تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟


ورشکسته به تقلب حالت تاجری است که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی های خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از بین برده و هم چنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا صورت دارایی و قروض بطور تقلب مدیون قلمداد کند ورشکسته به تقلب است.

اشخاص ممنوع المعامله

برخی از اشخاص از انجام دادن معامله ممنوع هستند. به این معنا که ویژگی هایی در فرد وجود دارد که او را از انجام دادن معامله ممنوع می کند. اما افراد ممنوع المعامله چه کسانی هستند؟ در این مقاله به احصای اشخاص ممنوع المعامله می پردازیم.

اشخاص ممنوع المعامله چه کسانی هستند؟

به موجب قانون افراد زیر ممنوع از معامله هستند:

1- محجورین که شامل صغیر، غیر رشید و مجنون است. اشخاص ممنوع المعاله

3- محکومین دادگاه ها.

محجورین چه کسانی هستند؟

محجورین شامل صغار، غیر رشید و مجانین است. محجور در اصطلاح حقوقی به اشخاصی می گویند که از تصرف در اعمال حقوقی خود محروم هستند. به عبارت دیگر، حجر عبارت است از منع شخصی به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصا اعمال حقوقی انجام دهد و فاقد اهلیت استیفاء باشد. اشخاص ممنوع المعامله

1- مجنون:

مجنون کسی است که قوه عقل و درک نداشته و به اختلال قوای دماغی مبتلا بوده و مختل المشاعر است.

2- صغار:

در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی به کسی اطلاق می گردد که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. این سن بلوغ برای پسران 15 سال و برای دختران 9 ساله تمام می باشد.

اما به موجب قانون مدنی به اشخاص زیر 18 سال صغیر گفته می شود. البته باید میان دو نوع صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز قائل به تفکیک شد. صغیر غیر ممیز به کودکان زیر 7 سال گفته می شود که توانایی تشخیص حسن و قبح امور را ندارند. اما صغیر ممیز به کودکان بالای 7 سال می گویند که می توانند تملاک بلاعوض مانند هبه و صلح غیر معوض انجام دهند.

تجار ورشکسته شامل به چه افرادی اطلاق می شود؟

به موجب قانون تجارت ورشکستگی شامل سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب است.

قانون تجارت در مورد ورشکستگی عادی تجار چنین مقرر می کند:

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. ‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.

تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

موارد ورشکستگی به تقصیر شامل موارد زیر است: اشخاص ممنوع المعامله

چنانچه اثبات گردد که مخارج شخصی یا خانه تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بیشتر است، یا درصورتی که تاجر معاملاتی کرده که براساس عرف موهوم یا غیرمتعارف باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی خریدی بالاتر یا فروشی پایین تر از مظنه روز نماید ورشکسته به تقصیر می‌باشد.

و در نهایت ورشکستگی به تقلب شامل موارد زیر است:

ورشکسته به تقلب حالت تاجری است که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی های خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از بین برده و هم چنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا صورت دارایی و قروض بطور تقلب مدیون قلمداد کند ورشکسته به تقلب است.

این افراد به موجب قانون ممنوع المعامله هستند و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه رتق و فتق امور آنها را بر عهده دارد.

آیا محکومین دادگاه در زمره افراد ممنوع المعامله هستند؟

محکومین دادگاه کسانی هستند که به موجب مرجع قضایی به سبب ارتکاب جرایم و یا بدهی یا ممنوعیت های قانونی دیگر به طور کلی ممنوع المعامله و در برخی از موارد اموال آنها توقیف می شود. تا زمانی که از محکومین دادگاه رفع ممنوعیت نشود حق انجام معامله در رابطه با املاک و دیگر دارایی شان به خصوص در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.

سوال اینجاست:
چگونه می توان از ممنوع المعامله بودن کسی اطلاع پیدا کرد؟

از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضایی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک می توان جهت استعلام از وضعیت ممنوع المعامله بودن افراد اطلاع پیدا کرد.

بنابراین، پیشنهاد می شود قبل از انجام هر گونه معامله به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی نسبت به این موضوع کسب اطلاع نمایید.

نتیجه گیری مقاله

افراد ممنوع المعامله را می توان در یک تقسیم بندی کلی به محجورین، تجار ورشکسته و محکومین دادگاه طبقه بندی نمود. محجورین شامل صغار، مجانین (اعم از مجانین ادواری و مجانین دایمی)، و سفها هستند. همچنین تجار ورشکسته شامل سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب هستند. محکومین دادگاه نیز تا زمانی که از آن رفع ممنوعیت نشده نمی توانند معامله ای انجام دهند. تجربه وکلای موسسه ترنم عدالت نشان می دهد بهتر است قبل از انجام معامله از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضایی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به ممنوع المعاله بودن یا نبودن افراد کسب اطلاع نمایید.

حقوقدانان جوان

ورشکستگی موضوعی که در این گفتار باید به ان پرداخت ورشکستگی تاجر است . ه به نظر این جانب ورشکستگی از اسباب حجر نیست و منع مداخله تاجر در اموال به معنای حجر موضوع حقوق مدنی نیست . هر چند در ورشکستگی نیز مدیر تصفیه به نوعی وظایف قیم را انجام می دهد اما حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع خود او بر قرار شده است در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد . و به دلیل ان که اموال قابل دسترس باشد تا نفع طلبکاران محفوظ بماند و در واقع یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار ادراه اموال آنها به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر انتقال دهد .

۱_ماهیت حقوقی سلب مداخله حجر در مورد سایر محجورین ناشی از وضع روانی وحالت دماغی آنها است چرا که انها نمیتوانند در اعمال حقوقی خود همانند یک انسان عادی و متعارف ،سود وزیان ناشی از اعمال خود را مورد سنجش قرار دهند، لذا قانونگذار جهت حمایت از منافع آنها حق مداخله در اموال را از انها سلب نموده است بنابراین می توان گفت حجر انها شخصی وذاتی است اما ورشکسته از لحاظ حالات روانی ودماغی هیچگونه اختلالی ندارد حتی ممکن است از افراد بسیار هوشمند جامعه نیز باشد و مبنای ممنوع بودن انها از دخالت در امور مالی صرفا، اقدام احتیاطی قانونگذار بوده ودر واقع یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر ورشکسته نتواند با در دست داشتن اختیار اداره اموال خود ، انها را به ضرر طلبکاران خود ،به اشخاص دیگر منتقل نماید وبدین وسیله اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج نماید[۱]

مؤید این نظر که ورشکسته محجور نمی شود ماده ۱۶ قانون اداره تصفیه است . که به موجب این ماده مسثنیات دین تحت اختیار تاجر ورشکسته قرار می گیرد . هر چند که جزء صورت اموال قید می گردد . وضعیت تاجر ورشکسته در مقایسه با حجر سایر محجورین جنبه عرضی دارد از این روست که ورشکسته در اداره امور غیر مالی خود آزاد است و حتی ممکن است با اجازه مدیر تصفیه و تحت نظارت او معاملاتی را انجام دهد و یا متصدی انجام اموری گردد وهمچنین می تواند در صورت موافقت طلبکاران ، تحت شرایطی به کسب وکار خود ادامه دهد واگر در نتیجه کاری که انجام می دهد، پولی به دست اورد تا اندازه ای که برای امرار معاش او ضروری تشخیص داده شود،دارای اختیارات کامل است از طرف دیگر ورشکسته می تواند وفق ماده۴۲۰قانون تجارت که مقرر می دارد: محکمه هر وقت صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد در بعضی از محاکمات به عنوان شخص ثالث ، دخالت نماید به این ترتیب ، سلب اختیاری را که از ورشکسته میشود باید یک نوع محدویت قانونی برای حفظ حقوق سایرین دانست با سلب اختیار از ورشکسته ، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته میشود واداره اموال او را بر عهده می گیرد. مدیر تصفیه می تواند در کلیه امور ورشکسته دخالت نماید.البته سلب اختیار مالی تاجر ورشکسته به معنی سلب مالکیت او نیست زیرا مالکیت و دارایی او به شخص دیگری انتقال نیافته است ومالک همان تاجر ورشکسته است منتهی قانون از او حق مداخله را سلب نموده است وان را به دست اداره تصفیه سپرده است

۲_ حدود منع مداخله تاجر منع مداخله چناکه از ماده ۴۱۸ قانون تجارت بر می اید شامل تمام اموال ورشکسته می شود وتفاوتی بین اموال شخص وی و اموالی که در تجارت خانه دارد، وجود ندارد با توجه به این که سب مداخله تاجر در اموال خود ناشی از حجر ذاتی او نمی باشد فلذا اگر متصدی اداره اموال دیگری از طریق قیمومیت یا ولایت باشد که ارتباط با دارایی خود وی ندارد حکم ورشکستگی موجب سلب مداخله او در ان اموال نمی گردد همچنین در مورد اموالی که به صورت امانت در نزد اوست وجزء دارایی او به شمار نمی رودبا اینکه منع مداخله تاجر شامل کلیه اموال اوست حتی اموالی که ممکن است در دوران پس از صدور حکم ورشکستگی عاید او گردد معذالک پاره ای از اموال و حقوق او مشمول قاعده مذکور نمی شوند از جمله : مستثنیات دین و حقوق غیر مالی تاجر ورشکسته است و تاجر ورشکسته می تواند خوانده دعوی طلاق و نسب قرار گیرد.[۲]

[۱] .کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد دوم، ص۵ ناشر ،شرکت انتشار1371

[۲] . ستوده تهرانی ، حسن ، حقوق تجارت ، جلد چهارم ، ص۱۴۱ ، نشر دادگستر ، ۱۳۷۵

قانون ورشکستگی

32
28

ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عملی کند.توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد اما فعلاً نتواند دیون خود را بدهد. به عنوان مثال، اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد.

شرایط ورشکستگی
1- تاجر یا شرکت تجاری بودن.
2- داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ بنابراین اگر شخص محجوری که اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و دچار عدم توانایی در تأدیه قروض شود، ورشکسته محسوب نمی‌شود.
3- ورشکستگی تنها به اعمال تجارتی تعلق دارد.
4- دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد؛ در غیر این صورت دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه موجب اختلال در امور تجارتی شود.
5- عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی از تأدیه (پرداخت) آنها باشد؛ در غیر این صورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نیست.
6- لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی او باشد بلکه اگر (به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشکسته است.

اقسام ورشکستگی
با توجه به مواد 549، 541 و 412 قانون تجارت سه نوع ورشکستگی وجود دارد:
الف) ورشکستگی عادی؛ که تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف شود.
ب) ورشکستگی به تقصیر؛ که به واسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل می‌شود و از جمله جرایم غیر عمدی است.
ج) ورشکستگی به تقلب؛ به دلیل سوء نیت و حیله و تقلبی که تاجر به کار برده است، مجرم شناخته شده است.
بر اساس ماده 549 قانون تجارت «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود رامفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده است و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طورتقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نبوده، مدیون قلمداد کرده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مجازات می‌شود.»

آثار و نتایج حکم ورشکستگی
به طور خلاصه آثار ورشکستگی به قرار زیر است:
1- منع مداخله تاجر در اموال خود.
2- ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
3- بطلان معاملات.
4- حال شدن دیون مؤجّل.
5- سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.
6- تأدیه و تأمین مطالبات.
7- سلب اعتبار.
8- محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی.
9- مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیرتصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. (ماده 418 قانون تجارت)آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می‌شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیت‌دار صادر شده باشد و برابر ماده 419 قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت (علیه) او تعقیب کند. تمامی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.ماده ٤١٨ به طور صریح تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین کرده است و منطقی نیز به نظر می‌رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قرارداهایی کرده و آن را به مورد اجرا می‌گذارند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام شود، اشخاص مذکور که سونیتی نیز نداشته‌اند، متضرر خواهند شد.

تعیین مدیر تصفیه
دادگاه ضمن حکم ورشکستگی خود یا حداکثر در ظرف ٥ روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند تا حساب‌های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند و در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت حق‌الزحمه‌ای است که از طرف دادگاه معین می‌شود.

منع مداخله
حجر ورشکسته، حجر قانونی است که شباهتی به حجر برخی از محجوران دیگر ندارد. ورشکسته مانند محجوری است که اموال او را شخص قیم اداره می‌کند. این در حالی است که اعمال حقوقی ورشکسته باطل نیستند، اما نسبت به مجموعه دارایی او اصولا پس از صدور حکم بلااثر خواهد بود. به همین دلیل است که تعهدات تاجر ورشکسته که در نتیجه قرارداد یا تقصیر عمدی و غیرعمدی ایجاد می‌شود، با وصف منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود، مانع از این نمی‌شود که او کار جدیدی غیر از تجارت انجام دهد.تاجر ورشکسته اصولا محجور نمی‌شود و در امور غیر مالی خود آزاد است و می‌تواند کاری پیدا کند که زندگی خود را تامین کند؛ یا آن که با موافقت مدیر تصفیه به کار خود ادامه داده یا معاملاتی انجام دهد. حجر محجوران مانند صغیر و دیوانه، حجر ذاتی است و برای حفظ منافع خود محجور است. در صورتی که در مورد ورشکسته، منع مداخله در اموال برای حفظ حقوق بستانکاران است.در واقع، حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع خود او برقرار شده است؛ در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به زیان بستانکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.

حدود منع مداخله
بر اساس ماده 418 قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.»
بر این اساس، منع مداخله شامل تمام اموال ورشکسته می‌شود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، اعم از اموالی که در تجارتخانه دارد، یا اموال شخصی وی. منع مداخله، پیش از هر چیز، شامل اموالی می‌شود که تاجر هنگام صدور حکم ورشکستگی مالک آن است. با توجه به اطلاق ماده 418 قانون تجارت، هر گاه پس از صدور حکم ورشکستگی، به تاجر ارثی برسد یا به دارایی او بیفزاید، این افزایش به سود بستانکاران قابل تقسیم خواهد بود، مشروط بر اینکه ترکه را به طور صریح یا ضمنی قبول کرده باشد. در واقع، به موجب ماده 240 قانون امور حسبی، وراث می‌توانند ترکه را قبول یا رد کنند، که به بستانکاران متوفی داده می‌شود.پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا مدیر تصفیه می‌تواند به قائم‌مقامی تاجر قبول ترکه را اعلام کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است؛ زیرا اگر ترکه بیش از دیون خود متوفی باشد و مازاد ترکه‌ای وجود داشته باشد، متعلق حق بستانکاران خواهد بود. در نظام حقوقی ما، ارث جنبه قهری دارد، به همین دلیل، در ماده 250 قانون امور حسبی، برای رد ترکه مهلتی یک ماهه مقرر شده است که از تاریخ اطلاع وراث از فوت مورث آغاز می‌شود و در صورت عدم اعلام رد در مدت مذکور، قبول‌شده تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ تلقی خواهد شد. بنابراین، بدون اینکه نیاز به اقدامی از جانب مدیر تصفیه باشد، ترکه متعلق حق بستانکاران قرار می‌گیرد و تاجر در آن حق دخالت ندارد. البته بدیهی است که بستانکاران خود متوفی بر بستانکاران ورشکسته برتری خواهند داشت و طلب آنان باید پیش از بستانکاران اخیر از ترکه پرداخت شود.

آثار منع مداخله
قاعده منع مداخله در ماده 418 قانون تجارت، متضمن آثار و نتایج متعددی است، از جمله:
1- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قراردادی را که موثر در حقوق هیات بستانکاران باشد، ندارد؛ برای مثال: بازرگان نمی‌تواند به نفع بستانکاری، بر مالی از اموال خود وثیقه برقرار کند. در این صورت، قرارداد مزبور نسبت به هیات بستانکاران تاجر بلااثر است و مال مورد وثیقه باید در اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد.
2- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر گونه پرداختی به بستانکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و مدیر تصفیه می‌تواند مبلغ پرداختی را از شخص دریافت‌کننده مطالبه کند. این قاعده در صورتی که پرداخت به صورت نقد صورت گرفته باشد، اشکال ایجاد نمی‌کند و کافی است تاریخ پرداخت معین باشد. اما موضوعی که مطرح می‌شود، این است که هر گاه پرداخت با چک صورت گرفته باشد، چگونه باید عمل کرد؟
در حقوق ما بعد از صدور حکم ورشکستگی، دارنده حق وصول چک را ندارد، چه پیش از صدور حکم ورشکسته صادر شده باشد و چه پس از آن. علت این قاعده این است که در حقوق ما، با صدور یا ظهرنویسی چک، محل آن به دارنده منتقل نمی‌شود. بنابراین، با دارنده چک مانند دیگر بستانکاران رفتار خواهد شد.
3- هر گاه یکی از بستانکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی، متقابلاً به ورشکسته بدهکارشود، تهاتر صورت نمی‌گیرد و بدهکار تاجر باید مبلغ بدهی خود را به مدیر تصفیه بپردازد و برای دریافت طلب خود از تاجر، جزء غرما قرار گیرد. این قاعده به طور مسلم موافق روح مقررات قانون تجارت در مورد ورشکستگی است؛ چون این مقررات به منظور برقراری وضعیت برابر میان بستانکاران تاجر وضع شده و قبول تهاتر در چنین حالتی به زیان بستانکاران دیگر است؛ بنابراین باید مردود اعلام شود.

ضمانت اجرای منع مداخله
بر اساس ماده 423 قانون تجارت، «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را انجام دهد، باطل و بلااثر خواهدبود:
1- هر صلح محاباتی یا هبه و به طورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
2- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هروسیله‌ای که به عمل آمده باشد.
3- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.»
بنابراین هر گاه معامله تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی از نوع معاملات مندرج در این ماده از قانون تجارت، یعنی «معاملات تاجر پس از توقف» باشد، اقدام او باطل و بلااثر خواهد بود؛ زیرا زمانی که معاملات مندرج در این ماده از تاریخ توقف باطل اعلام شده است، به طریق اولی، چنین معاملاتی پس از صدور حکم ورشکستگی نیز تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ باطل و بلااثر است.پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا معاملات خارج از انواع مذکور در ماده فوق را می‌توان باطل اعلام کرد؟ پاسخ این است که این نوع معاملات مشروط به اینکه مالی بوده و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، باطل است. هر چند که تاجر محجور به شمار نمی‌آید.در واقع، قاعده منع مداخله، از قواعد آمره و دارای خصیصه نظم عمومی است و بنابراین، اقدامات خلاف آن به حکم ماده (975) قانون مدنی، باطل است. به همین دلیل، شخص ثالثی که با تاجر ورشکسته معامله کرده است، حتی پس از ختم ورشکستگی و پرداخت حقوق بستانکاران حق ندارد تاجر را به اجرای تعهداتش ملزم کند.ماده 975 قانون مدنی می‌گوید: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه‌ جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا بگذارد؛ اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»

شوراهای حل اختلاف

حجر در لغت به معناي منع و بازداشتن آمده است. در اصطلاح حقوقي نيز حجر، به معناي عدم اهليت استيفاست و در تعريف آن حقوقدانان معتقدند كه، حجر عبارت است از منع شخص به حكم قانون از اينكه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت ديگري اداره كند و شخصاً اعمال حقوقي انجام دهد،به این ممنوعیت قانونی حجر گفته می شود.

در اينكه حجر فقط در امور مالي است يا شامل امور غير مالي هم مي‌شود اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضي فقها و حقوقدانان آنرا مختص امور مالي مي‌دانند و در مقابل عده‌اي از فقها و حقوقدانان آنرا اعم از امور مالي و غير مالي مي‌دانند.

با توجه به نوع ممنوعيت شخص درتصرفات خويش و ميزان آن مي‌توان تقسيمات زير را براي حجر ارائه نمود.

1) حجر عام و حجر خاص:

منظور از حجر عام آن است كه شخص به طور كلي از اجراي حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد مثل حجر مجنون كه حجر عام است چرا كه ديوانه در كليه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هيچ گونه عمل حقوقي، چه عقد باشد چه ايقاع، نمي‌تواند انجام دهد. جنون در حقوق ايران به هر درجه كه باشد باعث مي‌شود كه شخص نتواند اهليت استيفا داشته باشد. طبق ماده 1211 قانون مدني جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است.

منظور از حجر خاص، آن است كه شخص از پاره‌اي از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آن‌ها، مثل حجر سفيه كه حجر خاص است چرا كه حجر و تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ ممنوعيت تصرف او، محدود به امور مالي است.

«معاملات و تصرفات غير رشید در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازۀ ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد. يا بعد از انجام عمل» (مفاد ماده 1214 قانون مدني)

بنابراين شخص سفيه مي‌تواند در امور غير مالي خود مثل طلاق، تصميم بگيرد. همچنين حجر اشخاص تاجر ورشكسته نيز، حجر خاص است چرا كه محدود به تصرفات مالي است كه به زبان طلبكاران باشد.

2) حجر حمايتي و سوء ظني:

در حجر حمايتي، منظور قانونگذار، حمايت از محجور است كه او را در مقابل ديگران تحت حمايت خود قرار دهد، تا اينكه ديگران از حجر و وضعيت او سوء استفاده نكنند.

مثلاً در حجر صغير، مجنون و غير رشید، قانونگذار بدليل اختلال يا نقص قواي دماغی و به جهت اينكه آن‌ها قادر به ادارۀ امور خود به طور كامل نيستند، بعضي از محدوديتي‌ها را نسبت به آنان و كساني كه با آنان تعامل دارند، اعمال نموده است.

«هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غير ممیز و يا مجنون بدهد، صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» (مفاد ماده 1215 قانون مدني)

ولي در حجر سوء ظني، منظور قانونگذار، حمايت از ديگران است در مقابل محجور، مثل حجر تاجر ورشكسته كه محدوديت قانونگذار براي تاجر ورشكسته، بدليل حمايت از طلبكاران مي‌باشد.

3) حجر قانوني و حجر قضايي:

منظور از حجر قانونی اين است كه قانون مستقيماً آن شخص را محجور مي‌داند مثل:

«اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:

1- صغار 2- اشخاص غير رشيد 3- مجانين.» (مفاد ماده 1207 قانون مدني)

منظور از حجر قضائي اين است كه حكم توسط دادگاه صادر شده باشد؛ مثل حجر تاجر ورشكسته كه پس از احراز شرايط ورشكستگي توسط دادگاه صادر مي‌شود.

4) حجر مبتني بر فقدان اراده و نقص اراده:

گاهي حجر به علت نبود قوه درك، شعور و اراده است كه اصلاً شخص محجور، فاقد قواي دماغي سالم است مثل مجنون و گاهي حجر به علت نقص در قواي دماغی يا عدم كفايت اراده است؛ مثل حجر صغير ممیز يا سفيه.

5) حجر در امور مالي و غيرمالي:

گاهي حجر و ممنوعيت تصرف شخص، فقط در امور مالي است مثل حجر سفيه كه در امور غير مالي نمي‌باشد و فقط در امور مالي است كه عقل معاش ندارد و گاهي حجر هم شامل امور مالي و هم غير مالي است مثل حجر صغير و مجنون كه عام است.

6) حجر مغيّي و حجري كه غايت معني ندارد:

گاهي حجر محدود به زمان خاصي است مثل حجر صغير كه پس از رسيدن به سن بلوغ و رشد، مرتفع مي‌شود. ولي گاهي غايت معني ندارد مثل حجر مجنون كه معلوم نيست كه برطرف می­شود يا نه و تا كي ادامه دارد.

[1]- صفايي، سيد حسن؛ و قاسم زاده، سيد مرتضي؛ اشخاص و محجورين، تهران، سمت، 1380، چاپ پنجم، ص 159.

2- كاتوزيان، ناصر؛ قواعد عمومي قراردادها، تهران، شركت سهامي انتشار، 1379، چاپ پنجم، ص 20-10.

3- امامي، سيد حسن،حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميه، 1379، چاپ بيست و يكم، ص 314.

به وبلاگ ما خوش آمدید .
در این وبلاگ مطالبی در رابطه با شوراهای حل اختلاف و امور قضایی و انواع جرائم و علل به وقوع پیوستن این گونه جرائم را خواهید دید.
در ضمن کامیاران از توابع استان کردستان میباشد.
آمار عملکرد موجود در وبلاگ مربوط به همین شورا در کامیاران میباشد.
در ضمن شما می توانید از طریق بخش پرسش و پاسخ سوالات خود را در مورد این وبلاگ مطرح فرمایید و ظرف 48 ساعت جواب خود را دریافت کنید.
امیدواریم که استفاده کافی را ببرید.

تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟

در جامعه برای انجام هر معامله چه مالی چه غیرمالی داشتن اهلیت از اصلی ترین ارکان می باشد. بنابراین فردی که اهلیت ندارد به هیچ عنوان تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ به طور مستقل صلاحیت انعقاد هیچ معامله ای را نخواهد داشت و از چنین حقی محروم می باشد. . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

نگاه قانون به انتخاب همسر

کشور شیعه است، در خصوص خواندن صیغه عقد نکاح شرایط خاصی وجود دارد و هر فردی صلاحیت ندارد که صیغه عقد نکاح را جاری کند. به چالش کشیدن قانون از سوی برخی فرصت طلبان اولین سؤالی که شاید ذهن اکثر افراد جامعه ما را درگیر خود می کند، این است که صیغه نکاح چیست و چگونه واقع می شود. در ماده 1062 قانون مدنی قانونگذار ما می گوید: نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج .

قیمت جایگزین پراید در آستانه 200 میلیون تومان؟

جدید با افزایش قیمت همراه بود؛ بر اساس معاملات انجام شده قیمت پژو پارس LX که سال گذشته را با قیمت 330 میلیون تومان به پایان رسانده بود، حالا با قیمت 343 میلیون تومانی معامله می شود. مدل 1401 این خودرو نیز با قیمتی معادل 360 میلیون تومان معامله می شود. 206 تیپ 2 نیز از ابتدای سال با افزایش قیمت 13 میلیون تومانی همراه بوده است. این خودرو در مدل 1400 با قیمت 275 و در مدل 1401 با قیمت 285 معامله می شود .

بررسی تصرف عدوانی در آوای قانون

. > آوای قانون: دعوای خلع ید چه فرقی با دعوای تصرف عدوانی دارد؟ بابایی: دعوای خلع ید کاملا حقوقی است؛ در تصرف عدوانی هم می توان شکایت کیفری کرد و هم دادخواست حقوقی داشت اما در خلع ید کیفری نداریم. در دعاوی تصرف عدوانی ثبت تصرف می خواهد اما در خلع ید ثبت تصرفی ندارد. آوای قانون: آیا تصرف عدوانی شامل منافع می شود یا فرد باید مالک عین باشد؟ بابایی: ماده 690 مربوط به عین .

2500 تن شن و ماسه غیرمجاز در میاندوآب توقیف شد

غیرمجاز تلقی و برخورد قانونی خواهد شد. سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب گفت: از ابتدای سال جاری بیش از 50 مورد بازرسی در این زمینه انجام شده و در مورد خاطیان وفق ماده 19 قانون معادن و همچنین ماده 690 قانون مجازات اسلامی، تصرف در اموال عمومی و دولتی توسط دستگاه قضایی اعمال خواهد شد. وی اظهار کرد: در این شهرستان هم اکنون 14 واحد شن و ماسه مجاز با نظارت کارشناسان اداره صنعت .

توضیحات یک حقوقدان درباره برگ سبز خودرو

ماده 1293 قانون مدنی برگ سبز نمی تواند سند رسمی نقل و انتقال تلقی شود. این حقوقدان تاکید کرد: با توجه به همه موارد ذکر شده در قانون، بدیهی است ورود پلیس و برخی موسسات خصوصی ذی نفع در تعویض پلاک در انجام معاملات، مردم را در آینده نه چندان دور با مشکلات عدیده حقوقی و کیفری مواجه می کند و نه تنها منافعی را عاید مردم نخواهد کرد، بلکه موجبات تحمیل هزینه های گزاف دادرسی بابت گشوده شدن پرونده در محاکم دادگستری را به ملت و دولت تحمیل خواهد کرد. کانال عصر ایران در تلگرام اپلیکیشن عصر ایران نظرات کاربران .

امکان موفقیت های فزاینده کالایی

کالای معامله شده، طرفین معامله و بهای مورد معامله افزایش یافته است. پیش از راه اندازی بورس های کالایی در کشور، امکان دستیابی به داده های معاملات در بخش های گوناگون کالایی کشور وجود نداشت یا بسیار دشوار بود؛ در حالی که حداقل مزیت بهره بردن از ظرفیت های بورس کالا، انتشار داده های معاملاتی برای عموم است که معامله گران حوزه های مختلف، تحلیلگران و سایر افراد جامعه امکان دستیابی به آن را دارند. .

صبحانه خبری، 24 فروردین 1401؛ از پاسخ منفی چین به ایران درمورد ساخت مسکن تا توقف پروژه پتروشیمی میانکاله

فردایی ارز ممنوع شد براساس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی توسط رییس مجلس به دولت ابلاغ شده است، معاملات فردایی ارز غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود. در ماده 12 این قانون آمده تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ است که معامله ارز در صرافی یا غیرآن که تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی به تحویل ارز منجر نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه .

حضرت خدیجه (س) یکی از ارکان استقرار دین و فرهنگ و تمدن اسلام است

است برخی از مردان معتقدند زن باید در خانه باشد و کار نکند در این خصوص توضیح بفرمایید. پس از ازدواج اموال خدیجه (س) در راه تجارت بود تا بعثت رسول گزارشی بر عدم شرکت و فعالیت تجاری نیست ؛ خود خدیجه که حضور فیزیکی در عرصه تجارت نداشت؛ بلکه اموالی داشت و ابزاری و کارگرانی که تاجر بودند و آنها را در خدمت گرفته و برای آنها حقوق تعیین کرده بود در آن زمان که مردم مکه، از راه تجارت امرار معاش می .

تفاوت وکیل پایه یک و پایه دو دادگستری چیست؟

پیش می آید که وکیل کیست؟ ماده 33 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد وکلای متهم باید شرایط مندرج در قانون وکالت در محاکم مصوب 1376 را رعایت کنند. مراجع ذیصلاح بنابراین باید در دادگاه ها اصل باشد یا اینکه وکیل باید دارای مجوز از کانون وکلا یا مرکز مشاوران قضائی برای وکالت در قوه قضائیه باشد. اما اگر به طور قانونی وکالت را داشته باشد، حق شکایت یا مداخله در امور حقوقی موکل را ندارد مگر اینکه .

عزم جزم دولت برای خوش حسابی با نظام تأمین اجتماعی/سالم سازی مدیریتی در وزارت رفاه

دیدیم و اعداد در فیش های رسمی متعادل بود، اما در قالب کارت هدیه، سکه و بودجه محرمانه، حقوق غیرمتعارف به برخی افراد پرداخت می شد که اعلام کردیم از این پس خرید سکه و کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع است و در صورت لزوم و به هرعلتی این اقدام تنها باید با دستور بالاترین مسئول ازجمله مدیرعامل صندوق ها انجام شود و در غیراین صورت تخلف است. وی افزود: این روزنه ها را بسته ایم؛ مگر اینکه کسی تخلف کند .

حضرت خدیجه(س)؛ قربانی جنگ معرفتی دشمنان

به گزارش ایکنا، آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه و استاد سطح خارج حوزه، 23 فروردین ماه در ادامه سلسله مباحث اخلاقی خود که در دفتر رهبر انقلاب در قم در حال برگزاری است، به سالروز وفات حضرت خدیجه(س) پرداخت و گفت: چندسال قبل دوستان ما در جامعه المصطفی(ص) اقدامات خوبی را برای بزرگداشت حضرت خدیجه(س) انجام دادند و همایش فاخری طراحی شد و حاصل آن چند جلد کتاب شد که از جمله آن می توان به کتاب .

وقتی پای حمل و نقل معلولان لنگ می زند؛ توقف وعده ها در دست اندازها

. ، خوراک تبلیغاتی برای بیگانگان و دشمن فراهم کنیم، گفت: مسئولان محترم! شما قانون را اجرا نمی کنید و زمانی که ما در مکانی بحق برای دریافت حقوق، تجمع و اعتراض کردیم آن وقت معترض می شوید! کسی پاسخگو نیست! رئیس کانون ناشنوایان استان اصفهان، گفت: در هفته جهانی ناشنوایان، مهرماه سال گذشته جلسه ای با حضور مدیرکل و معاون وقت امور توانبخشی بهزیستی استان، در اداره آموزش و پرورش .

تا زمانی که سند رسمی به نام خریدار منتقل نگردیده هیچ تضمینی وجود ندارد

خریداران را مخدوش نمایند در چنین مواردی دادگاه ها اغلب معاملات خریداران را بعلت اقاله قرارداد مشارکت در ساخت، مورد تنفیذ قرار نداده و لذا اعتبار این معاملات زیر سوال رفته و باطل میگردند در چنین شرایطی پیش خریدار صرفا میتواند به سازنده برای باز پس گرفتن اصل پولش و خسارات وارده مراجعه کند که وصول چنین مطالبه ای، هم از نظر زمانی بسیار طولانی خواهد بود و هم اینکه احتمال متواری شدن سازنده نیز وجود .

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده (108) یا ماده (110) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و اصلاحات بعدی آن است. تبصره 2- میزان مغایرت تا پانزده درصد (15%) موضوع تبصره (1) بند ز صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می شود. تبصره 3- در خصوص کالای اضافی غیر همنوع یا .

عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد اعلام شد/ همه محصولات زیر مجموعه وزارت کار در بورس کالا عرضه می شود

. وی خاطر نشان کرد: در وزارت کار، خدمات رفاهی را متناسب با زوجیت و تعداد فرزندآوری کارمندان قرار دادیم تا مشوق ازدواج و فرزندآوری شود. گرانی در بازار سیمان گزارش نشده است/ معاملات متعادل در فروردین ماه عبدالرضا شیخان گفت: بازار در فروردین امسال، روند نسبتا متعادلی داشته و انتظار می رود روند تولید سیمان در اردیبهشت تحت تاثیر میزان تامین سوخت و برق کارخانه ها باشد .

آخرین وضعیت طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس

بالعکس که از طریق آن ها تبادل داده جریان می یابد. چ) دستگاه اجرایی: عبارت است از دستگاه ها و نهادهای موضوع، ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب 1386، ماده (یک) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، بند (د) ماده (یک) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388، ماده (یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی .

چشمه جاریه در آیینه قانون

تعریف عقد وقف قانون گذار به خوبی وقف را در ماده 55 قانون مدنی تعریف نموده است (عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود) منظور از حبس نمودن عین مال، یعنی نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و منظور از تسبیل منافع، یعنی واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی و هدف از وقف استفاده همیشگی افراد مدنظر (موقوف علیهم) از مال موقوفه است و به دو صورت وقف عام (که مال بر جهات عمومی وقف می شود مانند .

آیا اکراه، اجبار، اضطرار می تواند جرایم کیفری را کاهش دهد

مجازات معاف کرد؟ نکته مهم این است که اکراه غیر قابل تحمل در امور کیفری همان اجبار است، آن ها دو تأسیس کیفری مجزا و مستقل محسوب نمی شوند بلکه مترادف یکدیگرند. ضابطه تحقق اکراه آنچنان تهدیدی است که غیرقابل تحمل باشد یعنی نسبت به فرد تهدید شده قابل تحمل نباشد. باید توجه داشت از آنجا که فرد اکراه شده در هر حال رفتارش بدون درنظر گرفتن خود وی طبق قانون جرم محسوب می شود نمی توان رفتارش را .

مرخصی ازدواج کارکنان دولت چند روز است؟

غیاب کارکنان، می توانید این دغدغه و مشکل را به طور کامل رفع کنید. شرایط اعطای مرخصی ازدواج کارکنان دولت در قانون وزارت کار ایران ماده 73 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مربوط به مرخصی ازدواج کارکنان است. بر اساس این ماده، هر کارمند می تواند در صورت ازدواج دائم یا فوت یکی از اقوام درجه یک خود، سه روز مرخصی با حقوق داشته باشد؛ بنابراین افرادی که همسر، پدر و مادر یا یکی از .

تعیین وظایف شعب دیوان عدالت اداری

نیز پذیرفتند و یک تبصره به ماده 57 قانون مذکور اضافه کردند که بر اساسا آن تبصره، آرای قطعی شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی نفع، صادر شده است، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خللی وارد کندو آن فرد در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد، او می تواند تا دوماه از تاریخ اطلاع از رأی، به رأی صادره اعتراض کند. این اعتراض در شعبه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی می شود. درصورتی که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر .

پیش بینی بورس فردا دوشنبه 22 فروردین 1401 | فردا روز پرعرضه برای شاخص ساز ها است؟

و هر سهمی مسیر خاص خود را با توجه به ارزنده بودن و اخبار و حواشی پیرامون گروه خود طی می کند و بازار هر سهمی را به هر قیمتی نمی خرد. از طرفی بنظرم نمایش عمق مظنه ها حرکت مثبتی بوده است که از رفتار های هیجانی زیادی می تواند جلوگیری نماید و حقیقی ها درخصوص خرید و فروش های خود کمی معقول تر اقدام به معامله می کنند. همچنین ارزش معاملات خرد بازار در معاملات امروز به میزان 6110 میلیارد تومان .

مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه به چند قسمت تقسیم می شود؟

قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کار های ساختمانی ممنوع اند. ماده 6 چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیّه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریّت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند. .

بهره مندی از خودرو دولت به حساب ملت!

حفظ و نگهداری اموال بیت المال را داشته باشند و اجازه ندهند این گونه کارهای ناشایست موجب نارضایتی اجتماعی شود و مردم را نسبت به مسئولان بی اعتماد نکنند. به گفته این مقام مسئول، اداره کل بازرسی استانداری به محض اطلاع از موضوع، به سرعت نسبت به برخورد با فرد مسئول در اداره مذکور اقدام کرده و طی یک مکاتبه به همه ادارات و دستگاه های دولتی خواستار حفاظت و مراقبت کامل از اموال دولتی متعلق به بیت المال شده است. .

عرضه تمامی محصولات زیر مجموعه وزارت کار در بورس کالا

به گزارش معدن نیوز - حجت الله عبدالملکی گفت: براساس برخی اخبار و گزارش ها که البته تعدادی از آن ها تایید شد، مشاهده کردیم که بعضا شماری از مدیران بازرگانی شرکت ها، محصولات تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ را به واسطه هایی واگذار می کردند که از محل فروش محصولات، منافع آن افراد نیز تامین می شود که برای مقابله با این رویه و شفافیت در معاملات، ابلاغ کردیم که هر محصول تولیدی شرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه که قابلیت عرضه در بورس را دارد، از این مسیر اقدام شود مگر آنکه کالایی مشمول مقررات تنظیم بازار باشد. .

سرمایه گذاری رنگین پوست ها در رمزارز از سایر گروه ها پیشی گرفته است / ریسک و پاداش در سرزمین بیت کوین .

، باراک اوباما در دانشکده حقوق هاروارد متصدی جذب مشتری Black Wall Street است؛ کیف پول دیجیتال و سرویس معاملات کریپتویی که با کمک نجاح رابرتس ، متخصص کریپتوی سیاه پوست توسعه داده شده است. تابستان امسال وقتی سرویس انتقال وجه محبوب Cash App گزینه خرید بیت کوین را اضافه کرد، انتخابش برای توضیح این اقدام مگان دی استالین (خواننده و ترانه سرای سیاه پوست) بود. او در تبلیغی با عنوان بیت کوین برای جذاب ها می گفت: با دانش من و تلاش خودتان خیلی زود امپراتوری تان را خواهید داشت. .

الزامات قانونی پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام

قانون بودجه سال 1401 و سایر قوانین و مقررات مرتبط آمده است که در جهت اجرای تکلیف قانونی موضوع بند م تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 ضروری است کلیۀ ناشران ثبت شده نزد سازمان که در سال 1401 اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه / عادی به طور فوق العاده برای توزیع سود نموده و نسبت به تقسیم سود اقدام می کنند، هماهنگی های لازم را به منظور پرداخت سود از طریق سجام (ازجمله هماهنگی قبلی با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) انجام داده و در گزارش ها مالی خود، زمان بندی پرداخت سود سهام را با در نظر گرفتن الزام قانونی مذکور، اعلام کنند. فرشید فرحناکیان‬ دکترای حقوق نفت و گاز .

جزئیات بیشتر از انتشار لیست ابر بدهکاران نظام بانکی/ تناقض در دریافت وثیقه از وام گیرنده های خرد با .

تعریف وزارت اقتصاد، ابر بدهکار بانکی، کسی است که 10 درصد از اندوخته بانک ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده ولی اقساط آن را به بانک پرداخت نکرده باشد. البته در دولت های گذشته نیز موضوع انتشار اسامی این ابر بدهکاران مطرح بود، لیکن، اقدامات جدی برای این امر تاکنون انجام نشده بود، اما همت تیم اقتصادی دولت سیزدهم و در رأس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و شخص وزیر موجب انتشار این اسامی در .

گلایه معلمان از شفاف نبودن صندوق ذخیره فرهنگیان / وزیر آموزش و پرورش باید پیگیر پرداختی های باشد

صندوق مطرح شد که بهادری جهرمی در واکنش به این اظهارنظرها، گفت : دولت این اقدام را مطابق قانون نمی داند. اموال صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به خود فرهنگیان است و باید توسط خود فرهنگیان اداره شود و فرهنگیان برای مدیریت اموال خود اولی هستند. در جلسات کمیسیون اجتماعی دولت مطالب مختلفی برای انتخاب شیوه مناسب کنترل اموال فرهنگیان مطرح می شود. او درخصوص تغییرات انجام شده در مدیریت صندوق ذخیره .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.