نکاتی در مورد نسبت سود به زیان


بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

نکات حسابداری اجاره

اجاره موافقتنامه ای است که به موجب آن اجاره دهنده در قبال دریافت مبلغ یا مبالغ مشخصی حق استفاده از دارایی را برای مدت مورد توافق به اجاره دهنده واگذار می کند. لازم به ذکر است که اجاره دهنده در طول دوره (مدت) اجاره مالک قانونی دارایی می باشد.

اجاره با توجه به ماهیت و شرایط قرارداد به دو دسته سرمایه ای و عملیاتی طبقه بندی می شود. بر اساس استاندارد حسابداری ۲۱ ایران (با عنوان حسابداری اجاره ها)طبقه بندی اجاره ها مبتنی بر میزان مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی است که به اجاره دهنده یا اجاره کننده تعلق می گیرد.

اجاره سرمایه ای

اجاره سرمایه ای قراردادی است که تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی منتقل شود. مالیکت دارایی ممکن است نهایتا انتقال یابد یا نیابد.

در اجاره سرمایه ای دارایی استیجاری و تعهدات مربوط به آن در ترازنامه اجاره کننده منعکس می شود و درمقابل اجاره دهنده دارایی مورد اجاره را از دفاترش خارج و بابت آن یک رقم دریافتنی را در ترازنامه منعکس می کند.

 1. نمونه‌هایی‌ از شرایطی‌ که‌ در آن‌، یک‌ اجاره‌ معمولاً به عنوان‌ اجاره‌ سرمایه‌ای‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود، به شرح‌ زیر است‌:
 2. طبق‌ قرارداد اجاره‌، مالکیت‌ دارایی‌ در پایان‌ دوره‌ اجاره‌ به‌ اجاره‌کننده‌ منتقل‌ شود (اجاره‌ به شرط‌ تملیک).
 3. اجاره‌کننده‌ اختیار داشته‌ باشد که‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ را در تاریخ‌ اعمال‌ اختیار خرید به‌ قیمتی‌ که‌ انتظار می‌رود به‌ مراتب‌ کمتر از ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ در آن‌ تاریخ‌ باشد خریداری‌ کند و در آغاز اجاره‌، انتظار معقولی‌ وجود داشته‌ باشد که‌ اجاره‌کننده‌ از این‌ اختیار استفاده‌ خواهد کرد.
 4. دوره‌ اجاره‌ حداقل‌ ۷۵ درصد عمر اقتصادی‌ دارایی‌ را دربر گیرد، حتی‌ اگر مالکیت‌ دارایی‌ نهایتاً منتقل‌ نشود.
 5. ارزش‌ فعلی‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌ در آغاز اجاره‌ حداقل‌ برابر با ۹۰ درصد ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ باشد، و
 6. دارایی‌ مورد اجاره‌ دارای‌ ماهیت‌ خاصی‌ باشد به گونه‌ای‌ که‌ تنها اجاره‌کننده‌ بتواند بدون‌ انجام‌ تغییرات‌ قابل‌ ملاحظه‌، از آن‌ استفاده‌ کند.

اجاره عملیاتی به اجاره ای غیر از اجاره سرمایه ای اطلاق می شود. در این اجاره بر خلاف اجاره سرمایه ای ، اجاره دهنده به حفظ دارایی در دفاتر خود ادامه می دهد. در این نوع اجاره ، اجاره دهنده درآمد بهره و سود ندارد ولی در عوض درآمد اجاره را به طور ادواری ثبت و راسا به مستهلک نمودن مورد اجاره می پردازد.

برای‌ اجاره‌های‌ عملیاتی‌، مبالغ‌ اجاره‌ (به استثنای‌ مخارج‌ خدماتی‌ نظیر بیمه‌ و نگهداری‌) برمبنای‌ خط‌ مستقیم‌ به عنوان‌ هزینه‌ دوره‌ شناسایی‌ می‌شود، مگر اینکه‌ مبنای‌ سیستماتیک‌ دیگری‌ معرف‌ الگوی‌ زمانی‌ کسب‌ منافع‌ اقتصادی‌ دارایی‌ توسط‌ استفاده‌کننده‌ باشد، حتی‌ اگر پرداختهای‌ مربوط‌ به‌ اجاره‌ بر آن‌ مبنا نباشد.

اجاره کننده اجاره دهنده
هزینه اجاره ** وجوه نقد **
وجوه نقد ** درآمد اجاره **
هزینه استهلاک **
استهلاک انباشته **

انواع اجاره از دیدگاه اجاره کننده

انواع اجاره از دیدگاه اجاره کننده به همان دو دسته مذکور یعنی سرمای ای و عملیاتی طبقه بندی می شود.

انواع اجاره از دیدگاه اجاره دهنده

اجاره از دیدگاه اجاره دهنده به دو دسته سرمایه ای و عملیاتی طبقه بندی می شود. ازاین نظر خود اجاره سرمایه ای به سه دسته زیر تقسیم می شود:

 • اجاره سرمایه ای تامین مالی سرمایه ای.
 • اجاره سرمایه ای به شکل فروش.
 • اجاره سرمایه ای اهرمی.

حسابداری اجاره های سرمایه ای از دیدگاه اجاره کننده

اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ باید تحت‌ عنوان‌ دارایی‌ اجاره ای و بدهی‌ اجاره ای و به مبلغی‌ معادل‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ در آغاز اجاره‌ یا به‌ ارزش‌ فعلی‌ حداقل‌ مبالغ (پرداختهای) ‌ اجاره‌، هر کدام‌ کمتر است‌، در ترازنامه‌ اجاره‌کننده‌ منعکس‌ شود. مبلغ اجاره بین هزینه بهره (مالی) و کاهش مانده بدهی تسهیم می شود.

. رویه‌ استهلاک‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ باید با رویه‌ مورد استفاده‌ برای‌ داراییهای‌ استهلاک‌پذیر تحت‌ تملک‌ واحد تجاری‌ یکسان‌ باشد. هزینه‌ استهلاک‌ باید طبق‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۱ با عنوان‌ ” داراییهای‌ ثابت‌ مشهود“ محاسبه‌ و شناسایی‌ شود. اگر نسبت‌ به‌ تملک‌ دارایی‌ در پایان‌ دوره‌ اجاره‌ توسط‌ اجاره‌کننده‌، اطمینان‌ معقولی‌ وجود ندارد، دارایی‌ اجاره‌شده‌ باید در طول‌ دوره‌ اجاره‌ یا عمر مفید آن‌ هر کدام‌ کوتاه‌تر است‌، مستهلک‌ شود.

نرخ بهره (سود تضمین شده) اجاره کننده

برای محاسبه ارزش فعلی حداقل مبلغ اجاره ، از نرخ ضمنی بهره (سود تضمین شده) اجاره و در صورتی که این نرخ امکان پذیر نباشد از نرخ فرضی استقراض برای اجاره استفاده می شود. نرخ ضمنی بهره (سود تضمین شده) دراجاره عبارت است از نرخ تنزیلی که در آغاز اجاره سبب شود مجموع ارزش قعلی حداقل مبلغ اجاره وارزش باقیمانده (اسقاط ) تضمین نشده دارایی با ارزش منصفانه مورد اجاره برابر شود.

لازم به ذکر تعیین نرخ بهره توسط اجاره کننده بر مجموع هزینه بهره و هزینه استهلاک در طول دوره اجاره اثر نخواهد داشت ولی به هر حال میزان هر یک را تحت تاثیر قرار میدهد. (یعنی اگر نرخ بهره رابالا تعیین کنیم میلغ بیشتری به بهره تعلق می گیرد و درمقابل اینکار باعث پایین آمدن ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره شده و تبعا هزینه استهلاک کمتر می شود و بالعکس)

نکته: مجموع هزینه های استهلاک و بهره در اجاره های سرمایه ای در کل مدت اجاره برابر با کل هزینه اجاره ثبت شده در اجاره عملیاتی است.

استهلاک در دفاتر اجاره کننده

طبق استانداردهای حسابداری چنانچه اجاره با شرایط اول و دوم سرمایه ای شده باشد، دارایی بر مبنای عمر مفید دارایی و اگر بر مبنای سایر شرایط سرمایه ای شده باشد در طول دوره اجاره یا عمر مفید هرکدام کوتاه تر است مستهلک می شود.

ثبت های اجاره کننده مشابه ثبت خرید نسیه که شامل پرداخت اصل و بهره به شکل دوره ای است می باشد.

حسابداری اجاره های سرمایه ای از دیدگاه اجاره دهنده

 • اجاره سرمایه ای تامین مالی مستقیم

در اجاره تامین مالی مستقیم ارزش منصفانه (متعارف) و بهای تمام شده دارایی (یا مبلغ دفتری، اگر ایندو با هم تفاوت دارند) تقریبا مشابهند لذا در این نوع اجاره درآمد اجاره دهنده صرفا شامل درآمد بهره است و سود یا زیانی وجود ندارد.

 • اجاره به شکل فروش

تفاوتی که اجاره به شرط فروش با تامین مالی مستقیم دارد اینست که در اجاره به شکل فروش، اجاره دهنده مبادرت به شناخت سود یا زیان در مقطع عقد قرارداد می کند. این نوع اجاره زمانی اتفاق می افتد که ارزش منصفانه دارایی بیشتر یا کمتر از بهای تمام شده (یا مبلغ دفتری ، اگر این دو با هم تفاوت دارند)باشد. در این نوع اجاره ، اجاره دهنده سودی(زیانی) بابت فروش دارایی و بهره ای بابت طلب به دست می آورد. بنابراین دو نوع سود یا درآمد شناسایی می شود:

بهای تمام شده (یا مبلغ دفتری اگر ایندو متفاوت باشند) اقل ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره و ارزش منصفانه دارایی = سود (زیان)
اقل ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره و ارزش منصفانه دارایی مطالبات ناخالص (شامل اصل و بهره) = کل درآمد بهره در طول
دوره اجاره
نکاتی در مورد نسبت سود به زیان

نکته: یکی از تفاوت های اجاره سرمایه ای و فروش اقساطی به مقطع انتقال مالکیت باز می گردد. بدین معنا که در اجاره سرمایه ای مالکیت (حتی اگر منتقل شود) در مقطع عقد قرارداد منتقل نخواهد شد ولی در فروش اقساطی مالکیت در مقطع عقد قرارداد منتقل می شود. دیگراینکه در اجاره به شکل فروش کل سود (یا زیان) ناویژه در مقطع عقد قرارداد شناسایی می شود حال آنکه در روش اقساطی، سود ناویژه به موازات وصول اقساط مورد شناسایی قرار می گیرد.

در صورت فسخ قرارداد ، اجاره کننده خالص مبلغ دفتری دارایی و بدهی اجاره ای را از دفاتر خارج نموده و معادل اختلاف این دو سود یا زیانی شناسایی می کنند. از طرف دیگر اجاره دهنده نیز خالص مبلغ دفتری مطالبات اجاره ای را از دفاتر خارج نموده و دارایی مورد اجاره را به اقل بهای تمام شده اولیه ، ارزش منصفانه۸ حال حاضر یا مبلغ دفتری حال حاضر ثبت می کنند.

اجاره کننده اجاره دهنده
بدهی اجاره ای ۷۸۸/۶۹ دارایی ۰۰۰/۶۱
استهلاک انباشته ۳۳۳/۳۳ درآمد بهره کسب نشده ۳۲۴/۳
دارایی اجاره ای ۰۰۰/۱۰۰ زیان فسخ قرارداد اجاره ۷۸۸/۸
سود فسخ قراداد اجاره ۱۲۱/۳ مطالبات اجاره ای ۱۱۲/۷۳

نکته: سود (زیان) فسخ قرارداد اجاره کننده و اجاره دهنده لزوما با یکدیگر برابر نیستند.

نکاتی در مورد نسبت سود به زیان

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

شرکت های تضامنی و نسبی، در زمره شرکت های شخصی می باشند. در این نوع شرکت ها مسئولیت شرکاء نامحدود است و تعهد شرکاء به تمامی اموال و دارایی آن ها تسری دارد.
شرکت تضامنی در ماده 116 قانون تجارت اینگونه تعریف شده است : " شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ".
با توجه به این ماده و مواد بعدی این قانون می توان مهم ترین اصول شرکت تضامنی را مسئولیت تضامنی شرکا و غیرقابل انتقال بودن سهم الشرکه دانست.
همچنین، ماده 183 قانون تجارت شرکت نسبی را اینگونه تعریف کرده است : " شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه است که به شرکت گذاشته است".
همان طور که گفته شد، شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی، شرکت شخص محسوب می شود و مقررات آن تقریباَ با شرکت تضامنی یکی است و تفاوت عمده آن ها در میزان مسئولیت شرکا می باشد. در این نوشتار، نکات مهم شرکت تضامنی و نسبی را مورد بررسی قرار می دهیم.
1- شرکت های تضامنی و نسبی حداقل از دو شریک تشکیل می شوند.
2- در شرکت های تضامنی و نسبی ، سرمایه شرکا به سهم الشرکه تقسیم می شود.
3- شرکا ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
4- موضوع فعالیت شرکت تضامنی و نسبی، باید امور تجاری باشد.
5- شرکت تضامنی و نسبی مانند شرکت بامسئولیت محدود، زمانی تشکیل می شوند که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد.
6- تنظیم شرکتنامه شرط پذیرش درخواست ثبت این شرکت ها از سوی اداره ثبت شرکت ها محسوب می شود.
7- در اسم شرکت تضامنی یا نسبی باید عبارت ( شرکت تضامنی یا نسبی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکا ) یا ( و برادران ) قید شود .
8- در شرکت های تضامنی و نسبی، شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج شرکت به سمت مدیریت معین نمایند.
9- در شرکت نسبی و تضامنی منافع به نسبت سهم شراکت بین شرکا تقسیم می شود، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را در نظر گرفته باشد.
10- در هر دو شرکت، اگر سهم شراکت یک یا چند نفر از شرکا غیرنقدی باشد باید به تمام شرکا اعلام شود. در هر دو شرکت نسبی و شرکت تضامنی بدون رضایت تمام شرکا، نمی توانند سهم شراکت خود را به دیگری منتقل کنند.

 • وظایف مدیران شرکت های تضامنی و نسبی

مدیر یا مدیران شرکت های تضامنی و نسبی موظف به اداره شرکت می باشند و همان طور که در شرکتنامه و یا اساسنامه وظایف ایشان تعریف شده، بر اساس مقررات اسناد ذکر شده خواهد بود. چنانچه که اساسنامه وجود نداشته باشد به ناچار باید وظایف و اختیارات مدیران این شرکت ها را در چهارچوب قواعد کلی اداره شرکت باشد. مسئولیت مدیر در مقابل شرکا مانند مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکول موکل دارد.
با توجه به عدم پیش بینی وظایف مدیران این شرکت ها در قانون تجارت باید وظایف و اختیارات مدیران شرکت ها در چهارچوب قواعد بالا، در پیوند با یکدیگر تحلیل گردد. به نوعی دیگر مدیر به عنوان وکیل شرکت باید وظایف مربوط با آنچه که عرفاَ در راستای اداره امور تعبیر می شود را به انجام رساند. از جمله این وظایف رعایت مصلحت و توجه به منافع شرکت و پرهیز از قرار گرفتن در موقعیتی که تعارض منافع مدیر با شرکت را گریز ناپذیر سازد می توان نام برد.

به موجب ماده 130 ق.ت، عدم قابلیت تهاتر دیون یکی از آثار استقلال شخصیت حقوقی شرکت می باشد. مثلاَ شرکت تضامنی 10 میلیون تومان از علی که ثالث می باشد طلبکار است و علی نیز 10 میلیون تومان از یکی از شرکای شرکت که ناصر است طلبکار می باشد. در این صورت اگر شرکت به سراغ بدهکار خود یعنی علی برود، او نمی تواند به تهاتر دین خود با طلبی که از شریک دارد استناد نماید. هم چنین شریک شرکت نمی تواند در مقابل بدهی که به شخص ثالث دارد به طلبی که شرکت از این شخص دارد استناد کند و دین خود را پرداخت نکند.
تنها فرضی که امکان استناد به تهاتر وجود دارد، زمانی است که شرکت منحل شود و شخصی طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکا بوده و در مقابل آن شریک به تهاتر استناد کند. مثلاَ اکبر که ثالث است، از شرکت ده میلیون طلب داشته باشد و ده میلیون نیز به قباد که شریک شرکت است بدهکار باشد. در این صورت شروط استناد به تهاتر توسط اکبر در برابر قباد :
1. انحلال شرکت
2. عدم وصول طلب توسط اکبر از شرکت

 • تقسیم منفعت و منع الزام به تکمیل سرمایه و افزایش اجباری سرمایه

به موجب ماده 132 و 133 ق.ت، اگر سهم الشرکه شرکا به علت ضررهای وارده به شرکت کم شود، مثلاَ اگر سرمایه شرکت از 100 میلیون تومان به 80 میلیون تومان نکاتی در مورد نسبت سود به زیان برسد، چنانچه شرکت در سال های بعد سودی حاصل کند ابتدائاَ باید این کسری سرمایه را جبران کند و پس از آن مبادرت به تقسیم سود نماید. پس اصولاَ امکان الزام به تکمیل سرمایه وجود ندارد مگر برای پرداخت سود. هم چنین در شرکت مختلط غیرسهامی به شریک بامسئولیت محدود نمی توان سود داد مگر آن که اعطای سود باعث کسری سرمایه نشود زیرا طبق اصل ثابت و غیرقابل برداشت بودن سرمایه، سرمایه اصلی شرکت قابل تقسیم بین شرکا نمی باشد و فقط در صورت وجود منافع می توان آن را بین شرکا تقسیم نمود.
امکان افزایش سرمایه به همراه ایجاد تعهد در این شرکت ها وجود ندارد مگر با تراضی تمام شرکا.
به موجب ماده 119 ق.ت، تقسیم منفعت بین شرکا اصولاَ به نسبت سهم الشرکه می باشد مگر شرط خلاف شده باشد.

 • اخراج شریک توسط شرکا و دادگاه

به موجب ماده 131 ق.ت، در دو حالت شرکا می توانند شریک را از شراکت اخراج کنند :
1. در صورتی که یکی از شرکا ورشکسته شود سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداَ تادیه و او را اخراج نمایند.
2. در صورتی که طلبکاران شخصی یکی از شرکا به موجب ماده 129 ق.ت انحلال شرکت را تقاضا کنند، سایر شرکا می توانند سهم ان شریک را از دارایی شرکت نقداَ تادیه و او را اخراج نمایند.
هم چنین به موجب تبصره ماده 136 ق.ت، در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید اما دادگاه انحلال را منحصراَ مربوط به شریک یا شرکای معیتی تشخیص دهد، محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.

 • موارد انحلال شرکت

1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده باشد و انجام آن تمام شده باشد.
2- وقتی که انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده، غیرممکن شده باشد.
3- در صورتی که شرکت برای مدت معینی، مثلاَ ده سال تشکیل شده و مدت ذکر شده منقضی شده باشد.
4- در صورتی که شرکت ورشکست شود.
5- در صورت رضایت تمام شرکاء
6- در صورتی که کی از شرکاء به هر دلیلی انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه آن دلایل را بپذیرد و حکم به انحلال شرکت بدهد.
7- هر گاه یکی از شرکاء شرکت را فسخ کند. ( فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای نکاتی در مورد نسبت سود به زیان فسخ باید شش ماه قبل از فسخ، کتباَ به شرکاء اعلام شود ).
8- در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء
9- در صورت فوت یا ممنوعیت یکی از شرکاء
10- در صورت درخواست طلبکاران هر یک از شرکاء ، چنانچه که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخص مورد نظر وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت، برای پرداخت آن کافی نباشد.
در ادامه به مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر یک از این شرکت ها می پردازیم.

 • مدارک لازم برای ثبت شرکت های تضامنی

جهت ثبت شرکت تضامنی لازم است مدارک ذیل فراهم گردد :
1- شرکتنامه تکمیل شده ( دو نسخه )
2- تقاضانامه تکمیل شده ( دو نسخه )
3- اساسنامه تکمیل شده ( دو نسخه )
4- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ( دو نسخه )
5- صورتجلسه هیات مدیره ( دو نسخه )
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

 • مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی به قرار ذیل است :

1. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6. کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
10. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت فکر برتر آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.

نکات حسابداری اجاره

اجاره موافقتنامه ای است که به موجب آن اجاره دهنده در قبال دریافت مبلغ یا مبالغ مشخصی حق استفاده از دارایی را برای مدت مورد توافق به اجاره دهنده واگذار می کند. لازم به ذکر است که اجاره دهنده در طول دوره (مدت) اجاره مالک قانونی دارایی می باشد.

اجاره با توجه به ماهیت و شرایط قرارداد به دو دسته سرمایه ای و عملیاتی طبقه بندی می شود. بر اساس استاندارد حسابداری ۲۱ ایران (با عنوان حسابداری اجاره ها)طبقه بندی اجاره ها مبتنی بر میزان مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی است که به اجاره دهنده یا اجاره کننده تعلق می گیرد.

اجاره سرمایه ای

اجاره سرمایه ای قراردادی است که تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی منتقل شود. مالیکت دارایی ممکن است نهایتا انتقال یابد یا نیابد.

در اجاره سرمایه ای دارایی استیجاری و تعهدات مربوط به آن در ترازنامه اجاره کننده منعکس می شود و درمقابل اجاره دهنده دارایی مورد اجاره را از دفاترش خارج و بابت آن یک رقم دریافتنی را در ترازنامه منعکس می کند.

 1. نمونه‌هایی‌ از شرایطی‌ که‌ در آن‌، یک‌ اجاره‌ معمولاً به عنوان‌ اجاره‌ سرمایه‌ای‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود، به شرح‌ زیر است‌:
 2. طبق‌ قرارداد اجاره‌، مالکیت‌ دارایی‌ در پایان‌ دوره‌ اجاره‌ به‌ اجاره‌کننده‌ منتقل‌ شود (اجاره‌ به شرط‌ تملیک).
 3. اجاره‌کننده‌ اختیار داشته‌ باشد که‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ را در تاریخ‌ اعمال‌ اختیار خرید به‌ قیمتی‌ که‌ انتظار می‌رود به‌ مراتب‌ کمتر از ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ در آن‌ تاریخ‌ باشد خریداری‌ کند و در آغاز اجاره‌، انتظار معقولی‌ وجود داشته‌ باشد که‌ اجاره‌کننده‌ از این‌ اختیار استفاده‌ خواهد کرد.
 4. دوره‌ اجاره‌ حداقل‌ ۷۵ درصد عمر اقتصادی‌ دارایی‌ را دربر گیرد، حتی‌ اگر مالکیت‌ دارایی‌ نهایتاً منتقل‌ نشود.
 5. ارزش‌ فعلی‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌ در آغاز اجاره‌ حداقل‌ برابر با ۹۰ درصد ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ باشد، و
 6. دارایی‌ مورد اجاره‌ دارای‌ ماهیت‌ خاصی‌ باشد به گونه‌ای‌ که‌ تنها اجاره‌کننده‌ بتواند بدون‌ انجام‌ تغییرات‌ قابل‌ ملاحظه‌، از آن‌ استفاده‌ کند.

اجاره عملیاتی به اجاره ای غیر از اجاره سرمایه ای اطلاق می شود. در این اجاره بر خلاف اجاره سرمایه ای ، اجاره دهنده به حفظ دارایی در دفاتر خود ادامه می دهد. در این نوع اجاره ، اجاره دهنده درآمد بهره و سود ندارد ولی در عوض درآمد اجاره را به طور ادواری ثبت و راسا به مستهلک نمودن مورد اجاره می پردازد.

برای‌ اجاره‌های‌ عملیاتی‌، مبالغ‌ اجاره‌ (به استثنای‌ مخارج‌ خدماتی‌ نظیر بیمه‌ و نگهداری‌) برمبنای‌ خط‌ مستقیم‌ به عنوان‌ هزینه‌ دوره‌ شناسایی‌ می‌شود، مگر اینکه‌ مبنای‌ سیستماتیک‌ دیگری‌ معرف‌ الگوی‌ زمانی‌ کسب‌ منافع‌ اقتصادی‌ دارایی‌ توسط‌ استفاده‌کننده‌ باشد، حتی‌ اگر پرداختهای‌ مربوط‌ به‌ اجاره‌ بر آن‌ مبنا نباشد.

اجاره کننده اجاره دهنده
هزینه اجاره ** وجوه نقد **
وجوه نقد ** درآمد اجاره **
هزینه استهلاک **
استهلاک انباشته **

انواع اجاره از دیدگاه اجاره کننده

انواع اجاره از دیدگاه اجاره کننده به همان دو دسته مذکور یعنی سرمای ای و عملیاتی طبقه بندی می شود.

انواع اجاره از دیدگاه اجاره دهنده

اجاره از دیدگاه اجاره دهنده به دو دسته سرمایه ای و عملیاتی طبقه بندی می شود. ازاین نظر خود اجاره سرمایه ای به سه دسته زیر تقسیم می شود:

 • اجاره سرمایه ای تامین مالی سرمایه ای.
 • اجاره سرمایه ای به شکل فروش.
 • اجاره سرمایه ای اهرمی.

حسابداری اجاره های سرمایه ای از دیدگاه اجاره کننده

اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ باید تحت‌ عنوان‌ دارایی‌ اجاره ای و بدهی‌ اجاره ای و به مبلغی‌ معادل‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ در آغاز اجاره‌ یا به‌ ارزش‌ فعلی‌ حداقل‌ مبالغ (پرداختهای) ‌ اجاره‌، هر کدام‌ کمتر است‌، در ترازنامه‌ اجاره‌کننده‌ منعکس‌ شود. مبلغ اجاره بین هزینه بهره (مالی) و کاهش مانده بدهی تسهیم می شود.

. رویه‌ استهلاک‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ باید با رویه‌ مورد استفاده‌ برای‌ داراییهای‌ استهلاک‌پذیر تحت‌ تملک‌ واحد تجاری‌ یکسان‌ باشد. هزینه‌ استهلاک‌ باید طبق‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۱ با عنوان‌ ” داراییهای‌ ثابت‌ مشهود“ محاسبه‌ و شناسایی‌ شود. اگر نسبت‌ به‌ تملک‌ دارایی‌ در پایان‌ دوره‌ اجاره‌ توسط‌ اجاره‌کننده‌، اطمینان‌ معقولی‌ وجود ندارد، دارایی‌ اجاره‌شده‌ باید در طول‌ دوره‌ اجاره‌ یا عمر مفید آن‌ هر کدام‌ کوتاه‌تر است‌، مستهلک‌ شود.

نرخ بهره (سود تضمین شده) اجاره کننده

برای محاسبه ارزش فعلی حداقل مبلغ اجاره ، از نرخ ضمنی بهره (سود تضمین شده) اجاره و در صورتی که این نرخ امکان پذیر نباشد از نرخ فرضی استقراض برای اجاره استفاده می شود. نرخ ضمنی بهره (سود تضمین شده) دراجاره عبارت است از نرخ تنزیلی که در آغاز اجاره سبب شود مجموع ارزش قعلی حداقل مبلغ اجاره وارزش باقیمانده (اسقاط ) تضمین نشده دارایی با ارزش منصفانه مورد اجاره برابر شود.

لازم به ذکر تعیین نرخ بهره توسط اجاره کننده بر مجموع هزینه بهره و هزینه استهلاک در طول دوره اجاره اثر نخواهد داشت ولی به هر حال میزان هر یک را تحت تاثیر قرار میدهد. (یعنی اگر نرخ بهره رابالا تعیین کنیم میلغ بیشتری به بهره تعلق می گیرد و درمقابل اینکار باعث پایین آمدن ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره شده و تبعا هزینه استهلاک کمتر می شود و بالعکس)

نکته: مجموع هزینه های استهلاک و بهره در اجاره های سرمایه ای در کل مدت اجاره برابر با کل هزینه اجاره ثبت شده در اجاره عملیاتی است.

استهلاک در دفاتر اجاره کننده

طبق استانداردهای حسابداری چنانچه اجاره با شرایط اول و دوم سرمایه ای شده باشد، دارایی بر مبنای عمر مفید دارایی و اگر بر مبنای سایر شرایط سرمایه ای شده باشد در طول دوره اجاره یا عمر مفید هرکدام کوتاه تر است مستهلک می شود.

ثبت های اجاره کننده مشابه ثبت خرید نسیه که شامل پرداخت اصل و بهره به شکل دوره ای است می باشد.

حسابداری اجاره های سرمایه ای از دیدگاه اجاره دهنده

 • اجاره سرمایه ای تامین مالی مستقیم

در اجاره تامین مالی مستقیم ارزش منصفانه (متعارف) و بهای تمام شده دارایی (یا مبلغ دفتری، اگر ایندو با هم تفاوت دارند) تقریبا مشابهند لذا در این نوع اجاره درآمد اجاره دهنده صرفا شامل درآمد بهره است و سود یا زیانی وجود ندارد.

 • اجاره به شکل فروش

تفاوتی که اجاره به شرط فروش با تامین مالی مستقیم دارد اینست که در اجاره به شکل فروش، اجاره دهنده مبادرت به شناخت سود یا زیان در مقطع عقد قرارداد می کند. این نوع اجاره زمانی اتفاق می افتد که ارزش منصفانه دارایی بیشتر یا کمتر از بهای تمام شده (یا مبلغ دفتری ، اگر این دو با هم تفاوت دارند)باشد. در این نوع اجاره ، اجاره دهنده سودی(زیانی) بابت فروش دارایی و بهره ای بابت طلب به دست می آورد. بنابراین دو نوع سود یا درآمد شناسایی می شود:

بهای تمام شده (یا مبلغ دفتری اگر ایندو متفاوت باشند) اقل ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره و ارزش منصفانه دارایی = سود (زیان)
اقل ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره و ارزش منصفانه دارایی مطالبات ناخالص (شامل اصل و بهره) = کل درآمد بهره در طول
دوره اجاره

نکته: یکی از تفاوت های اجاره سرمایه ای و فروش اقساطی به مقطع انتقال مالکیت باز می گردد. بدین معنا که در اجاره سرمایه ای مالکیت (حتی اگر منتقل شود) در مقطع عقد قرارداد منتقل نخواهد شد ولی در فروش اقساطی مالکیت در مقطع عقد قرارداد منتقل می شود. دیگراینکه در اجاره به شکل فروش کل سود (یا زیان) ناویژه در مقطع عقد قرارداد شناسایی می شود حال آنکه در روش اقساطی، سود ناویژه به موازات وصول اقساط مورد شناسایی قرار می گیرد.

در صورت فسخ قرارداد ، اجاره کننده خالص مبلغ دفتری دارایی و بدهی اجاره ای را از دفاتر خارج نموده و معادل اختلاف این دو سود یا زیانی شناسایی می کنند. از طرف دیگر اجاره دهنده نیز خالص مبلغ دفتری مطالبات اجاره ای را از دفاتر خارج نموده و دارایی مورد اجاره را به اقل بهای تمام شده اولیه ، ارزش منصفانه۸ حال حاضر یا مبلغ دفتری حال حاضر ثبت می کنند.

اجاره کننده اجاره دهنده
بدهی اجاره ای ۷۸۸/۶۹ دارایی ۰۰۰/۶۱
استهلاک انباشته ۳۳۳/۳۳ درآمد بهره کسب نشده ۳۲۴/۳
دارایی اجاره ای ۰۰۰/۱۰۰ زیان فسخ قرارداد اجاره ۷۸۸/۸
سود فسخ قراداد اجاره ۱۲۱/۳ مطالبات اجاره ای ۱۱۲/۷۳

نکته: سود (زیان) فسخ قرارداد اجاره کننده و اجاره دهنده لزوما با یکدیگر برابر نیستند.

واکاوی صورت‌های مالی 6 بانک دولتی/ رشد 56 درصدی درآمدها از محل عملیات بانکی

رشد 31 درصد تسهیلات‌دهی، رشد 55.6 درصدی درآمدها از محل عملیات بانکی، افزایش نسبت تسهیلات به سپرده و کاهش 51 درصدی زیان، از نکات قابل توجه صورت‌های مالی 6 بانک دولتی است.

واکاوی صورت‌های مالی 6 بانک دولتی/ رشد 56 درصدی درآمدها از محل عملیات بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صورت‌های مالی سال 1400 بانک‌های دولتی ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون و توسعه صادرات منتشر شد. بررسی این صورت های مالی نشان می دهد وضعیت ترازنامه و نسبت درآمدها و هزینه های این 6 بانک دولتی بهبود قابل توجهی نسبت به سال 1399 داشته است.

براساس این صورت‌های مالی، مانده تسهیلات اعطایی این 6 بانک دولتی در سال 1400 بالغ بر هزار و 21 هزار و 665 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 1399 حدود 31.1 درصد رشد داشته است. نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده ها از 79.9 درصد در سال 1399 به 81.2 درصد در سال 1400 افزایش یافته است.

* رشد 55.6 درصدی درآمد از محل عملیات بانکی

از نکات جالب توجه در صورت های مالی سال 1400 بانک های دولتی، رشد قابل توجه درآمدها از محل پرداخت تسهیلات و همچنین مابه التفاوت درآمد تسهیلات و سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران بوده است.

طبق این آمارها، در سال 1399 این 6 بانک دولتی 88 هزار و 863 میلیارد تومان از محل تسهیلات دهی و سرمایه گذاری درآمد به دست آورده و در مقابل 68 هزار و 104 میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده بودند. در میان این 6 بانک دولتی، بانک ملی در سال 99 در بخش درآمد مشاع یا همان درآمد عملیات بانکی 1599 میلیارد تومان زیان ثبت کرده بود.

یکی از نکاتی در مورد نسبت سود به زیان معضلات نظام بانکی در دهه 90 بیشتر بودن سود سپرده پرداختی از درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاری بود که خوشبختانه در صورت مالی سال 1400 همه این 6 بانک دولتی درآمد بیشتری نسبت به سود سپرده پرداختی داشته اند.

* ارقام به میلیارد تومان

اما در سال 1400، همه این 6 بانک دولتی در بخش درآمد مشاع سود به دست آورده و ناترازی از این محل شکل نگرفته است. در سال 1400، درآمد این 6 بانک 116 هزار و 482 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن 31 درصد رشد کرده است. مابه التفاوت درآمد تسهیلات و سود سپرده هم در سال 1400 با رشد 55.6 درصدی از 20 هزار و 756 میلیارد تومان به 32 هزار و 306 میلیارد تومان رسیده است. در سال 1400 درآمد عملیاتی بانک های دولتی هم 38.8 درصد رشد داشته است.

* ارقام به میلیارد تومان

* کاهش 60.3 درصدی زیاندهی بانک ملی

طبق اطلاعات درج شده در صورت های مالی، از مجموع این 6 بانک فقط بانک ملی در سال 1400 زیان ثبت کرده است با این تفاوت که این بار زیان ثبت شده بانک ملی کاهش قابل توجهی نسبت به زیان ثبت شده در سال گذشته دارد.

سال 1399 بانک ملی 6750 میلیارد تومان زیان کرد اما در سال گذشته این رقم به 2676 میلیارد تومان کاهش یافت. بنابراین روند زیان دهی بانک ملی در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن 60.3 درصد کاهش داشته است. 5 بانک دیگر در سال 1400 حدود 178 میلیارد تومان سود به دست آورده اند.

بانک کشاورزی هم که در سال 1399 حدود 289 میلیارد تومان زیان ثبت کرده بود، در سال 1400 بیش از 23 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.

* ارقام به میلیارد تومان

* فراز و فرود نرخ‌های کفایت سرمایه

نرخ کفایت سرمایه بانک های دولتی در سال 1400 روندهای متفاوتی داشته است. نرخ کفایت سرمایه بانک ملی از 11.29 درصد به 8.7 درصد رسیده اما نرخ کفایت سرمایه بانک کشاورزی از 3.1 درصد به 4.8 درصد افزایش یافته است. کفایت سرمایه بانک صنعت و معدن تغییر 0.1 درصدی داشته اما این شاخص برای بانک مسکن حدود 0.7 درصد ارتقا پیدا کرده است. بانک توسعه صادرات هم از نرخ کفایت سرمایه 12.3 درصد به 12.7 درصد رسیده و این شاخص برای پشت بانک متفاوت بوده و از 1.7 درصد به 1.2 درصد تنزل کرده است.

درواقع روند رو به رشد زیان انباشته این 6 بانک دولتی از 5036 میلیارد تومان به 2448 میلیارد توان کاهش یافته که گویای کاهش 51 درصدی زیان‌دهی این بانک‌هاست.

براساس صورت مالی سال 1400، سرمایه این 6 بانک دولتی از 137 هزار و 937 میلیارد تومان به 162 هزار و 520 میلیارد تومان افزایش یافته است است.

براساس این گزارش، در دولت سیزدهم این دومین بار است که صورت‌های مالی بانک ها و شرکت‌های دولتی منتشر می‌شود. این سیاست در راستای شفاف سازی، پاسخگویی بیشتر دستگاه ها و شرکت های دولتی، نظارت عمومی و ارزیابی دقیق تر از روند تحولات کشور اتخاذ شده است.

استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

تا حالا به زندگی یوزپلنگ دقت کردید؟! زمانی که نکاتی در مورد نسبت سود به زیان یوزپلنگ قصد شکار داره، از یک استراتژی پیروی می‌کنه. اگر یوزپلنگ گله آهویی رو پیدا کنه، مدت‌ها صبر می‌کنه تا بتونه ضعیف‌ترین آهو رو پیدا کنه. دلیل این موضوع اینه که یوزپلنگ فقط میتونه فاصله کمی رو با سرعت بالا بدوه و اگر این فرصت از دست بره، برای شکار بعدی نیروی کمتری خواهد داشت.

معامله‌گری (متفاوت با مفهوم سرمایه‌گذاری) هم دقیقا به همین شکل هست! شما باید قبل از این که وارد یک معامله بشید، با صبر و حوصله به دنبال سهام مناسب بگردید. یعنی ابتدا باید یک تحلیلگر خوب باشید و بعد معامله کنید. اگر اول معامله کنید و تازه بعدش به فکر تحلیل کردن بیفتید، مثل این میمونه که با پولتون قمار کنید! زمانی که چند بار پشت هم در معاملاتتون شکست بخورید و ضرر کنید، اعتماد به نفستون کمتر میشه و ممکنه کلا بیخیال نکاتی در مورد نسبت سود به زیان معامله‌گری بشید، در صورتی که اشکال کار جای دیگه بوده!

اگر با ایچیموکو راحت نیستی، بیخیالش شو!

نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مقاله ایچیموکو پیشرفته در موردش حرف بزنم این هست که شما باید با ابزاری که در تحلیل تکنیکال ازش استفاده می‌کنید راحت باشید. حالا هر ابزاری که میخواد باشه! استفاده کردن از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نباید شما رو گیج کنه و براتون نامفهوم باشه! هر جا احساس کردید در کار کردن با یک ابزار مشکل دارید و هر چقدر زمان میذارید اون رو خوب متوجه نمیشید، بیخیالش بشید. حتی اگر ایچیموکو اونم ایچیموکو پیشرفته باشه!

توجه کنید که برای موفقیت در معاملات، شما ابتدا باید یک سیستم و برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده داشته باشید. این برنامه باعث میشه که شما هیچ گونه تصمیمی رو در لحظه و از روی احساسات اتخاذ نکنید. فقط و فقط تحت هر شرایطی به اون برنامه عمل کنید و طبق اون خرید و فروش‌هاتون رو انجام بدید. بسیاری از افرادی که با رویای پولدار شدن وارد بازارهای مالی میشن، هیچ برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده‌ای ندارن و فقط کورکورانه رفتار می‌کنن. اگر میخوای موفق بشی، تو نباید جزء اون‌ها باشی!

در مقاله ایچیموکو پیشرفته قرار هست که یک برنامه و استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور نکاتی در مورد نسبت سود به زیان ایچیموکو ایجاد کنیم …

البته پیش از شروع بحث در مورد استراتژی معاملاتی ایچیموکو ذکر چند نکته در مورد اجزای اندیکاتور ایچیموکو ضروری هست. پس توجه شما رو به این نکات مهم جلب می‌کنم:

نحوه قرار گرفتن اجزای ایچیموکو و کندل‌های قیمتی نسبت به هم چه معنایی دارند؟!

وضعیت قرار گرفتن قیمت و هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو معنا و مفهوم خاصی برای ما دارند. توجه کنید که تنکانسن شبیه به میانگین متحرک ۹ روزه، کیجون‌سن شبیه به میانگین متحرک ۲۶ روزه، سنکو A به عنوان میانگینی از تنکان‌سن و کیجون‌سن و سنکو B هم شبیه به میانگین متحرک بلند مدت ۵۲ روزه برای ما عمل می‌کنند.

در مقاله ایچیموکو پیشرفته به ساخت یک استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت.

وضعیت قیمت و هر یک از اجزای ایچیموکو را به این صورت می‌توان طبقه‌بندی کرد :

وضعیت قیمت و تنکان‌سن

 • اگر قیمت بالای تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش حمایت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت صعودی است.
 • اگر قیمت پایین تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و کیجون‌سن

 • اگر قیمت بالای کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش حمایت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت صعودی است.
 • اگر قیمت پایین کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و ابر کومو

 • اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
 • اگر قیمت پایین ابر کومو باشد، ابر کومو نقش مقاومت را دارد و روند نزولی است.
 • ضعیف یا قوی بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو بستگی به ضخامت ابر کومو دارد.
 • اگر قیمت در درون ابر کومو باشد روند خاصی وجود ندارد و توصیه این است که داخل ابر کومو معامله نکنیم.
 • اگر خودِ ابر کومو سبز رنگ (صعودی) باشد، روند صعودی است و اگر خودِ ابر کومو قرمز رنگ (نزولی) باشد روند نزولی است.

وضعیت قیمت و چیکو اسپن

 • اگر چیکو اسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی است.
 • اگر چیکو اسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی است.
 • اگر قیمت و چیکو اسپن نزدیک به هم باشند، نمی‌توان نظری داد. معیار نزدیک بودن هم حداکثر اختلاف ۵% با قیمت است.
 • توجه کنید که چیکو اسپن برعکس سایر اجزای ایچیموکو عمل می‌کند.

چطور از ایچیموکو پیشرفته استفاده کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید :

ایچیموکو پیشرفته - نحوه قرار گرفتن اجزای ایچموکو و قیمت نسبت به هم چه معنایی دارند؟!
 1. آخرین کندل (شمع) در پایین تنکان‌سن شکل گرفته پس روند کوتاه مدت نزولی بوده و تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد.
 2. آخرین کندل (شمع) در پایین کیجون‌سن شکل گرفته پس روند بلند مدت نزولی بوده و کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد.
 3. قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است. پس از دیدگاه ابر کومو روند بلندمدت صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.
 4. در محل نزدیک شدن قیمت به ابر کومو، ضخامت ابر کومو خیلی زیاد نیست، پس حمایت شکل گرفته در این منطقه خیلی قوی نیست. (در مقاله ایچیموکو مقدماتی گفتیم که هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومتی قوی‌تر خواهد بود.)
 5. ابر کومو سبز رنگ و صعودی است. پس روند بلند مدت نیز صعودی است.
 6. قیمت و چیکو اسپن به هم نزدیک هستند، لذا نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.
 • اگر در روند صعودی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی خریداران بوده و بهتر است وارد معامله خرید نشویم.
 • اگر در روند نزولی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی فروشندگان بوده و بهتر است وارد معامله فروش نشویم.
 • معیار فاصله زیاد برای کیجون‌سن ۳۰% و برای تنکان‌سن ۲۰% است.

سیگنال خرید معتبر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

 1. قیمت باید بالای ابر کومو باشد.
 2. تنکانسن باید بالای کیجون‌سن باشد.
 3. هیج مانعی (اعم از ابر کومو و کندل‌های قیمتی) بر سر راه چیکواسپن نبوده و فضای مقابل آن کاملا باز باشد.
 4. کومو در حالت صعودی (سبز رنگ) قرار بگیرد.
 5. فاصله با مقاومت معتبر بعدی کم نباشد!
 6. قیمت فاصله زیادی با کیجون‌سن (حداکثر ۱۰% اختلاف) و تنکان‌سن (حداکثر ۵% اختلاف) نداشته باشد (پرهیز از معامله هیجانی)
 7. همه اجزاء ایچیموکو صعودی باشند.

در نمودار زیر که مربوط به نماد فاراک است، تمامی شرایط فوق (به جز مورد ۷ که سنکو B صعودی نیست) احراز شده‌اند. لذا می‌توان گفت که سیگنال خرید صادر شده است. هر چند که این سیگنال یک سیگنال ایده‌آل است. به این معنا که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بوده اما شرایط رخ دادن آن به سختی اتفاق میفتد.

ایچیموکو پیشرفته - سیگنال خرید معتبر در ایچیموکو

نحوه مشخص کردن حد ضرر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

حد ضرر در این روش را می‌توان به دو روش مشخص کرد.

 1. معادل ۴% کمتر از قیمت خرید (با احتساب کارمزد حدود ۵/۵%) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
 2. اگر قیمت سطح تنکان‌سن در زیر کندل سیگنال خرید را شکست، حد ضرر فعال شده است.

ایچیموکو پیشرفته - نحوه مشخص کردن حد سود

نحوه مشخص کردن حد سود در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

برای مشخص کردن حد سود یا تارگت قیمت هم به دو روش می‌توان اقدام کرد :

 1. اگر قیمت بیش از ۲۰% از تنکانسن فاصله گرفت، سیگنال فروش داده شده و باید از معامله خارج شویم.
 2. روش دوم استفاده از مقاومت‌های استاتیک به وجود آمده توسط ابر کو به خصوص سنکو B در گذشته است که در بخش پایانی مقاله “ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه” به صورت مفصل توضیح داده شد.

بَک تست استراتژی ایچیموکو پیشرفته را فراموش نکنید!

در این روزها احتمالا سیستم‌ها و استراتژی‌های مختلفی توسط افراد مختلف به شما معرفی می‌شوند. در بازارهای صعودی معمولا افراد بر روی موفقیت‌های استراتژیشان تأکید می‌کنند. اما روش آزمایش یک استراتژی معاملاتی نگاه کردن به معاملات برنده نیست! برای بررسی عملکرد یک استراتژی شما باید معاملات منجر به ضرر را بررسی کنید. بسیاری از اوقات پیش آمده که طی چند روز تمام سود به دست آمده طی یک یا دو سال از دست رفته و اصل سرمایه نیز به خطر افتاده است!

برای این که بتوانیم میزان موفقیت استراتژی ایچیموکو پیشرفته یا هر استراتژی دیگری را بسنجیم، لازم است که مثلا در یک بازه ۵ ساله در گذشته سهام چند شرکت را بررسی کنیم. سیگنال‌های خرید را به همراه تاریخ آن‌ها یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که پس از ورود به معامله، حد سود فعال شده است یا حد ضرر.

این کار را برای چند نماد انجام دهید و درصد سود و زیان هر معامله خود را یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که در بازه ۵ ساله مذکور به صورت جداگانه (هر معامله) و مرکب چقدر سود یا زیان کسب کرده‌اید …

شما می‌توانید نتایج این تمرین را با ما و سایر عزیزان در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید … 😎😎

چکیده مطلب :

در این مقاله که با عنوان ایچیموکو پیشرفته ارائه شد، سعی کردیم تا علاوه بر مرور مباحث قبلی یک استراتژی معتبر و موثر را با هم یاد بگیریم. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره شد، سیستم ایچیموکو نه فقط به عنوان یک اندیکاتور، بلکه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر علاقمند به مبحث ایچیموکو هستید، توصیه ما این است که دو مقاله “ایچیموکو مقدماتی، نمودار تعادل در یک نگاه” و “استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته” را بارها و بارها مرور کنید و سعی کنید خودتان رفتار قیمت و اجزای ایچیموکو را با دقت بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این مقالات برگرفته از کتاب “معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” (Trading with Ichimoku Clouds) نوشته مانش پاتل (Manesh Patel) می‌باشد. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی در مورد سیستم ایچیموکو در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیشتر تمرکز نویسنده در کتاب معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو بر روی بازار فارکس بود، اما ما سعی کردیم که مطالب عنوان شده را به نوعی مطابق با معاملات بورس اوراق بهادار در ایران خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

قطعا تمام نظرات و سوالات شما در قسمت نظرات همین مقاله مطالعه شده و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد …اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.