تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز


رژیم پولی هدف‌گذاری روی نرخ ارز در قالب کریدور در اقتصاد ایران

بروز ناپایداری مالی و تکانه‌های خارجی در اقتصاد ایران و اثرات انتقالی آن‌ها بر بازارهای پول و اسعار به‌ترتیب موجب جهش‌های مقطعی در تورم، شکل‌گیری نرخ‌های بهرۀ سیاستی منفی، انتقال منابع مالی از بخش‌های حقیقی به سمت بخش‌های مالی، کاهش سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی، افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار دارایی‌ها به‌طور عام و بازار ارز به‌طور خاص و همچنین رشدهای پلکانی نرخ‌های برابری اسعار شد که در شرایط مذکور، گرایش به رژیم پولی هدف‌گذاری روی نرخ ارز در دامنه‌های قابل‌تعدیل اجتناب‌ناپذیر است. در این تحقیق، فرضیۀ تأثیرپذیری کریدور رشد نرخ ارز از تکانه‌های بخش‌های حقیقی، مالی، پولی و موازنۀ پرداخت‌ها با استفاده از یک الگوی خودبازگشت برداری تحت سیاست آزمون می‌شود تا از یک سو مکانیسم واکنشی بهینۀ کریدور به ازای تکانه‌های مذکور پایش شود و از سوی دیگر رابطۀ میان رشد نرخ ارز و متغیرهای وضعیت بخش‌های فوق برآورد شود. براساس نتایج مندرج در توابع کنش-واکنش مبتنی بر کرانۀ بالای کریدور، می‌ةوان گفت با افزایش تورم، تغییرات ذخایر خارجی و سهم دیون دولت از پایۀ پولی بهتر است تا کرانه بالا وسیع‌تر شود و درخصوص تکانه های بهبود نرخ بهره واقعی، سهم دیون بانکی از پایه پولی و نسبت سرمایه گذاری به تولید کاهش دامنه نوسانات پیشنهاد شده است.
طبقه‌بندی JEL: E52, C32.

کلیدواژه‌ها

 • الگوی خودرگرسیون برداری تحت سیاست
 • رژیم ارزی
 • رژیم پولی
 • سیاست پولی
 • کریدور ارز

20.1001.1.00398969.1400.56.3.1.3

عنوان مقاله [English]

Exchange Rate Corridor Target Currency Regime in the Iranian Economy

نویسندگان [English]

 • Hossein Bastanzad 1
 • Pedram Davoudi 2

Sustained fiscal deficits and external shocks have affected the monetary and foreign exchange markets, leading to periodic increases in inflation, the formation of negative policy rates, the transfer of financial resources from the real sector to the financial sector, a reduction in the ratio of investment to GDP, an acceleration of speculative demand in the asset and foreign exchange markets, and rapid depreciation in the foreign exchange market. Therefore, the inflation target is inevitably replaced by the exchange rate target within a flexible corridor to improve financial stability, while the interest rate loses its role as a nominal anchor. In this study, the effects of real, fiscal, monetary and BOP shocks on the exchange rate corridor were statistically estimated using the policy vector auto-regression (PVAR) method to calculate the relationship between exchange rate growth and macroeconomic variables. In addition, the optimal response of the exchange rate corridor to the shocks of the contingent state variables is also investigated. The result of the Impulse Response Function (IRF) shows that higher inflation, international reserves, and the ratio of the net claim on the government to the monetary base (MB) cause the upper band of the exchange rate corridor to widen, and conversely, a reduction in the volatility of real interest rates, the ratio of the net claim on banks to MB, and the ratio of gross investment to GDP could narrow the EXR corridor.
JEL Clasification: E52, C32.

کلیدواژه‌ها [English]

 • VAR under Policy
 • Monetary Regime
 • Exchange Rate Regime
 • Exchange Rate Corridor
 • Monetary Policy

مراجع

 1. براتی، جواد، کریمی موغاری، زهرا و مهرگان، نادر (1396). تعیین و تحلیل فضایی سرریز سرمایه‌گذاری صنعتی استان‌های ایران. فصلنامۀ تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 29، 133-99.
 2. پورمحمدی، محمدرضا، قربانی، رسول و تقی‌پور، علی‌اکبر (1397). بررسی تطبیقی رهیافت‌های رگرسیون وزنی جغرافیایی و حداقل مربعات معمولی در برآورد مدل‌های مکان. نشریۀ پژوهش‌های جغرافیا و برنامه‌ریزی، 23(63)، 76.
 3. خلیلی عراقی، سید منصور، کمیجانی، اکبر، مهرآرا، محسن و عظیمی، سید رضا (1392). اثر انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در ایران با استفاده از مدل وقفۀ فضایی و داده‌های ترکیبی. فصلنامۀ پژوهش و سیاست‌های اقتصادی، 67، 48-25.
 4. دهقانی، سحر، موسوی جهرمی، یگانه و عبدلی، قهرمان (1397). تئوری چشم‌انداز؛ رهیافتی نوین در توضیح پدیدۀ فرار مالیاتی. تحقیقات اقتصادی، 53(1)، 23-1.
 5. رضایی، هادی، علیزاده، محمد و نادمی، یونس (1396). عوامل مؤثر بر مخارج بهداشتی سرانه: مقایسۀ مدل‌های فضایی در منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه. فصلنامۀ نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 4(4)، 26-
 6. صارمی، حمیدرضا، حیدری، محمد و آقایی، فاطمه (1397). تحلیل فضایی قیمت مسکن با استفاده از تکنیک رگرسیون موزون جغرافیایی؛ مورد مطالعه: منطقۀ دو شهرداری تهران. فصلنامۀ اقتصاد شهری دانشگاه اصفهان، 3(2)، 38 -19.
 7. طالبلو، رضا، محمدی، تیمور و پیردایه، هادی (1396). تحلیل انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در استان‌های ایران (رهیافت اقتصادسنجی فضایی). فصلنامۀ پژوهشنامه اقتصادی، 7(66)، 95.
 8. عسکری، حشمت‌الله و همکاران (1398). اقتصادسنجی فضایی در داده‌های مقطعی و ترکیبی (به کمک نرم‌افزار استتا). چاپ اول. ایلام: دانشگاه ایلام.
 9. عسکری، علی و اکبری، نعمت‌الله (1380). روش‌شناسی اقتصادسنجی فضایی (تئوری و کاربرد). مجلۀ جامعه‌شناسی کاربردی، 12(1-2)، 122-93.
 10. عظیمی،‌ سیدرضا (1391). نقش عوامل پایه‌ای و حباب بر نوسانات قیمت مسکن در ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی فضایی. رسالۀ دکتری اقتصاد. دانشگاه تهران.
 11. فرهمند، شکوفه و فروغی، فردوس (1390). تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در ایران (رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی). سومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری. مشهد.
 12. قلی‌زاده، علی‌اکبر و بختیاری‌پور، سمیرا (1391). اثر اعتبارات بر قیمت مسکن در ایران. فصلنامۀ مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 1(3)، 180-
 13. قلی‌زاده، علی‌اکبر و کمیاب، بهناز (1394). غرامت‌های بیکاری منطقه‌ای در بازار مسکن استان‌های ایران. پژوهش‌های رشد و توسعۀ پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، 15(3)، 66-
 14. قلی‌زاده، علی‌اکبر و عقیقی، بهاره (1394). اهرم و زمین و نوسانات قیمت مسکن در ایران. فصلنامۀ مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 4(14)، 67-49.
 15. قلی‌زاده، علی‌اکبر (1387). نظریۀ قیمت مسکن در ایران (به زبان ساده). چاپ اول. تهران: نور علم.
 16. لیسج، جیمز و پیس، کلی (1392). مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی فضایی. ترجمۀ جلایی اسفندیاری، عبدالمجید و جمشیدنژاد، آرش. چاپ اول. تهران: نور علم.
 17. Anenberg, E. (2011). Loss aversion, equity constraints and seller behavior in the real estate market. Regional Science and Urban Economics, 41(1), 67–76.
 18. Anselin, L. (1988). Spatial Econometrics: Methods and Models. Dodrecht. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 19. Anselin, L. (2003). Spatial externalities, spatial multipliers, and spatial econometrics. International Regional Science Review, 26, 153–166.
 20. Aquaro, M., Bailey, N., & Pesaran, M. H. (2021). Estimation and inference for spatial models with heterogeneous coefficients: An application to US house prices. Journal of Applied Econometrics, 36(1), 18-44.
 21. Astuti, A. M., Zain, I., & Purnomo, J. D. T. (2020). A Review of Panel Data on Spatial Econometrics Models. In Journal of Physics: Conference Series(Vol. 1490, No. 1, p. 012032). IOP Publishing. ‌
 22. Bandt, O., & Malik, S. (2010). Is there evidence of shift-contagion in international housing markets? Banque de France Working Paper 295, Banque de France.
 23. Bivand, R., Millo, G., & Piras, G. (2021). A Review of Software for Spatial Econometrics in R. Mathematics, 9, 1276.
 24. Brady, R. R. (2014). The spatial diffusion of regional housing prices across US states. Regional Science and Urban Economics, 46: 150–166.
 25. Case, K., & Shiller, R. (1988). The behavior of home buyers in boom and post-boom markets. New England Economic Review, Nov, 29–46.
 26. Cellmer, R., Cichulska, A., & Bełej, M. (2020). Spatial Analysis of Housing Prices and Market Activity with the Geographically Weighted Regression. International Journal of Geo–Information, 9(6), 380.
 27. Cohen, J., Ioannides, Y., & Thanapisitikul, W. (2016). Spatial effects and house price dynamics in the USA. Journal of Housing Economics, 31, 1-13.
 28. Cohen, J. P., Ioannides, Y. M., & Thanapisitikul, W. (2016). Spatial effects and house price dynamics in the USA. Journal of Housing Economics, 31, 1-13.
 29. Colletaz, G., & Hurlin, C. (2006). Threshold effects of the public capital productivity: an international panel smooth transition approach.‌ Retrieved from: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00008056.
 30. DeFusco, A., Ding, W., Ferreira, F., & Gyourko, J. (2018). The role of price spillover in the American housing boom. Journal of Urban Economics,108, 72-84.
 31. Elhorst, J. P. (2021). Cross-section dependence and spillovers in space and time. Journal of Economic Surveys, 35(1), 192–226.
 32. Elhorst, J. P. (2017). Spatial Panel Data Analysis, 2 nd edition, pp. 2050-2058. Springer International Publishing, Cham, Switzerland.
 33. Elhorst, J. P. (2014). Spatial Econometrics: From Cross-sectional Data to Spatial Panels. Berlin. Heidelberg.
 34. Elhorst, J. P. (2011). Dynamic spatial panels: models, methods and inferences. Journal of Geographical Systems, 14, 5–28.
 35. Genesove, D., & Mayer, C. (2001). Loss aversion and seller behavior: Evidence from the housing market. The Quarterly Journal of Economics, 116(4), 1233–1260.
 36. Gillen, K., Thibodeau, T., & Wachter, S. (2001). Anisotropic autocorrelation in house prices. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 23(1), 5-30. ‌
 37. Gong Y., Boelhouwer, P., & de Haan, J. (2014). Spatial dependence in house prices: Evidence from china’s interurban housing market. Ersa Conference Regional Science Association, 14- 448.
 38. González, A., Teräsvirta, T., van Dijk, D., & Yang, Y. (2005). Panel Smooth Transition Regression model. SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance 604. Stockholm School of Economics. ‌
 39. Guo, J., & Qu, X. (2018). Spatial interactive effects on housing prices in Shanghai and Beijin. Regional Science and Urban Economics, 76(C), 147-160.
 40. Holly, S., Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2011). The spatial and تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز temporal diffusion of house prices in the UK. Journal of Urban Economics, 69(1), 2-23.
 41. Hyun, D., & Milcheva, S. (2017). Spatial dependence in apartment transaction prices during boom and bust. Regional Science and Urban Economics, 68, 36-45.
 42. Ioannides, Y. M., & Thanapisitikul, W. W. (2008). Spatial effects and house price dynamics in the continental تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز US. 2014-10-15]. Retrieved from:

http://www. tufts. edu/yioannid/IoannidesThanapisitikulSpatEffects-07-08-08. pdf.‌

 1. Kahneman, D., & Egan, P. (2011). Thinking, Fast and Slow (Farrar, Straus and Giroux, New York). Cited on (2011), 15. ‌
 2. Meen, G. (1999). Regional house prices and the ripple effect: A new interpretation. Housing Studies, 14(6), 733–753.
 3. Moralı, O., & Yılmaz, N. (2020). An analysis of spatial dependence in real estate prices. The Journal of Real Estate Finance and Economics?, 1-23.
 4. Mussa, A., Nwaogu, U. G., & Pozo, S. (2017). Immigration and housing: A spatial econometric analysis. Journal of Housing Economics, 35, 13-25.
 5. Oikarinen, E., Bourassa, S. C., Hoesli, M., & Engblom, J. (2018). US metropolitan house price dynamics. Journal of Urban Economics, 105, 54-69.‌
 6. Pijnenburg, K. (2017). The spatial dimension of US house prices. Urban Studies, 54(2), 466-481. ‌
 7. Thaler, R. H. (1999). Mental accounting matters. Journal of Behavioral Decision Making, 12, 183–206.
 8. Wen, H. et al. (2017). Spatial heterogeneity in implicit housing prices: evidence from Hangzhou, China. Journal of Strategic Property Management, تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز 21(1), 15–28.
 9. Wen, H., Jin, Y., & Zhang, L. (2017). Spatial heterogeneity in implicit housing prices: evidence from Hangzhou, China. International Journal of Strategic Property Management, 21(1), 15-28.‌
 10. Wood, R. (2003). The information content of regional house prices: Can they be used to improve national house price forecasts? Bank of England Quarterly Bulletin, 43(3), 304–314.
 11. Wu, Y., Wei. Y.D. & Li, H. (2020). Analyzing spatial heterogeneity of housing prices using large datasets, applied spatial analysis and policy. Applied Spatial Analysis and Policy, 13, 223–256.
 12. Xu, Y., & Yang, Z. (2020). Specification tests for temporal heterogeneity in spatial panel data models with fixed effects. Regional Science and Urban Economics. 81, Research Collection School of Economics. Retrieved from:

Zhang, L., Wang, H., Song, Y., & Wen, H. (2019). Spatial spillover of house prices: An empirical study of the Yangtze Delta urban agglomeration in China. Sustainability, 11(2), 544.

تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز

اگرچه بازار سرمایه از منظر سودآوری به نرخ‌های سامانه نیما وابستگی دارد، اما نمی توان برای همیشه این اختلاف نرخ در بازار ارز را حفظ کرد و در میان مدت بازار سرمایه هم خود را با نرخ واقعی ارز تطبیق خواهد داد.

سایه شوم دو نرخی بودن ارز بر سر بازار سرمایه

به گزارش بورس نیوز ، اگرچه نرخ ارز در بازار آزاد شیب افزایشی داشته؛ اما بازار سرمایه نه تنها رشدی را تجربه نکرده بلکه در روزهای اخیر عقب نشینی هم کرده است‌‌. برخی از تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند دلیل عدم رشد این بازار، اختلاف معنادار نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد است.


عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: اگرچه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، چند نرخی بودن نرخ ارز کمرنگ تر شده؛ ولی متاسفانه اختلاف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد افزایش داشته است. دلیل این مشکلات، ریشه های تورمی در کشور ماست که خشکانده نشده و هر روز قدرت خرید مردم در بخش‌های مختلف کاهش پیدا می کند.

وی افزود: اگرچه بازار سرمایه از منظر سودآوری به نرخ‌های سامانه نیما وابستگی دارد، اما نمی توان برای همیشه این اختلاف نرخ در بازار ارز را حفظ کرد و در میان مدت بازار سرمایه هم خود را با نرخ واقعی ارز تطبیق خواهد داد. کما اینکه در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی هم با وجود بسیاری از مخالفت‌ها و مقاومت‌های ها، به سبب مشکلاتی که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به دنبال داشت، در نهایت دولت ناچار به حذف ارز ترجیحی شد و اگر دولت قبل تر از اینها اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می کرد، قطعاً هزینه کمتری متحمل می شد. در شرایط فعلی هم اگرچه بانک مرکزی به دنبال دخالت در بازار ارز و مدیریت نرخ ارز است؛ اما با توجه به شرایط تورمی، نرخ ارز در بازار آزاد رشد داشته و بازار سرمایه هم با یک وقفه زمانی خود را با نرخ های روز در بازار ارز تطبیق خواهد داد. البته سایه قیمت گذاری های دستوری هم باید از سر بازار سرمایه برداشته شود. قیمت گذاری های دستوری یا هر گونه مداخله ای در بازار سرمایه، موجب می‌شود این بازار از روند طبیعی خارج شود.

بازار هنوز خود را با نرخ واقعی ارز تطبیق نداده است

کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار هنوز خود را با نرخ واقعی ارز در بازار آزاد تطبیق نداده است و باید شاهد رشد بیشتر باشیم.

636315783612026106.jpg

میثم کریمی در گفتگو با خبرنگار حوزه بورس گروه اقتصادی خبرگزاری آنا درباره نوسانات اخیر بورس و افزایش سه هزار و 500 واحدی شاخص کل بازار گفت: بازار سرمایه همیشه از اخبار و اتفاقات داخلی و خارجی متأثر می‌شود و نوسانات دارد.

وی با اشاره به تأثیر برخی اخبار خارجی و داخلی بر بازار سرمایه توضیح داد: برخی تصمیمات درباره ارز نیما و فروش شرکت‌ها می‌تواند دلیل خوبی برای نوسانات مثبت بازار در چند روز گذشته باشد.

بازار هنوز خود را با نرخ واقعی ارز در بازار آزاد تطبیق نداده است

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر این نکته که بازار هنوز خود را با نرخ واقعی ارز در بازار آزاد یعنی ارز 12 و 13 هزارتومانی تطبیق نداده است، تصریح کرد: نرخ سکه و صندوق‌های مبتنی بر طلا را محدود کردند تا نقدینگی بازار طلا و سکه به سمت بازار هدایت شود.

وی با اشاره به تصمیمی مبنی بر کاهش نوسان قیمت سکه یک‌روزه افزود: نوسان قیمت سکه یک‌روزه رفاه، صادرات و سامان در بازار به یک درصد کاهش پیداکرده است همین موضوع سبب شد بخشی از نقدینگی در بازار نگه‌ داشته شود.

کریمی با اشاره به فروش خوب شرکت‌های بورسی تصریح کرد: با وجود تحریم‌ها شرکت‌ها توانستند فروش خوبی را در صورت‌های مالی به خود نمایش دهند و این خود گویای دور زدن تحریم‌ها با ابزارهای مختلف موجود اعم از دادن تخفیف یا موارد مختلف حکایت دارد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: دور زدن تحریم‌ها توسط شرکت‌ها و نشان دادن فروش خوب از سوی آن‌ها سبب شده است که روند بازار به سمت سهام‌های ارزنده پالایشی‌ها و معدنی‌ها پیش رود.

شاخص کل در کانال ۲۰۰ هزار واحدی کمی مکث کرده ولی همچنان رشد می‌کند

وی با بیان این‌که بازار به سمت شاخص ۲۰۰ هزار حرکت می‌کند، تشریح کرد: امیدواریم که بازار روند رو به رشد فعلی را طی کند و احتمال دارد در کانال ۲۰۰ هزار واحدی شاخص کمی مکث کرده ولی همچنان به روند رو به رشد خود ادامه دهد.

کریمی با تأکید بر تطبیق پیدا نکردن بازار سهام با نرخ دلار در بازار آزاد اذعان کرد: بازار توان رشد بیشتر را دارد و حتماً از کانال ۲۰۰ هزار واحدی رد خواهد شد و روند مثبت خود را ادامه می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد مداوم در چند روز گذشته شاخص کل گفت: وقتی بازار سهام به این صورت رشد می‌کند و در چند روز به‌صورت پشت سرهم مثبت می‌شود قطعاً روزهایی برای استراحت منفی خواهد شد، خیلی‌ها برای اینکه سود مناسب خود را گرفتند در روزهای منفی بازار فروشنده خواهند شد.

وی با اشاره به سیل خوزستان و احتمال وارد شدن خسارت به برخی از شرکت‌های بورسی در آن منطقه افزود: برخی از شرکت‌های بورس در دشت آزادگان و شهرهای جنوبی کشور در معرض سیل هستند که پس از برآورد خسارات احتمالی حتماً این شرکت‌ها اصلاح قیمت خواهند داشت.

این کارشناس بازار سرمایه درباره بیشتر بازدهی گروه‌های فعال در بازار سرمایه گفت: پالایشی‌ها و معدنی‌ها به علت نقدشوندگی بالا و شرایط بسیار عالی فروش در بازار فعلی از تقاضای بیشتری برخوردار هستند.

تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز

سبد خرید

تحلیل فاندمنتال(بنیادی) روزانه دلار-ین USD-JPY

نمونه هایی از تحلیل و گزارش تمام بازارهای سرمایه در دسترس شما قرار دارد. استفاده کامل از خدمات تحلیلی-گزارشی سایت توسط مجرب ترین کارشناسان، نیازمند تهیه اشتراک VIP از فروشگاه سایت می باشد. پس تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز از تهیه اشتراک آیتم های تحلیلی-گزارشی مورد نظر خود را از طریق تیکت به پشتیبانی سایت اعلام نمایید تا برای شما فعال گردند.

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی دلار ین USDJPY

به دنبال حرکت دو روزه/بدون جهت گیری قیمت روز قبل، جفت ارز USDJPY در روز جمعه پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی ژاپن، خرید جدیدی را به خود جلب کرد. همانطور که انتظار می رفت، BoJ به موضع سیاست تطبیقی ​​خود پایبند بود و همچنین ارزیابی کلی اقتصاد را کاهش داد. بانک مرکزی ژاپن نسبت به عدم اطمینان بسیار زیاد در مورد پیامد های اقتصادی بحران اوکراین هشدار داد. در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، فرماندار بانک مرکزی ژاپن، تکرار کرد که BoJ بدون تردید در صورت لزوم، تسهیل بیشتری خواهد داشت. برعکس، فدرال رزرو در روز چهارشنبه بیشتر جنگ طلبانه به نظر می رسد و شروع چرخه تشدید سیاست ها را اعلام می کند. علاوه بر این، طرح به اصطلاح نقطه‌ ای نشان می‌ دهد که فدرال رزرو می‌ تواند برای مبارزه با تورم بالا، نرخ بهره را در هر شش جلسه باقی مانده در سال ۲۰۲۲ افزایش دهد. روند متفاوت سیاست بانک مرکزی و فدرال رزرو به‌ عنوان ضربه‌ ای برای جفت ارز USDJPY عمل کرد. خریداران از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده استفاده کردند. در واقع، بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده که درست پایین‌ تر از بالاترین سطح از ژوئن 2019 قرار داشت، در اوایل این هفته تاچ شد. این به نوبه خود به نفع معامله گران صعودی است و از روند توسعه مسیر صعودی اخیر جفت ارز USDJPY حمایت می کند. با این حال، یک داده ضعیف تر در اطراف بازار های سهام ممکن است برخی جریانات معاملاتی را به سمت ین ژاپن و افزایش سقف برای جفت ارز USDJPY هدایت کند. عدم پیشرفت در مذاکرات آتش‌ بس روسیه و اوکراین یک عامل مهم بود که بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشت و به دارایی‌ های سنتی امن منتفع شد. از این رو، عاقلانه است که قبل از قرار دادن معاملات صعودی جدید در اطراف جفت ارز USDJPY، منتظر قدرت پایدار فراتر از سطح 119.00 باشیم. با این وجود، این جفت ارز همچنان در مسیر ثبت بالاترین کانال هفتگی از ژانویه 2016 در میان مدارک اقتصادی نسبتاً ضعیف ایالات متحده، با انتشار داده‌ های فروش خانه موجود است.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی دلار ین USDJPY

در حالی که سرمایه گذاران تصمیم مورد انتظار سیاست FOMC را بررسی کردند، عقب نشینی اندک در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، دلار آمریکا را در حالت تدافعی نگه داشت. این به نوبه خود، به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته شد که به عنوان یک مانع برای جفت ارز USDJPY در میان شرایط بسیار زیاد خرید در نمودار های کوتاه مدت عمل کرد. همانطور که به طور گسترده انتظار می رفت، فدرال رزرو روز چهارشنبه شروع چرخه انقباض سیاست ها را اعلام کرد و برای اولین بار از سال 2018 نرخ صندوق هدف خود را 25 واحد در ثانیه افزایش داد. فدرال رزرو همچنین به اتخاذ سیاست تهاجمی تر برای مبارزه با تورم سرسختانه اشاره کرد. در واقع، طرح به اصطلاح نقطه‌ ای نشان می‌ دهد که بانک مرکزی ایالات متحده می‌ تواند نرخ‌ ها را در هر شش جلسه باقی‌ مانده در سال 2022 افزایش دهد. با این حال، این تصمیم مطابق با انتظارات بود و نتوانست خریداران را تحت تأثیر قرار دهد. در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، رئیس فدرال رزرو، تاکید کرد که اقتصاد به اندازه کافی قوی است که بتواند در برابر سیاست های پولی سخت تر مقاومت کند. پاول همچنین اضافه کرد که بانک مرکزی ایالات متحده ممکن است به محض نشست بعدی در ماه می، ترازنامه نزدیک به 9 تریلیون دلاری خود را کاهش دهد. در مقابل، بانک ژاپن پیش بینی می شود در نشست سیاستی خود در روز جمعه، تصمیم سیاست تطبیقی ​​فعلی را حفظ کند. واگرایی در روند سیاست بانک مرکزی و فدرال رزرو، همراه با خوش بینی نسبت به امکان راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، می تواند ین امن ژاپن را تضعیف کند. این به نوبه خود به نفع معامله گران صعودی است و از روند توسعه مسیر صعودی قوی اخیر که در حدود دو هفته گذشته شاهد بودیم حمایت می کند. با این حال، معامله‌ گران ترجیح می‌ دهند قبل از قرار دادن معاملات جدید صعودی منتظر تصمیم سیاست بانک مرکزی باشند. در این میان، سند اقتصادی ایالات متحده، که شامل انتشار شاخص تولید فیلی فدرال رزرو، داده های معمول هفتگی مدعیان اولیه بیکاری و تولید صنعتی است، برای انگیزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جدای از این، تحولات تازه پیرامون حماسه روسیه و اوکراین، شرایط ریسک گسترده تر و بازده اوراق قرضه ایالات متحده باید فرصت های تجاری کوتاه مدتی را در اطراف جفت ارز USDJPY ایجاد کند.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی دلار ین USDJPY

شرایط بسیار زیاد خرید، جفت ارز USDJPY را درست قبل از نوسان بالاترین سطح سال 2017 محدود کرد. گفته می‌ شود، ترکیبی از عوامل همچنان به‌ عنوان یک مانع برای این جفت ارز عمل می‌ کند و از روند برای سود های کوتاه‌ مدت بیشتر حمایت می‌ کند. امید به راه حل دیپلماتیک احتمالی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، همراه با گزارش‌ هایی مبنی بر اینکه چین بازار سهام را ثابت نگه می‌ دارد، بخش جدیدی از معاملات ریسک‌ پذیر را آغاز کرد. این از داده کلی مثبت در بازار های سهام مشهود بود که دارایی های سنتی امن را تضعیف کرد و بر ین ژاپن فشار آورد. خریداران بیشتر از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، که توسط انتظارات جنگ طلب فدرال رزرو تقویت شده بود، استفاده کردند. در واقع، به نظر می‌ رسد بازار ها متقاعد شده‌ اند که تحولات ژئوپلیتیکی اخیر ممکن است مانع از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو برای مبارزه با تورم بالا شود. روند آغاز قریب الوقوع چرخه انقباض سیاست توسط فدرال رزرو، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی را به بالاترین سطح از ژوئن 2019 رسانده است. با این حال، به نظر می‌ رسید سرمایه‌ گذاران تمایلی به معاملات تهاجمی ندارند و ترجیح می‌ دهند منتظر نتیجه نشست دو روزه سیاست پولی FOMC باشند که بعداً در جلسه ایالات متحده برگزار می‌ شود. با توجه به ریسک رویداد بانک مرکزی، معامله گران از انتشار داده های خرده فروشی ماهانه ایالات متحده سرنخ خواهند گرفت. جدای از این، تحولات تازه پیرامون حماسه روسیه و اوکراین برای برخی انگیزه های تجاری در اطراف جفت ارز USDJPY مورد توجه قرار خواهد گرفت.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی دلار ین USDJPY

امید به یک راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین بر دارایی های سنتی امن، از جمله ین ژاپن تاثیر داشت و به عنوان محرک برای این جفت ارز عمل کرد. خریدارن بیشتر از افزایش اخیر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، که به حمایت وام از دلار آمریکا ادامه داد، سرنخ هایی را دریافت کردند. افزایش اخیر در قیمت کالا ها پس از تهاجم روسیه به اوکراین نگرانی‌ ها را در مورد شوک تورمی بزرگ افزایش داده است. این به نوبه خود، معامله برای شروع قریب الوقوع تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز چرخه انقباض سیاست توسط فدرال رزرو را تقویت کرد و بازده اوراق قرضه ایالات متحده را بالاتر برد. در واقع، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده به بالاترین سطح خود از ژوئن 2019 رسیده است، زیرا انتظار می رود بانک مرکزی ایالات متحده نرخ وجوه هدف خود را برای مهار انتظارات تورمی افزایش دهد. از این رو، تمرکز بر نتیجه نشست دو روزه FOMC که از این سه شنبه آغاز می شود، باقی خواهد ماند. در مقابل، انتظار می رود بانک ژاپن در نشست روز جمعه خود تصمیم سیاست تطبیقی ​​فعلی را حفظ کند. شایان ذکر است که رئیس بانک مرکزی آمریکا، اخیراً امکان عادی سازی سیاست ها را برای مقابله با هر گونه تورم ناشی از هزینه ها رد کرد. واگرایی در روند سیاست بانک مرکزی و فدرال رزرو بیشتر ین را تضعیف کرد و به حرکت قوی این جفت ارز کمک کرد. با این حال، شرایط بسیار زیاد در نمودار های کوتاه‌ مدت ممکن است معامله‌ گران را از قرار دادن معاملات صعودی جدید در خطرات اصلی رویداد های بانک مرکزی باز دارد. در همین حال، معامله‌ گران از سند اقتصادی ایالات متحده، که شاخص قیمت تولید کننده و شاخص تولید امپایر استیت را در اوایل جلسه آمریکای شمالی به نمایش می‌ گذارد، سرنخ‌ هایی خواهند داشت. جدای از این، در بحبوحه خطر تشدید بیشتر درگیری روسیه و اوکراین، تمرکز بر داده های ژئوپلیتیکی آینده باقی می ماند. در واقع، روسیه روز یکشنبه به یک پایگاه بزرگ اوکراینی در نزدیکی مرز با لهستان عضو ناتو حمله کرد. سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت که تمام برنامه‌ های روسیه در اوکراین به طور کامل و در بازه‌ های زمانی مشخص شده محقق خواهد شد.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی دلار ین USDJPY

اوراق قرضه ایالات متحده تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز تقاضای دلار را پیش از برگزاری کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در این هفته افزایش می دهد. بازده اوراق قرضه پنج ساله خزانه داری ایالات متحده در بحبوحه انتظارات تورمی بی سابقه، به بالاترین حد خود بالای 2.0 درصد رسید. با این اوصاف، کوپن اوراق قرضه 10 ساله حداکثر یک ماهه را در حدود 2.04 درصد افزایش می دهد. شایان ذکر است که انتظارات تورمی ایالات متحده که با نرخ تورم بازدهی 10 ساله بر اساس داده‌ های فدرال رزرو سنت لوئیس اندازه‌ گیری می‌ شود، تا پایان جلسه روز جمعه آمریکای شمالی به رکورد 2.94 درصد افزایش یافت. شاخص دلار آمریکا بازدهی قوی تر را به سمت بالا دنبال می کند در حالی که یک روند صعودی سه روزه را در حدود 99.16 ثبت می کند. نخست وزیر ژاپن از تهاجم روسیه و فشار برای ایجاد نظم بین المللی جدید انتقاد کرد و در عین حال نیاز به مذاکرات هسته ای با ایالات متحده را رد کرد. با این حال، USDJPY احتمالاً در میان امید به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، و همچنین عوامل ژئوپلیتیکی و کرونا، شاهد افزایش بیشتر خواهد بود. اگر چه ین نیز به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می شود و بنابر این در صورتی که بازدهی خزانه داری ایالات متحده از بالاترین سطح چند روزه عقب نشینی کند، قیمت ممکن است کاهش یابد.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی دلار ین USDJPY

داده ها معاملات را برای شروع قریب الوقوع نوسان انقباض سیاست ها توسط فدرال رزرو در ماه مارس تقویت کرد، که از جهش یک شبه در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده مشهود بود. ترکیبی از عوامل حمایت کننده، جفت ارز USDJPY را به بالاترین سطح YTD قبلی سوق داد و برخی توقف های معاملاتی کوتاه مدت را که در نزدیکی منطقه 116.35-116.40 قرار داشتند، همراه کرد. از این رو، ادامه روند صعودی را می‌ توان به برخی فروش‌ ها پس از آن نسبت داد و ممکن است زمینه را برای سودهای بیشتر فراهم کند. با این حال، نگرانی ها در مورد خطر تشدید بیشتر تنش ها بین روسیه و تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز غرب باید حرکت خوش بینانه در بازارها را محدود کند و احتیاط را برای خریداران تضمین کند. رئیس جمهور ایالات متحده قرار است روز جمعه در کنار کشورهای گروه هفت و رهبران اتحادیه اروپا خواستار پایان روابط تجاری عادی با روسیه شود. معامله گران اکنون مشتاقانه منتظر شاخص احساسات مصرف کننده ایالات متحده میشیگان هستند که بعداً در اوایل جلسه آمریکای شمالی ارائه می شود. با این حال، تمرکز بر سرفصل های ژئوپلیتیکی آینده باقی خواهد ماند.

دلیل افزایشی شدن قیمت دلار ؛‌ قیمت منطقی چقدر است؟ | پیش‌بینی روزهای آینده بازار ارز

دبیرکل کانون صرافان ایران درباره قیمت دلار در روزهای آینده می‌گوید: در حال حاضر قیمت‌ها معقول و واقعی است، برای همین فکر نمی‌کنم گمانه‌زنی درباره قیمت های بالاتر دلار به واقعیت نزدیک باشد.

دلار

همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: قیمت دلار طی روزهای اخیر هم در صرافی‌های دولتی و هم در قیمت توافقی و بازار آزاد افزایشی شده است. قیمت دلار، ۲۷ شهریور، در بازار آزاد به مرز ۳۲ هزار تومان نزدیک شد. امروز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز اندکی کاهش یافت و تا ساعت تنظیم این گزارش،‌ حدود ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت خورد.

درباره علت افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر با کامران سلطانی‌زاده، دبیرکل کانون صرافان ایران ، صحبت کردیم. وی با بیان اینکه دو دلیل می‌تواند در افزایش قیمت دلار تاثیر زیادی داشته باشد، به همشهری آنلاین می‌گوید: بخش عمده این افزایش به خاطر مباحث روانی ناشی از به نتیجه نرسیدن برجام است. چون به هر حال بسیاری از اتفاقات سیاسی می‌تواند روی قیمت دلار تاثیر بگذارد.

دلیل بعدی از نگاه سلطانی‌زاده، رشد حجم سفرهای آخر شهریور است. وی در این باره می‌افزاید: به خاطر تعطیلات آخر تابستان حجم مسافرت‌ها افزایش پیدا کرده و تقاضا برای دلار هم نسبت به تطبیق بازار سرمایه با نرخ واقعی ارز ماه‌های قبل افزایش یافته است.

برخی از کارشناسان معتقد هستند که در شرایط فعلی، ارزش ذاتی دلار بیشتر از قیمت آن است و نرخ آن به محدوده‌های بالاتر هم می‌رسد اما دولت قیمت‌ها را مهار کرده و اگر اخبار منفی عدم احیای برجام منتشر شود فنر دلار در خواهد رفت. سلطانی‌زاده در این باره می‌گوید: امروز شاهد گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره نرخ ارز هستیم اما دلاری که الان در بازار و صرافی‌ها در حال معامله است دلاری است که با نرخ توافقی معامله می‌شود.

وی می‌افزاید: زمانی که نرخ توافقی در کانال ۳۰ یا ۳۱ هزار تومان است نشان می‌دهد که عرضه و تقاضا در صرافی‌ها روی همین پایه ۳۰ هزار تومان در حال معامله است و مشخص می‌شود نرخی که در صرافی‌ها در ارز توافقی در حال معامله است نرخ تقریبا نزدیک به واقعیت است و بر اساس عرضه و تقاضا معامله می‌شود.

دلیل افزایشی شدن قیمت دلار ؛‌ قیمت منطقی چقدر است؟ | پیش‌بینی روزهای آینده بازار ارز

پیش‌بینی روزهای آینده بازار ارز

درباره قیمت دلار در روزهای آینده هم نظر دبیرکل کانون صرافان ایران را پرسیدیم. سلطانی‌زاده می‌گوید: در حال حاضر قیمت‌ها معقول و واقعی است، برای همین فکر نمی‌کنم گمانه‌زنی درباره دلار با قیمت بالاتر خیلی به واقعیت نزدیک باشد.

وی درباره اینکه اگر مذاکرات برجام به نتیجه نرسید دلار تا کجا افزایش قیمت خواهد داشت، می‌گوید: اگر مذاکرات به نتیجه برسد قیمت‌ها حول و حوش ۲۷ هزار تومان می‌ماند و خیلی پایین‌تر نخواهد آمد. اگر هم برجام به نتیجه نرسد معمولا در همان پایه ۳۱-۳۲ هزار تومانی که قبل از توافقات بود، می‌ماند. بنابراین، قیمت ارز یک رِنج ثابتی دارد و دامنه‌اش بین ۲۸ هزار تا ۳۲ هزار تومان در حال نوسان خواهد بود.

تحریم‌ها دیگر اثر زیادی ندارد

دبیرکل کانون صرافان ایران ادامه می‌دهد: قبل از اینکه استارت احیای برجام زده شود، ما دلار ۳۲ هزار تومان را داشتیم. در حال حاضر هم به همان سقف قبل از طرح دوباره برجام رسیده است، برای همین می‌شود گفت در اقتصاد ما دیگر دلار چندان تاثیر ندارد چرا که ما چند سال است دلار را در محدوده قیمتی خاصی با همین اخبار منفی دنبال می‌کنیم و عملا تیم اقتصادی کشور با همین تحریم‌ها خودش را تطبیق داده است.

سلطانی‌زاده با تاکید بر اینکه به نظر نمی‌رسد بودن تحریم‌ها یا رفع تحریم‌ها خیلی در بازار ایران اثرات منفی آنچنانی به مانند قبل بگذارد، می‌افزاید: این را به این جهت می‌گویم که ما الان ارز حاصل از فروش نفتی که داریم بر اساس شرایط تحریمی است و برگشت ارز هم بر اساس شرایط تحریم است. درواقع، عملا در چند سال اخیر اقتصاد همراه با تحریم در کشور ما جا افتاده و با تحریم‌ها خودش را تطبیق داده و پیش می‌برد.

سرمایه‌گذاران جدید متضرر می‌شوند

دبیرکل کانون صرافان ایران در پایان با بیان اینکه در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در بازار متشنج و پرنوسانی مثل ارز به ضرر مردم است، می‌گوید: خیلی اوقات هموطنان با خرید احساسی ارز به سمت بازار ارز می‌آیند ولی در شرایط فعلی بهتر است سعی کنند در بازارهای نوسانی که قیمت‌ها افزایش یا کاهش شدید دارد، سرمایه‌گذاری نکنند.

سلطانی‌زاده می‌افزاید: به هر حال نوسانات بازار ارز به گونه‌ای است که ممکن است با یک خبر مثبت کاهش ‌یابد و با یک خبر منفی مجدد افزایش یابد، برای همین به طور حتم سرمایه‌گذاران جدید متضرر خواهند شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.