نهاد های مالی که در عرصه اقتصاد وجود دارند، جزو این دسته از نهاد های مالی محسوب میشوند. شرکت های بیمه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شرکت های تامین سرمایه نمونه هایی از نهادهای مالی غیر سپرده پذیر به حساب می‌آیند.

انواع نهادهای مالی | https://farasarmayeh.ir/

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار از جمله مهمترین نهادهای خود تنظیم گر فعال در بازار اوراق بهادار به شمار می رود. وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار، فراهم آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین سیستمی مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضای آن است.

بورس کالا

بورس کالا یک نهاد مالی بسیار مهم به شمار میرود که برای داد و ستد کالا تشکیل شده است. خرید و فروش کالا در بازار بورس کالا به دو روش انجام میشود. در روش اول متقاضیان می توانند در قالب بازار نقدی یا بازار آتی به خرید و فروش کالاها بپردازند. در بازار نقدی، کالا به طور واقعی و فیزیکی در قیمت هایی که خریداران و فروشندگان روی آنها توافق کرده اند، دادوستد می شوند. روش دیگر آن بازار آتی است. در بازار آتی، قراردادهای آتی توسط واسطه های بازار و از طریق حراج حضوری داد و ستد میشوند.

مشاوران سرمایه گذاری

مشاوران سرمایه گذاری نهاد هایی هستند که به اشخاص یا نهاد های دیگر در زمینه ارزش گذاری اوراق بهادار، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و تهیه سبد سرمایه گذاری مشاوره می دهند.

بانک‌های تجاری

یک نهاد مالی بسیار مهم در اقتصاد بانک ها هستند. این نهاد مالی وظایف زیادی برعهده دارد. از جمله اینکه به عنوان یک واسط مالی معتبر مورد استفاده قرار میگیرد. این نهاد مالی وظایفی مثل انتشار اسکناس، افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک، ارائه خدمات مالی مشاوره‌ای، واسطه‌گری اعتباری و … را انجام میدهد.

کارگزاران

اگر شخصی بخواهد در بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری کند، اما اطلاعات کافی و مورد نیاز برای انجام آن را نداشته باشد، در این شرایط اشخاصی به‌عنوان واسط های مالی عمل میکنند و به دادو ستد اواق بهادار در این بازار میپردازند.

شرکت های سرمایه گذاری

شرکت هایی وجود دارند که وظیفه اصلی آن‌ها مدیریت تخصصی سرمایه گذاری است. این شرکت ها از افراد متخصص و با تجربه ای در زمینه بورس تشکیل شده اند که با هدف مدیریت پرتفوی گرد هم آمدند. به این کار سبدگردانی گفته میشود. اگر شما هم دوست دارید سرمایه گذاری در بازار بورس را شروع کنید، اما اطلاعات کافی در این زمینه را ندارید این روش برای شما بسیار مناسب است.

سخن آخر

در این مقاله شما را با انواع نهاد های مالی و نحوه کار هرکدام به طور مختصر آشنا کردیم.

اگر شما هم قصد دارید از یکی از این نهاد های مالی برای انجام کارها و یا خرید و فروش سهام خود در بازار بورس استفاده کنید، پیشنهاد میکنیم ابتدا از جزئیات و شرایط آن بطور دقیق اطلاع پیدا کنید و سپس اقدام به انجام آن نمایید.

نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه

بانک ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه خودداری کنند

منبع : بانک مرکزی

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری،‌ خودداری کنند.‏


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی و به استناد مفاد ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۲‏.۱۰‏.۱۳۶۲ هیأت وزیران، اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط است. بر این اساس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید در فرآیند تخصیص منابع، پس از احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی وی و سایر عمومات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا برای حصول اطمینان از بازگشت منابع اعطایی، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان و همچنین حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، اقدام کنند.

در این میان، براساس گزارش های دریافتی، برخی بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی‌ در تخصیص منابع، در حالی اقدام به پذیرش تضامین برخی اشخاص حقوقی علی‌الخصوص نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق‌ بهادار می‌کنند که بر اساس مفاد اساسنامه و موضوع فعالیت، نهادهای مورد اشاره مجاز به تضمین بدهی‌ها و تعهدات سایر اشخاص نیستند و بعضاً حتی از سوی نهاد ناظر ذی‌ربط انجام چنین عملی برای آن‌ نهادها ممنوع اعلام شده است.

از این رو و ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت و اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تعیین انواع وثایق و تضامین قابل قبول، مقتضی است در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری،‌ خودداری شود.‏ لذا مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏.۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏.۵‏‏‏.۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک ‏‏‏یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏

نهاد مالی چیست؟

اما همه اشخاص در این زمینه علم و دانش لازم را نداشته و باید برای اداره سرمایه گذاری خود این کار را به سازمان ها و نهادهای مالی مربوطه واگذار نمایند. حداقل وظیفه نهادهای مالی این است که اجازه ندهند ارزش دارایی سرمایه گذاران کاهش یابد و با استفاده از استراتژی های مختلف تلاش کنند تا روز به روز سرمایه افراد افزایش یابد. این نهادها عموما به عنوان واسطه های مالی فعالیت می کنند و نقش بسزایی را در بازارهای مالی ایفا می کنند.

چند نوع نهاد مالی در ایران وجود دارد؟

نهادهای مالی کدامند؟

نهادهای مالی مختلفی در کشور در حال فعالیت هستند که عبارتند از :

چارت انواع نهاد مالی و تقسیم بندی آن

نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس

لیست نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس در سایت CFI.CODAL.IR به طور کامل موجود است. همچنین شما عزیزان می توانید با مشاوران ما در انتخاب این نهادها مشورت نمایید.

نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه

نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه واسطه‌های مالی بین ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران در اوراق بهادار هستند که وظیفه اصلی آنها تسهیل امور میان این دو طرف است.

وظایف نهادهای مالی چیست؟

وظایف نهادهای مالی بسیار گسترده است که در این بخش قصد داریم به طور مختصر به آنها اشاره کنیم :

  1. نظارت مستقیم نهادهای مالی سبب می شود تا ریسک معاملات سرمایه گذاران به حداقل برسد.
  2. دریافت تقاضا برای اعطای مجوز نهادهای مالی
  3. بررسی صلاحیت و شرایط افراد متقاضی دریافت مجوزهای نهادهای مالی
  4. برابر سازی شرایط افراد متقاضی دریافت مجوزهای نهادهای مالی با مقررات و تهیه گزارش درباره موافقت یا مخالفت با اعطای مجوز
  5. برقراری ارتباط با نهادهای مالی مرتبط و انجام مکاتبات با آن‌ها
  6. انجام هماهنگی های لازم برای ایجاد جلسات در مورد نهادهای مالی و مسائل مرتبط
  7. دریافت و کامل کردن مدارک پرونده نهادهای مالی مورد نظر و آرشیو نمودن اسناد و اطلاعات آن‌ها
  8. گرفتن گزارش از اسناد و اطلاعات نهادها
  9. ارتباط و هماهنگی با نهادهای برون سازمانی در مورد نهادهای مالی

آشنایی با انواع سرمایه گذاری

شرکت سپرده گذاری مرکزی

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار یا همان سمات یک نهاد اجرایی می باشد که کار اصلی آن رسیدگی به امور معاملات بازارهای بورس می باشد. اوراق بهادار متعلق به سرمایه گذاران در سیستم سمات به نام خود سرمایه گذاران ثبت می شود.

همچنین در سیستم این شرکت ها حقوق سهامداران و سودی که به آنها تعلق میگیرد به نام خودشان ثبت می شود.

بانک های تجاری

بانک های تجاری نهادهای مالی هستند که وظایف گوناگونی مثل صدور دسته چک، انتشار اسکناس، افتتاح حساب برای مشتریان و ارائه خدمات مالی دیگر را برعهده دارند.

صندوق پوششی

صندوق پوششی یا صندوق پوشش ریسک صندوق هایی می باشند که در زمینه های با ریسک بالا سرمایه گذاری می نمایند. ریسک بالای این صندوق ها به دلیل استفاده آنها از وام های بزرگ است در عوض امکان بازدهی این صندوق ها بالاست. افرادی که در این صندوق ها عضو می شوند معمولا دارای سرمایه اولیه زیادی هستند.

مشاوران سرمایه گذاری

مشاوران سرمایه گذاری معمولا افرادی هستند که در زمینه های مختلف سرمایه گذاری مهارت داشته و با بستن قرارداد با افراد سرمایه گذار تمام تلاش خود را می کنند تا این افراد نهایت سود را از سهام و دارایی های خود کسب نمایند.

صندوق های زمین و ساختمان

صندوق های زمین و ساختمان با جمع آوری سرمایه های خرد اشخاص مختلف و سرمایه گذاری دارایی افراد در پروژه های بزرگ ساختمانی، مسکونی و … فعالیت خود را ادامه می دهند و معمولا رهبری این صندوق ها را به افرادی که در زمینه خرید و فروش ملک مهارت دارند واگذار می نمایند.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله ETF

صندوق های ETF یکی دیگر از نهادهای مالی می باشند که در مقاله صندوق های قابل معامله به طور کامل به شرح این موضوع پرداخته ایم.

موسسات رتبه بندی اعتباری

موسسات رتبه بندی اعتباری وظیفه رتبه بندی اوراق بدهی شرکت ها با در نظر گرفتن ریسک عدم بازپرداخت یا ورشکستگی را دارند.

بازارها و نهادهای مالی

مطالعه و آشنایی با بازارها و نهادهای مالی برای تحلیلگران، مدیران و کارشناسان مالی و اقتصادی از دو بعد حائز اهمیت است: از بعد کلان؛ بدان جهت که نتایج بسیاری از مطالعات اثبات کرده اند که رشد بخش واقعی اقتصاد بدون توسعه بازارها و نهادهای مالی ممکن نیست، بسیاری از اقتصاددانان از زوایای مختلف، با شدت تأکید متفاوت، به بررسی نقش بازارها و نهادهای مالی در توسعه بخش واقعی اقتصاد پرداخته اند. برخی از اقتصاددانان این نقش را قابل اغماض و برخی دیگر آن را مهم تصور کرده اند. فصول «1» الی «3» کتاب به بررسی این موضوعات اختصاص داده شده است. از بعد خرد؛ تهیه برنامه راهبردی صحیح بر مبنای متغیرهای محیطی از مهم ترین وظایف مدیریت بنگاه اقتصادی است. برای تدوین برنامه راهبردی مالی، شناخت نظام مالی لازم است. نظام مالی از پنج جزء ابزارهای مالی، نهادهای مالی، بازارهای مالی، قوانین مالی و نهادهای نظارتی مالی تشکیل می شود. فصول «4» الی «13» کتاب به معرفی «اجزاء پنجگانه نظام مالی» نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه می پردازد. این کتاب چارچوب مفهومی برای پاسخ به این پرسشهاست: چرا بازارهای مالی به وجود آمده اند و چرا ما به آنها نیاز داریم؟

44,250 تومان

حجم : 3.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 563

59,000 تومان

صفحات کتاب : 692

موضوعات

  • کتاب / دانشگاهی / علوم رفتاری و مدیریت

فهرست

پیشگفتار
بخش اول: جایگاه بازارها و نهادهای مالی
فصل اول: ماهیت و نقش بازارها و نهادهای مالی در بخش واقعی اقتصاد
مقدمه
اجزای نظام اقتصادی جامعه
جایگاه بخش مالی اقتصاد در نظام اقتصادی
اجزای بخش مالی اقتصاد یا نظام مالی
1- تعریف ابزار مالی
2- تعریف نهادهای مالی
3- تعریف بازارهای مالی
4- تعریف قوانین مالی
5- تعریف نهادهای نظارتی در بازارهای مالی
انواع بازارهای مالی
کارکردهای بازارها و نهادهای مالی
تعریف توسعه، عمق مالی و نقدشوندگی بازارهای مالی
چگونگی تأثیر بخش مالی اقتصاد در رشد بخش واقعی اقتصاد نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه
1- تأثیر تجهیز و تجمیع پس اندازها
2- تأثیر مبادله، توزیع و مدیریت یا کاهش ریسک
3- تأثیر تولید اطلاعات دربارة سرمایه گذاری های محتمل
4- تأثیر نظارت و کنترل بر سرمایه گذاری ها و عملکرد مدیریت بنگاه ها
5- تأثیر تسهیل در فرایند مبادلة کالاها و خدمات
مطالعات انجام شده در زمینة رابطة سطح توسعة بخش مالی اقتصاد و رشد بخش واقعی اقتصاد
خلاصة فصل اول
ضمیمة فصل اول: بررسی مطالعات نظری و تجربی در زمینة رابطة سطح توسعة بخش مالی اقتصاد و رشد بخش واقعی اقتصاد
1- مقدمه
2- مطالعات نظری
1­2 نظریات اقتصاددانان کلاسیک
2­2 نظریات اقتصاددانان نئوکلاسیک
3- مطالعات تجربی انجام شده در خصوص رابطة سطح توسعة بخش مالی اقتصاد و رشد بخش واقعی اقتصاد
1­3 مطالعة کامرون، کریسپ، پاتریک و تیلی
2­3 مطالعة وان وینبرگن و تیلور
3­3 مطالعات پیرس
4­3 مطالعة لنی و ساراکوگلو
5­3 مطالعة جانگ
6­3 مطالعة وایدر
7­3 مطالعة هابر
8­3 مطالعة اسپیرز
9­3 مطالعة گرینوود و جوانوویچ
10­3 الگوی بنسیونگا و اسمیت
11­3 مطالعة مرتون
12­3 مطالعة دورنبوش و رینوزو
13­3 مطالعة کینگ و لوینکینگ و لوین در مطالعة خود در مورد 119 کشور توسعه یافته و درحال توسعه و با استفاده از داده های مربوط به سرمایه گذاری و کارایی نظام مالی در سال های 1960 الی 1989 و آزمون رگرسیون ساده به این نتیجه رسیدند که میانگین اندازة بخش مالی اقتصاد با میانگین رشد بخش واقعی اقتصاد کشورهای مورد مطالعه به صورت معنی داری همبستگی دارد.
14­3 مطالعة لوین و رنلت
15­3 مطالعة دیگری از کینگ و لوینکینگ و لوین در سال 1993، با هدف رفع ایرادهای وارد به الگوی گلداسمیت مطالعه ای را انجام دادند.
16­3 مطالعة بنسیونگا، اسمیت و استر
17­3 مطالعة تورنتون
18­3 مطالعة جیاراتن و استراهان
19­3 مطالعة کامین شولی
20­3 مطالعة دیمتریادس و حاسیندیمتریادس و حاسین با به کارگیری سری های زمانی و تعریف شاخص هایی برای سطح توسعة مالی مانند 2M تقسیم بر تولید ناخالص داخلی ارزش کل سهام مبادله شده تقسیم بر تولید ناخالص داخلی یا همان نسبت ارزش افزوده در بازار سرمایه و شاخص نرخ رشد سرانة تولید ناخالص داخلی واقعی برای عملکرد بخش واقعی اقتصاد و تبعیت از الگوی جانگ (1986) به بررسی جهت علیت بازارها و نهادهای مالی و بخش واقعی اقتصاد پرداخت.
21­3 مطالعة داو و گورتون
22­3 مطالعة فرای
23­3 مطالعة گرینوود و اسمیت
24­3 مطالعة لاپورتا، لوپز، شلیفر و ویشنیلاپورتا و همکارانش در مطالعه ای با عنوان «قانون و نظام های مالی» نقش و تأثیر ریشة نظام های حقوقی، تغییرات سیاسی و نهادهای ملی در سطح توسعة مالی کشورها و تأثیر نظام مالی کشورها در رشد بخش واقعی اقتصاد را بررسی کردند.
25­3 مطالعة روسو و واچتل
26­3 مطالعة راجان و زینگیلز
27­3 مطالعة نوسر و کاگلر
28­3 مطالعة دمیگروچ ­ کونت و ماکسیموویچ
29­3 مطالعة لوین و زروس
30­3 مطالعة روسو
31­3 مطالعة ترابلسی
32­3 مطالعة پروتی و وان اویجن
33­3 مطالعة لوین، لویزا و بک
34­3 مطالعة روسو و واچتل
35­3 مطالعة ژوژو در یک مطالعه، اطلاعات 41 کشور را برای دورة 1960­1993، با استفاده از رویکرد بردار خود ­ همبسته که کار جانگ (1986) را تکمیل می کرد، بررسی کرد.
36­3 مطالعة ورگلر
37­3 مطالعة دیمیتریادس، آرستیس و لوینتلدیمیتریادس، آرستیس و لوینتل در یک بررسی در مورد رابطة نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، بازار پول و رشد بخش واقعی اقتصاد با استفاده از آمار و داده های فصلی پنج کشور و روش های سری های زمانی نشان دادند که اگرچه هم بازارها و نهادهای فعال در بازار پول و بازار سرمایه رشد آتی بخش واقعی اقتصاد را توجیه می کنند، اما اثر توسعة بازارها و نهادهای فعال در بازار پول به مراتب بیشتر از اثر توسعة بازارها و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه است.
38­3 مطالعة کولاراتن
39­3 مطالعة بکارت، هاروی و لوندبلدبکارت، هاروی و لوندبلد در دو مطالعه به بررسی آثار باز بودن بازار سرمایه در سرمایه گذاران خارجی پرداخته اند.
40­3 مطالعة لویزا و رنسیر
41­3 مطالعة گیزو، اسپینازا و زینگیلز
42­3 مطالعة کلاسنز و لاون
43­3 مطالعة لاولاو در مطالعه ای با عنوان «توسعة مالی و محدودیت های مالی: شواهد بین المللی از الگوی سرمایه گذاری ساختاری» با استفاده از آمار و داده های بنگاه های اقتصادی در سطح صنعت به بررسی این موضوع پرداخت که آیا توسعة بخش مالی اقتصاد باعث کاهش محدودیت های تأمین مالی در بنگاه های اقتصادی می شود؟
44­3 مطالعة بک و لوین
45­3 مطالعة کریستوپولوس و سیوناس
4- تحقیقات دربارة عوامل مؤثر در بازارها و نهادهای مالی
فصل دوم: تحلیل گردش وجوه ناشی از رفتارهای استقراض و وام دهی در جامعه
مقدمه
گردش وجوه در بازار مالی
1- چند اتحاد مهم در رابطه با گردش وجوه در بازار مالی
2- تحلیلی بر اتحادهای گردش وجوه در بازار مالی
عرضه یا تأمین وجوه در بازار مالی
1- روش های اندازه گیری عرضة پول یا حجم نقدینگی در اقتصاد
2- رابطة عرضة پول در اقتصاد
3- عوامل مؤثر در عرضة پول
4- عرضه یا تأمین کنندگان اصلی وجوه برای بازار مالی
تقاضای پول یا وجوه در بازار مالی
1- نظریه های تقاضای پول
2- عوامل مؤثر در تقاضای پول یا وجوه
3- متقاضیان یا مصرف کنندگان اصلی وجوه در بازار مالی
خلاصة فصل دوم
فصل سوم: عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض و وام دهی و نقش نرخ بهره در بازار مالی
مقدمه
تعریف بهره
نظریه های تعیین نرخ بهره
نظریة اقتصاددانان کلاسیک
نظریة اقتصاددانان نئوکلاسیک
نظریة کینزنظریة کینز در مورد عملکرد بازار پس انداز و سرمایه گذاری با نظریة اقتصاددانان کلاسیک کاملاً متفاوت است.
نظریة وجوه قابل استقراض برای تعیین نرخ بهره
1- تأثیر حجم تقاضای خانوارها برای پول یا وجوه در نرخ بهره
2- تأثیر حجم تقاضای بنگاه های اقتصادی برای پول یا وجوه در نرخ بهره
3- تأثیر حجم تقاضای دولت و مؤسسات عمومی برای پول یا وجوه در نرخ بهره
4- تأثیر حجم تقاضای اقتصادهای خارجی برای پول در نرخ نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه بهره
5- تأثیر تقاضای کل برای پول در نرخ بهره
6- تأثیر حجم عرضة کل پول یا وجوه در نرخ بهره
7- تعیین نرخ بهرة تعادلی
عوامل مؤثر در نرخ بهره
1- نرخ رشد اقتصادی
2- تورم
3- سیاست های پولی و مالی
4- عوامل اجتماعی و سیاسی
5- کسری بودجة دولت
6- حجم وجوه خارجی
پیش بینی نرخ های بهره
سخن پایانی
خلاصة فصل سوم
بخش دوم: انواع ابزارهای مالی و قابل استفاده در بازارهای مالی
فصل چهارم: ابزارهای مالی در بازار پول
مقدمه
تعریف و ویژگی های بازار پول
تعریف ابزارهای مالی
نهادهای مالی فعال در بازار پول
انواع ابزارهای مالی قابل استفاده در بازار پول
1- ابزارهای مالی معامله ناپذیر
2- ابزارهای مالی معامله پذیر در بازار پول
ابزارهای مالی در بازار پول ایران
1- ابزارهای مالی معامله ناپذیر در بازار پول ایران
2- ابزارهای مالی معامله پذیر در بازار پول ایران
خلاصة فصل چهارم
فصل پنجم: ابزارهای مالی در بازار سرمایه
مقدمه
تعریف و ویژگی های بازار سرمایه
نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه
انواع ابزارهای مالی در بازار سرمایه
1- ابزارهای مالی بر پایة بدهی یا استقراض
2- ابزارهای مالی بر پایة مشارکت یا مالکیت
3- ابزارهای مالی بر پایة اوراق مشتقه
ابزارهای مالی در بازار سرمایة ایران
1- ابزارهای مالی بر پایة استقراض در بازار سرمایة ایران
2-ابزارهای مالی بر پایة مشارکت یا مالکیت در بازار سرمایة ایران
3- ابزارهای مالی بر پایة اوراق مشتقه در بازار سرمایة ایران
خلاصة فصل پنجم
فصل ششم: ابزارهای مالی در بازار تأمین اطمینان
مقدمه
تعریف بازار تأمین اطمینان
نهادهای مالی فعال در بازار تأمین اطمینان
تعریف بیمه
نقش بازار تأمین اطمینان و بیمه در جامعه
نقش بازار تأمین اطمینان و بیمه در توسعة بازار مالی و بخش واقعی اقتصاد
انواع ابزارهای مالی در بازار تأمین اطمینان
1- بیمه های اجتماعی
2- بیمه های بازرگانی
3- بیمه های اجتماعی ­ بازرگانی (بیمه های عمر یا زندگی)
4- طرح های بازنشستگی
ابزارهای مالی در بازار تأمین اطمینان ایران
1- بیمه های اجتماعی در بازار تأمین اطمینان ایران
2- بیمه های بازرگانی در بازار تأمین اطمینان ایران
3- بیمه های اجتماعی ­ بازرگانی در بازار تأمین اطمینان ایران
4- طرح های بازنشستگی در بازار تأمین اطمینان ایران
خلاصة فصل ششم
بخش سوم: انواع نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی
فصل هفتم: نهادهای مالی واسطه ای سپرده پذیر
مقدمه
انواع نهادهای مالی
انواع نهادهای مالی واسطه ای
انواع نهادهای مالی واسطه ای سپرده پذیر
1- بانک های تجاری
2- بانک های تخصصی
3- بانک های پس انداز و وام
4- بانک های پس انداز
5- اتحادیه های اعتباری
نهادهای مالی واسطه ای سپرده پذیر فعال در بازار مالی ایران
1- نهادهای مالی واسطه ای سپرده پذیر رسمی
2- نهادهای مالی واسطه ای سپرده پذیر غیررسمی
خلاصة فصل هفتم
فصل هشتم: نهادهای مالی واسطه ای قراردادی
مقدمه
تعریف نهادهای مالی واسطه ای قراردادی
انواع نهادهای مالی واسطه ای قراردادی
شرکت های بیمة عمر
1- سیر تحولات در فعالیت شرکت های بیمة عمر
2- انواع ابزارهای مالی در شرکت های بیمة عمر
3- ترکیب دارایی ها یا سرمایه گذاری ها در شرکت های بیمة عمر
شرکت های بیمة اموال و حوادث
نهاد مالی بانک ­ بیمه
1- اَشکال تشکیل نهاد مالی بانک ­ بیمه
2- علل و عوامل گسترش نهادهای مالی بانک ­ بیمه
صندوق های بازنشستگی
1- علل گسترش صندوق های بازنشستگی
2- انواع صندوق های بازنشستگی
3- انواع طرح های بازنشستگی قابل اجرا در صندوق های بازنشستگی
4- عوامل مؤثر در سیاست سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی
5- ترکیب سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی
6- مدیریت صندوق های بازنشستگی
7- ویژگی های صندوق های بازنشستگی در برخی از کشورها
نهادهای مالی واسطه ای قراردادی در بازار مالی ایران
1- شرکت های بیمة فعال در بازار مالی ایران
2- صندوق های بازنشستگی فعال در بازار مالی ایران
3- سازمان تأمین اجتماعی
خلاصة فصل هشتم
فصل نهم: نهادهای مالی واسطه ای رابط
مقدمه
تعریف نهادهای مالی واسطه ای رابط
انواع نهادهای مالی واسطه ای رابط
شرکت های سرمایه گذاری
1- تاریخچة فعالیت شرکت های سرمایه گذاری
2- اهمیت شرکت های سرمایه گذاری
3- اهداف و ویژگی های فعالیت شرکت های سرمایه گذاری
4- ساختار شرکت های سرمایه گذاری
5- انواع شرکت های سرمایه گذاری
شرکت های امانی سرمایه گذاری در مستغلات و دارایی های فیزیکی یا واقعی
شرکت های تأمین مالی
صندوق های وجوه وقفی
نهادهای مالی واسطه ای رابط فعال در بازار مالی ایران
1- نهادهای مالی واسطه ای رابط رسمی
2- نهادهای مالی واسطه ای رابط غیررسمی
خلاصة فصل نهم
فصل دهم: نهادهای مالی عامل یا کارگزار
مقدمه
تعریف نهادهای مالی کارگزار و عامل
انواع نهادهای مالی عامل یا کارگزار
بانک های رهنی
بانک های سرمایه گذاری
1- تعریف بانک های سرمایه گذاری
2- نقش بانک های سرمایه گذاری در حوزة اقتصاد کلان
3- مراحل عرضه و فروش اوراق بهادار توسط بانک های سرمایه گذاری
4- انواع خدمات بانک های سرمایه گذاری
شرکت های کارگزاری
1- انواع شرکت های کارگزاری
2- فرایند معاملات در شرکت های کارگزاری
بازارسازان
معامله گران
شرکت های رتبه بندی
1- مزایای شرکت های رتبه بندی اوراق بهادار
2- نقش شرکت های رتبه بندی در بازار اولیة سرمایه
شرکت های خدمات مشاوره
تحلیل گران خبرة مالی
شرکت های اوراق بهادار
مؤسسات امین
شرکت های حق العمل کار یا عامل
مؤسسات حمایت از سرمایه گذاران اوراق بهادار
شرکت های مدیریت دارایی ها
شرکت های تصفیة معاملات اوراق بهادار
نهادهای مالی عامل یا کارگزار فعال در بازار مالی ایران
خلاصة فصل دهم
بخش چهارم: قوانین و نهادهای نظارتی در بازارهای مالی
فصل یازدهم: قوانین و نهادهای نظارتی در بازار پول
مقدمه
انواع ساختارهای نظارتی در بازارهای مالی
1- ساختار نظارتی غیرمتمرکز کامل
2- ساختار نظارتی غیرمتمرکز ناقص
3- ساختار نظارتی متمرکز ناقص
4- ساختار نظارتی متمرکز کامل
انواع نظارت در بازارهای مالی
نظارت در بازار پول
1- نظارت ها در بانک های تجاری و تخصصی
2- نظارت ها در بانک های پس انداز و وام
3- نظارت مرتبط با رعایت قوانین، امنیت و صحت در بانک های پس انداز
4- نظارت مرتبط با رعایت قوانین، امنیت و صحت در اتحادیه های اعتباری
دلایل تغییرات و اصلاحات ایجادشده در قوانین نظارتی بازارهای مالی
نظارت بر نهادهای مالی فعال در بازار پول ایران
1- نظارت نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه های مرتبط با رعایت قوانین در بازار پول ایران
2- نظارت های مرتبط با امنیت و صحت در بازار پول ایران
خلاصة فصل یازدهم
فصل دوازدهم: قوانین و نهادهای نظارتی در بازار سرمایه
مقدمه
پدیده های حاصل از اطلاعات نامتقارن در بازار سرمایه
نظارت در بازار سرمایه
1- نظارت های مرتبط با رعایت قوانین در بازار سرمایه
2- نظارت های مرتبط با امنیت و صحت در بازار سرمایه
نظارت در بازار سرمایة ایران
1- نظارت های مرتبط با رعایت قوانین در بازار سرمایة ایران
2- نظارت های مرتبط با امنیت و صحت در بازار سرمایة ایران
خلاصة فصل دوازدهم
فصل سیزدهم: قوانین و نهادهای نظارتی در بازار تأمین اطمینان
مقدمه
نظارت در بازار تأمین اطمینان
1- نظارت در شرکت های بیمة عمر و بیمة حوادث و اموال
2- نظارت بر صندوق های بازنشستگی
نظارت در بازار تأمین اطمینان ایران
1- نظارت بر شرکت های بیمه
2- نظارت بر صندوق های بازنشستگی
خلاصة فصل سیزدهم
منابع انگلیسی
منابع فارسی
نمایه موضوعیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.