به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟


رعایت بهداشت و ایمنی در کار: محل کار و بهداشت ایمنی کارگران بسیار با اهمیت می باشد.

سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم+ پاسخ اندیشه و تحقیق

در این نوشته تمامی سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس چهارم دینی پایه به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟ به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟ دهم که شامل 28 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم

پیامبران الهی، « مرگ » را گذرگاهی به سوی حیات برتر در جهان آخرت میدانند و ایمان به زندگی در جهان دیگر را، در کنار « توحید » و « یکتاپرستی » سرلوحۀ دعوت خود قرار داده اند.


آیا پیامبران الهی، تنها امکانِ وجود جهان دیگر را اثبات میکردند؟

پاسخ: خیر، بلکه با استدلالهای فراوان وجود آن را « ضروری » میدانستند.


دفع خطر احتمالی، لازم است. » چگونه قاعدهای است؟

قانون عقلی: « دفع خطر احتمالی، لازم است » را با مثال توضیح دهید.

پاسخ: نگاهی کوتـاه بـه زنـدگی روزمره انسانها نشان میدهد کـه، انسان در مواقعی کـه احتمال خطر یا خسارتی در میان باشد، سعی میکند جلوی خسارت احتمالی را بگیرد و از خطری که ممکن است پیش آید، بگریزد. در چنین شرایطی حتی اگر شخصی دیوانه یا دروغگو، که در شرایط عادی گفتۀ او برایمان اعتباری ندارد، بـه مـا خبری بدهد؛ مثلاً خبر از وجود سمی در غذای مـا دهد، این اعلام خطر را نادیده نمیگیریم و احتیاط میکنیم. همۀ مـا در اینگونه موارد از یک قانون « عقلی » پیروی میکنیم کـه میگوید: « دفع خطر احتمالی، لازم است. »


به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

الف) عاقل ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ چه کسانی بوده اند؟


ب) چه کسانی در طـول تاریخ، بـا قاطعیت کامل از وقوع معاد خبـر دادهاند و نسبت بـه آن هشدار داده اند؟


ج) همۀ پیامبران پس از « ایمان به خدا »، چه چیزی را مطرح کرده اند؟

پاسخ: ایمان به آخرت


د) همۀ پیامبران الهی، چه چیزی را لازمۀ « ایمان به خدا » دانسته اند؟

پاسخ: ایمان به آخرت


هـ) در قرآن کریم، بعد از « یکتاپرستی » ، درباره هیچ موضوعی به اندازه « ……………. » سخن گفته نشده است.

پاسخ: معاد ( قیامت )

مـوضوعـات آیۀ 87 ، نسـاء « اللّه لا إِلَه إِلاَّ هو لَیجمعنَّکُم إِلَى یومِ الْقیامۀِ لاَ ریب فیهومنْ أَصدقُ منَ اللّه حدیثًا »، را بنویسید.

پاسخ: بیانگر موضوعات زیر است ؛
1 (غیر از خداوند، خدایی وجود ندارد.
2 (قطعاً خداوند، همۀ انسانها را در روز قیامت جمع خواهد کرد.
3 (شکّی در وقوع قیامت نیست.
4 (کسی راستگوتر از خداوند، نیست.

آیا قرآن کریم، تنها به خبر دادن از « آخرت » قناعت کرده است؟توضیح دهید.

پاسخ: خیـر، تنها بـه خبر دادن از آخرت قناعت نکرده، بلکه بارها با « دلیل » و « برهان » آن را ثابت کرده است.

استدلال های قرآنکریم برای اثبات وقوع قیامت را میتوان به چند دستۀ اصلی تقسیم کرد؟

پاسخ: میتوان آنها را به « دو » دستۀ اصلی تقسیم کرد:
دستۀ اول: استدلالهایی که « امکان » معاد را ثابت میکنند و آن را از حالت امری بعید و غیر ممکن خـارج میسازند.

دستۀ دیگر: استدلالهایی هستند که « ضرورت » معاد را به اثبات میرسانند.

استدلال هایی که بر « امکان معاد » دلالت دارند را فقط نام ببرید.

1 (اشاره به پیدایش نخستین انسان.
2 (اشاره به نمونههایی از زنده شدن مردگان.
3 (اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت.

یکی از دلایلی که سبب میشود عده ای دست به « انکار معاد » بزنند، چیست؟

پاسخ: این است کـه چنان واقعۀ بزرگ و بـا عظمتی را بـا قدرت محدود خود میسنجند و چون آن را امری بسیار بعید مییابند، بـه انکار آن میپردازند. حـال آن کـه، بعید بودن چیزی برای انسان هرگز دلیل بر غیر ممکن بودن آن نیست.


قرآن کریم، یکی از انگیزههـای انکار معاد را چـه چیزی معرفی کرده است و چرا دلایل و شواهد بـر اثبات آن می آورد؟

پاسخ: « نشناختن قدرت خدا » – تا نشان دهد کـه معاد، امـری « ممکن » و « شدنی » است و خداوند بـر انجام آن « تواناست ».

عبارت « و برای ما مثَلی زد، در حالیکه آفرینش نخستین خود را فراموش کرده است، گفت: کیست کـه این استخوانهای پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی کـه آنها را برای نخستین بـار آفرید و او به هر خلقتی، داناست. »؛ استدلال بر « امکان » معاد دارد یا « ضرورت » آن؟ و بـه کدام موضوع اشاره دارد؟

پاسخ: « امکان معاد » ؛ اشاره به « پیدایش نخستین انسان » دارد.

یکی از دلایل اثبات « امکان معاد » در قرآن کریم، « اشاره به پیدایش نخستین انسان است » آن را توضیح دهید.

پاسخ: در برخی آیات قرآن، خداوند توجه منکران معاد را بـه پیدایش نخستین انسان جلب میکندو توانایی خـود در آفرینش آن را تـذکّر میدهد. در ایـن آیات بیان میشود کـه همانگـونه خداوند، قـادر است انسان را از آغاز خلق کند، میتواند، بـار دیگر نیز او را زنـده کند. آیـات شریفۀ 78 و 79 ،یس اشاره به این موضوع دارند.

یکیاز دلایل اثبات « امکان معاد » در قرآنکریم،« اشاره به نمونههایی از زنده شدن مردگان است » آن را توضیح دهید.

پاسخ: قـرآنکـریم برای این کـه قدرت خدا را به صورت محسوس تری در این زمینه نشان دهد، ماجـراهـایی را نقل میکند کـه در آنـها بـه اراده خـداوند، مردگانی زنـده شدهاند. از آن جمله میتوان بـه ماجرای « عزیر نبی» اشاره کرد: «عـزیـر (ع) یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود.او در سفری از کنار روستای ویرانی عبور میکرد. استخوانهای متلاشی و پوسیده ساکنان آن روستا از لابه لای خـرابـه ها پیدا بود. بـا دیدن این استخوانها ایـن سـؤال در ذهن عزیر (ع) شکل گرفت که به راستی خداوند اینها را پس از مرگ زنـده میکند؟خداوند، جـان وی را در همان دم گرفت و بعد از گذشت 100 سال، دوباره او را زنده کرد. » سپس خطاب بـه او گفت: « ای عزیر، چه مـدت در این بیابان خوابیدهای؟ عزیر گفت:
یک روز یـا نصف روز … »

با توجه به داستان « تو صد سال است کـه اینجا هستی، بـه الاغی که سوارش بودی و غذایی کـه همراه داشتی، نگاه کن و ببین چگونه الاغ پـوسیده و متلاشی شده، امـا غذایت پس از به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟ صـد سـال مـانده و فـاسد نشده است. و اینک ببین کـه خداوند چگونه اعضای پوسیده و متلاشی شده الاغ را دوباره جمع آوری و زنده میکند. »
به سؤالات زیر پاسخ دهید:
الف) داستان بالا درباره کدام پیامبر الهی است؟


ب) داستان درباره امکان معاد است یا ضرورت آن؟

پاسخ: امکان معاد

ج) موضوع آن، چیست؟

پاسخ: اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان


عزیر نبی(ع)، پس از مشاهده کردن زنده شدن دوباره الاغ خود به چشم، چه گفت؟

پاسخ: « میدانم که خداوند بر هر کاری تواناست. »

یکی از دلایل اثبات « امکان معاد » در قرآن کریم،« اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت است »، آن را توضیح دهید.
پاسخ: در برخی آیات قرآن، زندگی بعد از مرگ بـه عنوان یک جـریان رایج در جهان طبیعت معرفی شـده است و از کسانی کـه بـا ناباوری بـه « معاد » نگاه میکنند میخواهد تا بـه مطالعۀ جریان همیشگی تبدیل زندگی بـه مرگ و بالعکس، در طبیعت بپردازند تـا ایـن مسئـله را بهتر درک کنند. فـرا رسیدن « بهـار »، رستاخیز طبیعت است که نمونهای از رستاخیز عظیم نیز هست

با توجه به آیۀ 9 ،فاطر « خداست که بادها را میفرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز چنین است. » به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) آیۀ شریفه، مربوط به امکان معاد است یا ضرورت آن؟

پاسخ: امکان معاد


ب) به کدام موضوع اشاره دارد؟

پاسخ: اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت


استدلال های قرآن کریم، که بر « ضرورت معاد » دلالت دارند را فقط نام ببرید.

پاسخ: 1 (حکمت الهی 2 (عدل الهی


آیا قرآن کریم، فقط امکان معاد را قبول دارد؟ توضیح دهید. به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟

پاسخ: خیر، نـه تنها معاد را امری ممکن میداند، بلکه وقوع آن را نیز امری « ضروری » و واقع نشدن آن را امری « محال » و « ناروا » معرفی میکند.

به چه کسی « حکیم » گفته میشود؟

پاسخ: کسی که « کارهایش هدفمند » است و به « نتایج صحیح و درست » منتهی میشود.


خداوند متعال به خاطر دارا بودن کدام صفت، کار « بیهوده » و « عبث » نمی کند؟چرا؟

پاسخ:«حکیم»؛زیرا کار عبث و بیهوده از جهل و نادانی سرچشمه می گیرد و این صفات در خداوند،راه ندارد. ( خداوندحکیم، هر موجودی را برای هدف شایستهای خلق میکند و امکانات رسیدن بـه آن هدف را هم بـه او عطا میکند. )

آیا خداوند، فقط تمایلات و گرایشهایی را در موجودات قرار داده است؟توضیح دهید.

پاسخ: خیـر، بلکه پـاسخ مناسب را هـم پیشبینی کـرده است؛ بـه طور مثال، در مقابل احساس تشنگی و گرسنگی حیوانات، آب و غذا را آفریده تا بتوانند تشنگی و گرسنگی خود را برطرف کنند.

چرا هر انسانی از نابودی، گریزان است؟

پاسخ: زیرا هر انسانی گرایش به « بقا » و « جاودانگی » دارد و بسیاری از کارهای خود را برای حفظ بقای خود انجام میدهد. همچنین، هـر انسانی خواستار همۀ کمالات و زیبایی هاست و این خواستن، هیچ حـدی ندارد

آیا دنیای کنونی، پاسخگوی بقا و جاودانگی و کمالات نامحدود است؟ توضیح دهید.

پاسخ: خیر، دنیا و عمر محدود انسان ها پاسخ گوی این گونه خواسته ها نیست، بنابراین، بایـد جـای دیگری باشد کـه انسان بـه خواسته هایش بـرسد. اگر بعد از این دنیا، زندگی ای نباشد، در این صورت باید گفت :
خداوند گرایش بـه زندگی جاوید را در وجود انسان قرار داده و سپس او را در حالی که مشتاق حیات ابدی است، نابود می کند! کـه البته آن گاه با حکمت الهی، سازگار نیست. ( محال است که خدا چنین کاری انجام دهد، چون حکیم است. )

آیۀ 115 ،سوره مـؤمنـون « أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاکُم عبثًا وأَنَّکُم إِلَینَا لَا تُرْجعونَ » درباره چه موضوعی است؟ توضیح دهید.

پاسخ: « ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی »؛ اگر بناست با این همه استعدادها و سرمایه های مختلفی که خداوند در وجود ما قرار داده است،خاک شویم ومعادی هم نباشد،این سؤال مطرح می شود که دلیل آفریدن این استعدادها و سرمایهها در درون ما، چه بوده است؟ ما که از همان ابتدا خاک بودیم، پس دلیل این آمدن و رفتن چه بود؟ آیا بر این اساس آفرینش انسان و جهان بیهدف و عبث نخواهد بود؟

ضرورت معاد بر اساس « عدل الهی » را توضیح دهید.

پاسخ: « عـدل » یکی از صفات الهی است. خداوند، « عـادل » است و جهان را بر « به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟ عـدل » استوار ساخته است. زندگی انسانها نیز داخل این نظام « عادلانه » قرار دارد؛ از این رو، خداوند وعده داده است کـه هـر کس را به آنچه استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضایع نکند. اما زندگی انسان در دنیا بـه گونه ای است
که امکان تحقق « عدالت الهی » به طور کامل را نمی دهد.

چرا زندگی انسان به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟ در دنیا بهگونه ای است که امکان تحقق « عدالت الهی » به طور کامل را نمی دهد؟

پاسخ: زیـرا؛ الف) پاداش بسیاری از اعمال، مانند شهادت در راه خدا، در دنیا امکان پذیر نیست. همچنین پاداش کسی کـه کارهای نیک فراوانی دارد و به جمع زیادی از انسانها خدمت کرده است، با توجه به عمر پاداش کسی کـه کارهای نیک فراوانی دارد و به جمع زیادی از انسانها خدمت کرده است، با توجه به عمر محدودی که دارد، میسر نیست.

ب) مجازات بسیاری از کسانی کـه بـه دیگران ظلم و ستم کرده اند، در ایـن دنیا عملی نیست. برای مثـال، مجازات کسی کـه افرادی را بـه قتل رسانده یا مانـع رشد استعدادهای بسیاری از انسانها شده است، در این جهان ممکن نیست و اگر جهان دیگری نباشد، کـه ظالم را به مجازات واقعی اش برساند و حق مظلوم را بستاند، بر نظام عادلانۀ خداوند، ایراد وارد میشود.

پاسخ اندیشه و تحقیق و تدبر فعالیت درس چهارم دین و زندگی دهم

با اندیشه در ترجمه آیات ربر، برخی دیگر از دلایل انکار معاد را بیان کنید.

1 انان (دوزخیان پیش از این امر عالم دنیا است و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می کردند و می گفتند: هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم آیا برانگیخته خواهیم شد

2- وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همان ها که روز جزا را انکار می کنند تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گناهکار است.

3-(انسان شک در وجود معاد ندارد) بلکه( علت انکارش این است) که او می خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند

1-مست و مغرور بودن به نعمت های دنیوی سرگرم کامرانی و نازپروردگی بودن، پیروی از عقاید غلط گذشتگان

2-تجاوز کاری و گناه کاری

3-اصرار به گناه در تمام عمر

پاسخ سوالات اندیشه و تحقیق

1 – تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداشی ومجارات شباشد، ذکر کنید

شهادت در راه خدا

شادکردن دل دیگران

کمک به ایتام و فقرا

2-دو نمونه از استدلال هایی که به بحث امکان معاد می پردازند، بیان کنید.

پاسخ : الف-پیامبران عاقل ترین و راست گوترین مردمان در طول تاریخ بوده اند و با قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر و نسبت به آن هشدار داده اند. همه ی ما در برخورداعلام یک خطراز یک قانون عقلی پیروی می کنیم که:«دفع خطر احتمالی، لازم است». پس باید معاد را که خبر راستگوترین مردمان است، بپذیریم.

ما که برای فرار از خطرهای کوچک احتمالی سخن هر کسی را می پذریم چگونه می توانیم درباره ی مساله معاد که پیامبران با قاطعیت از آن سخن گفته اند و از طرفی پای سعادت و شقاوت ابدی ما در میان است بابیتوجهی از کنار آن بگذریم.

3-رابطه میان «آفرینش استعدادها و سرمایه های مختلف در وجود انسان » و«ضرورت وجود معاد » را توضیح دهید.

پاسخ: خداوند حکیم است، پس هیچ کاری رابیهوده و عبث انجام نمیدهد.خداوند در درون ما استعدادها و سرمایه های مختلفی قرار داده است. اگر معاد نباشد،همه ی این استعدادها بیهوده و عبث میشود و این با حکمت خداوند در تضاد است.

تهیه کننده سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم : جناب آقای قاسم منداونی

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟ دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

شهوت چیست؟ 4 دلیل اصلی که باعث شهوتی شدن شماست!

شهوت چیست

یکی از موضوعاتی که معمولا مورد سوال بوده و هست؛ موضوع روابط جنسی است. اکثراً گفته می شود که ما در روابط جنسی خود مشکل داریم در صورتی که وقتی عمیق می شویم در می یابیم که مشکل، رابطه ی جنسی نیست پس ریشه ی این مسئله چیست؟؟؟

پس شهوت چیست؟

معنای واقعی و مسائل پشت پرده ی شهوت چیست؟ و….

در این مقاله بر آن هستیم به تعریف و توضیح شهوت بپردازیم.

شهوت چیست؟

فردی که اعتیاد جنسی دارد یعنی به روابط جنسی معتاد است، مشکل آن فقط رابطه ی جنسی نیست همان طوری که مشکل شخص پرخور فقط غذا نیست. غذا خوردن و رابطه ی جنسی اعمالی طبیعی هستند، مشکل واقعی که در این دو نوع اعتیاد به چشم می خورد، چیزی است که ما آن را شهوت می نامیم. شهوت یک نگرش اجباری است که یک غریزه ی طبیعی را به یک خواسته ی غیرطبیعی تبدیل می کند.

اگر شما هم نیاز دارید در مورد اعتیاد جنسی یا اعتیاد به شهوت بیشتر بدانید و آن را تشخیص دهید لطفاً فرم زیر را پر کنید:

هنگامی که تلاش بر این است که از غذا یا رابطه ی جنسی برای کاهش انزوا، تنهایی، نا امنی، ترس، بحران یا سرپوش گذاشتن بر روی احساسات و فرار و پر کردن خلأهای درونی و روحانی، استفاده شود در واقع در حال ساختن یک اشتیاق غیرواقعی برای سوءاستفاده از غرایز طبیعی هستیم. این است که بیماری جنسی شدید تر می شود.

حقیقت این است که سلطه ی شهوت در مورد موضوع اعتیاد جنسی، تنها محدود به جسم و رفتارهای فیزیکی نیست و مسیر حرکت افکار ما را نیز دربرمی گیرد و در این حین است که به عامل کنترل کننده ی رفتارهای جنسی بیمارگونه ی ما تبدیل می شود.

به این دلیل ممکن است افراد در بیش از یک زمینه شهوت را نشان دهند. اغلب، آن دسته از افراد که اعتیاد به مواد یا اشکال دیگر را کشف می کنند، درمی یابند که به نگرش ها و احساسان منفی نیز اعتیاد دارند.

تجربه ی فردی در مورد شهوت

فردی از تجربه ی خود تعریف می کرد؛ ((من به یاد می آورم زمانی که شهوت خاموش شد، الکل داروی آرام بخش شد و رنجش مانند یک آتشفشان مسدود شده بالا آمد. خاطرم هست که فکر می کردم کنترل شهوت، مانند کنترل یک ژله است؛ فشار در یک قسمت باعث متورم شدن در قسمت دیگر می شود، این در واقع مانند تلاشی است که برای جلوگیری از تونل زدن یک موش صحرایی در قسمتی از زمین انجام می دهیم ولی او این کار را از نقطه ای دیگر آغازمی کند.))

برای یک معتاد جنسی، شهوت سم است. به این علت است که در درمان و بهبودی اعتیاد جنسی، مشکل اصلی روحانی است نه صرفاً جسمی. به این خاطر است که تغییر نگرش و طرز فکر بسیار مهم است.

تعاریف متعددی از شهوت

ارائه یک تعریف مشخص از شهوت، بسیار مشکل است اما شهوت این گونه عمل می کند:

 1. شهوت یک ارباب است که خواهان کنترل روابط جنسی می باشد در هر زمان و به آن شکلی که خودش می خواهد.
 2. شهوت با ایجاد اختلال روحی و روانی سعی در تحریف رابطه ی جنسی دارد مانند رادیویی که با ایجاد اختلالی ناهنجار، یک موزیک عاشقانه را خراب کند.
 3. شهوت، رابطه جنسی و جسمانی نیست. به نظر می رسد که شهوت مانند یک پرده ی سینمای خیال انگیزباعث جدایی فرد از واقعیت خودش در هنگام برقراری رابطه جنسی با خود یا شریک عاطفی می شود. شهوت باعث می شود که فرد با همه ی افراد با هر نسبتی که دارند، خواه شریک عاطفی باشد یا یک فرد غریبه، یکسان برخورد کند.
 4. نتیجه ی شهوت نفی هویت خود و افراد دیگر است. شهوت ضد واقعیت است، بر خلاف و علیه خود واقعی عمل می کند.
 5. هنگامی که شهوت فعال است نمی توان با همسر خود، پیوند واقعی داشت زیرا به عنوان یک انسان واقعا اهمیتی ندارد، یک فرد مزاحم و صرفاً ابزار جنسی است و فرد نمی تواند زمانی که در حال شهوت رانی با خود است، پیوند واقعی برقرار کند.
 6. با وجود شهوت، رابطه ی جنسی نتیجه ی یگانگی با شخصی دیگر نیست و نمی تواند یک پیوند واقعی را ایجاد کند.
 7. رابطه ی جنسی شهوت آلود، یک پیوند واقعی را غیرممکن می سازد. شهوت مانند پارازیتی است که من به رابطه ی جنسی تحمیل می کنم، می تواند شامل چیزهای زیادی باشد از جمله؛ خاطرات، رؤیاپردازی ها و خیال بافی ها.

این رؤیاپردازی ها خودش موارد مختلفی را شامل می شود از رؤیاهای جنسی گرفته تا انتقام و خشونت و یا تصویری ذهنی از یک شخص دیگر.

نشانه‌های شهوت زیاد!

برخی از علائم نشان می‌دهند که شما دچار شهوت زیادی هستید و لازم است برای کنترل آن اقدام کنید. شهوت زن با شهوت مرد تفاوت ندارد و هم زنان و هم مردان ممکن است دچار اختلال جنسی شوند. آشنایی با نشانه‌های شهوت زیاد به شما کمک می‌کند که با معنی شهوت بیشتر آشنا شوید. در ادامه به این نشانه‌ها پرداخته شده است.

 1. خیالات، تمایلات و رفتارهای جنسی مکرر و شدیدی دارید که وقت زیادی از شما می‌گیرند و احساس می‌کنید از کنترل شما خارج شده‌اند.
 2. میل زیادی به برخی رفتارهای جنسی خاص دارید و وقتی آن‌ها را انجام می‌دهید احساس می‌کنید از تنش رها شده‌اید اما احساس گناه و ندامت را نیز تجربه می‌کنید.
 3. در کاهش یا کنترل تخیلات، امیال و رفتارهای جنسی، ناموفق هستید.
 4. از شهوت، رفتارهای جنسی و خودارضایی به‌عنوان راهی برای فرار از مشکلات دیگر مانند تنهایی، افسردگی، اضطراب یا استرس استفاده می‌کنید.
 5. اگرچه می‌دانید برخی رفتارهای جنسی بسیار پرخطر هستند و پیامدهای منفی متعددی دارند اما باز به انجام آن‌ها ادامه می‌دهید.
 6. در برقراری و حفظ روابط سالم و پایدار با مشکل مواجه هستید.

دلایل شهوت

اکنون‌که می‌دانید شهوت یعنی چه لازم است بدانید این مسئله چه عللی دارد. اگرچه علل شهوت زیاد، هنوز به‌خوبی مشخص نشده است اما به نظر می‌رسد برخی دلایل در این مسئله نقش داشته باشند. ممکن است شهوت زیاد از تجربیات آسیب‌زا، پریشانی یا بیماری روانی مانند اختلال دوقطبی ناشی شود.

از سوی دیگر، افرادی که در کودکی مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند ممکن است بیشتر دچار شهوت و بیماری شهوترانی شوند. مشکلات خانوادگی و استرس زیاد نیز در این مسئله نقش دارند. برخی دیگر از عوامل خطر شهوت عبارت‌اند از:

 1. سهولت دسترسی به محتوای جنسی
 2. اعتیاد به مواد مخدر و الکل
 3. ابتلا به یک بیماری روانی دیگر مانند اختلالات خلقی یا اعتیاد به قمار
 4. عدم تعادل شیمیایی در مغز

پیامدهای شهوت

شهوت می‌تواند پیامدهای منفی بسیار زیادی داشته باشد که هم شما و هم دیگران را تحت تاثیر قرار دهد. ممکن است در اثر شهوت زیاد:

 • دچار احساس گناه، عزت‌نفس پایین و شرم شوید.
 • دچار سایر مشکلات روانشناختی مانند افسردگی، پریشانی شدید، اضطراب و افکار خودکشی شوید.
 • از همسر و خانواده خود غفلت کنید یا به آن‌ها دروغ بگویید.
 • روابط معنادار شما آسیب ببیند.
 • تمرکز خود را از دست بدهید، روابط جنسی پرخطر داشته باشید یا شغلتان تحت تاثیر قرار بگیرد.
 • دچار مشکلات مالی شوید.
 • به بیماری‌های مقاربتی مبتلا شوید.
 • دچار سوءمصرف مواد مخدر یا الکل شوید.
 • در جرائم جنسی شرکت کنید.

دلایل شهوت

راه‌های کنترل کردن شهوت

برای اینکه بتوانید شهوت خود را کنترل کنید مهم است که از برخی روش‌ها برای خودیاری استفاده کنید. دریافت مشاوره روانشناسی نیز می‌تواند به کم کردن شهوت کمک زیادی کند. درواقع، لازم است میل جنسی خود را راهبری و کنترل کنید و همچنین، بتوانید رفتارهای جنسی آسیب‌زا را کاهش دهید. در ادامه با برخی از راه‌های کنترل شهوت آشنا می‌شوید.

 • در مورد اینکه شهوت چیست و همچنین در مورد انواع شهوت بیاموزید تا بتوانید علت و روش‌های کم کردن آن را یاد بگیرید.
 • موقعیت‌ها، افکار و احساساتی که ممکن است باعث شهوت زیاد شوند را شناسایی کنید تا بتوانید برای جلوگیری از این عوامل و مدیریت آن‌ها گام بردارید.
 • برای درمان سایر اختلالات روانشناختی مانند اعتیاد، افسردگی، اضطراب یا استرس اقدام کنید.
 • اگر از رفتار جنسی به‌عنوان روشی برای مقابله با احساسات منفی استفاده می‌کنید، از روش‌های مقابله‌ای سالم‌تری مثل ورزش و تفریحات مثبت استفاده کنید.
 • به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟
 • تن‌آرامی و مدیریت استرس را بیاموزید.

شهوت از زوایای دیگر

با این زاویه ی دید شهوت می تواند بدون سکس وجود داشته باشد در واقع کسانی وجود دارند که می گویند هنوز گرفتار شهوتند در حالی که دیگر نمی توانند رابطه ی جنسی برقرار کنند.

شهوت نیرویی است که غریزه های دیگر را دربرمی گیرد و آنها را از حالت طبیعی خارج می کند.غریزه هایی مانند خوردن، نوشیدن، کار کردن، خشم و….به طور مثال ممکن است فردی نسبت به رنجش، شهوت داشته باشد و به نطر می رسد که شهوتِ رنجش، درست مانند شهوت جنسی، پرقدرت است.

شهوت فیزیکی نیست، شهوت همچنین یک میل جنسی شدید نیست.

شهوت یک اجبار روحی است که غرایز را مختل می کند و هنگامی که در یک زمینه اجازه فعالیت پیدا کند می خواهد دیگر زمینه ها را نیر تحت تأثیر قرار دهد. شهوت به این دلیل که امری غیرجنسی است، همه ی مرزها حتی جنسیت را در می نوردد.

رفتارها و رؤیاهای جنسی هنگامی که به وسیله ی شهوت تحریک می شوند، می توانند به هر جهتی حرکت کنند و با تجربیات فرد شکل بگیرند.بنابراین هر چه فرد بیشتر توسط شهوت جنسی تحریک شود، در حقیقت از روابط جنسی سالم دورتر می شود.

مسأله ی فرد به عنوان یک معتاد جنسی این است که بدون شهوت زندگی کند. وقتی به شهوت به هر شکلی بها داده شود، دیر یا زود خود را به هر شکل دیگری نشان می دهد.

شهوت به زبان ساده

ناتوانی در نه گفتن.

به طور مداوم در موقعیت های خطرناک جنسی قرار گرفتن.

فقط به افراد زیبا و رؤیاهای تحریک کننده جذب شدن.

رفتار کردن به صورتی انگار تمام وقت تشنه ی رابطه ی جنسی هستیم.

خیال پردازی های جنسی

استفاده کردن از فیلم های جنسی

وابسته شدن به شریک جنسی همانند به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟ وابستگی به مواد مخدر.

هویت خود را در شریک جنسی گم کردن.

ظهور اشتغالات ذهنی محرک.

عطش وادار کردن شخصی دیگر به شهوت رانی.

شهوت

ویژگی های شهوت

 1. شهوت، فرد را برده ی خود می کند و آزادی را ازبین می برد.
 2. شهوت همیشه بیشتر می خواهد و طمع کار است.
 3. شهوت حسود است و می خواهد تمامیت فرد را در بربگیرد و مالک شود.
 4. شهوت فرد را به خود مشغول می کند.
 5. شهوت، رابطه ی جنسی بدون شهوت را غیرممکن می کند.
 6. شهوت، توانایی عشق ورزیدن را از بین می برد.
 7. شهوت عشق و توانایی دریافت عشق را می کشد و ازبین می برد

خلاصه کلام:

پس دریافتیم مشکل افرادی که اعتیاد جنسی دارند، ارتباط جنسی نیست بلکه واژه ای تحت عنوان ((شهوت)) است.

وقتی واژه ی شهوت به کار برده می شود اولین موردی که به اذهان خطور می کند، رابطه ی جنسی است اما شهوت ابعاد و جنبه های پنهان دیگری هم دارد که منحصراً جنسی و جسمی نیست.

شهوت ما را از خود واقعی مان دور می کند و پیوندهای واقعی ما را بر هم می زند درست مشابه هم وابستگی که بیماری گمگشتگی خود است.

مشکل اصلی در اعتیاد جنسی، روحانی و دور شدن از خود حقیقی مان است به همین دلیل برای درمان و بهبودی اعتیاد جنسی و هر مشکل جنسی دیگری لازم است ابتدا شهوت را بشناسیم و نگرش خود را تغییر دهیم زیرا شهوت یک نگرش اجباری است که یک غریزه ی طبیعی را به خواسته ی غیرطبیعی تبدیل می کند .

شنیدن مقاله شهوت چیست بصورت صوتی

منابع:

سوالات متداول

نشانه‌های شهوت زیاد چیست؟

افرادی که خیالات، افکار و رفتارهای جنسی مکرر و شدید را تجربه می‌کنند، نمی‌توانند این موارد را کنترل کنند، در برقراری و حفظ روابط سالم با مشکل مواجه‌اند و از رفتارهای جنسی به‌عنوان راهی برای فرار از احساسات منفی استفاده می‌کنند شهوتشان زیاد است.

چه عللی موجب شهوت می‌شوند؟

شهوت زیاد می‌تواند ناشی از یک مشکل روانشناختی یا تجربیات آسیب‌زای دوران کودکی باشد. عواملی مانند دسترسی به محتواهای جنسی، عدم تعادل شیمیایی در مغز و اعتیاد نیز در این مسئله نقش دارند.

شهوت چه پیامدهایی دارد؟

شهوت می‌تواند موجب پیامدهای منفی بسیاری ازجمله عزت‌نفس پایین، اضطراب، افسردگی، آسیب به روابط معنادار، مشکلات مالی، ابتلا به بیماری‌های مقاربتی و سوءمصرف مواد مخدر یا الکل شود.

تازه‌ترین‌اطلاعات ازوضعیت‌هنرمندان بازداشت شده

تازه‌ترین‌اطلاعات ازوضعیت‌هنرمندان بازداشت شده

گروه فرهنگی: حدود دو ماه پیش کمیته‌ ای تحت عنوان کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران در خانه سینما تشکیل شد. در این کمیته همایون اسعدیان، علیرضا حسینی، مهدی کوهیان، علی مردانه و نغمه دانش آشتیانی حضور دارند. این کمیته برای حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران که در وقایع اخیر یا قبل از آن احضار، ممنوع‌الخروج، ممنوع‌الکار و یا بازداشت و زندانی شده‌اند، تشکیل شده است و با همکاری خانه تئاتر و موسیقی لیستی ۱۰۰ نفره از هنرمندان ممنوع الخروج و بازداشتی تهیه کرده و خبر از ممنوع الخروجی اکثر بازیگران مشهور و کارگردان‌ها می دهد.

مستند سازانی چون مژگان ایلانلو هنوز در بازداشت به سر می برند و گفته می شود که خبری از مکان کتایون ریاحی نیست، با این حال در صحت و سلامت است. چهره ها شناخته شده ای چون بهرام رادان و مانی حقیقی هم از ممنوع الخروجی خود خبر داده اند .

چه کسانی دستگیر شده اند
در طول این مدت لیستی توسط کمیته تهیه شده است. لیست حدود صد نفر است و شامل زندانیان، کسانی که پاسپورت‌هایشان توقیف شده و ممنوع الخروج ها می شود. این آمار مدام به روز شده و نفرات جدیدی به لیست اضافه می‌شوند.علیرضا حسینی، عضو هیئت مدیره خانه سینما و نماینده هیئت مدیره در کمیته حمایت حقوقی و قضایی از هنرمندان و سینماگران است. او می گوید، برای حفظ حقوق بازداشت شدگان اجازه ندارند، اسم‌ آنها را منتشر کنند، با این حال درباره جزییات افرادی که در لیست هستند، چنین توضیح می دهد: 10 مستندساز از قبل بخاطر سفرها و شرکت در ورک شاپ درگیر دادگاه بودند و شش نفر هم به خاطر بیانیه در لیست هستند و ۲۶ نفر از اعضای خانه تئاتر و موسیقی هم در لیست حضور دارند. تعدادی از دستگیرشدگان نویسنده‌، دستیار فیلمبردار و سازنده فیلم کوتاه و مستند ساز هستند. اکثرا جوانند و متاسفانه دچار پرونده قضایی شده اند.

به گفته مهدی کوهیان، تهیه‌کننده و عضو دیگر این کمیته، اکثر بازداشت شدگان، کسانی هستند که در فضای مجازی فعالیت اعتراضی داشته‌اند، برخی هم در خیابان دستگیر شده‌اند. تعدادی با پیگیری و قید وثیقه آزاد و به خانواده خود پیوسته اند. با این حال حسینی معتقد است، در ابتدا همکاری‌ و کمک‌ها از طرف مسئولان خوب بود اما در دو - سه هفته گذشته همکاری کمتر شده است، چراکه پرونده‌ها به سمت دادگاه و حکم دادن می روند. حتی چند روزی است که روند مقداری کند شده است و با سپردن وثیقه هم آزاد شدن هنرمندان سخت است.

او درباره حکم هایی که تا کنون صادر شده می گوید: برای چند نفر از کسانی که روزهای اول یعنی در اواخر شهریور و اوایل مهر بازداشت شدند، حکم صادر شده است. بیشتر این حکم‌ها برای زندان به مدت شش سال و کمتر بوده اما بهتر است که خیلی وارد جزئیات نشویم چون ممکن است، دقیق نباشد. ما هم در حدی می‌دانیم که به ما اطلاع می دهند.

۶ سال زندان برای هنرمندان بازداشت شده/ چه کسانی دستگیر شده اند؟

در طول این مدت لیستی توسط کمیته تهیه شده است. لیست حدود صد نفر است و شامل زندانیان، کسانی که پاسپورت‌هایشان توقیف شده و ممنوع الخروج ها می شود. این آمار مدام به روز شده و نفرات جدیدی به لیست اضافه می‌شوند.

۶ سال زندان برای هنرمندان بازداشت شده/ چه کسانی دستگیر شده اند؟

مستند سازانی چون مژگان ایلانلو هنوز در بازداشت به سر می برند و گفته می شود که خبری از مکان کتایون ریاحی نیست، با این حال در صحت و سلامت است. چهره ها شناخته شده ای چون بهرام رادان و مانی حقیقی هم از ممنوع الخروجی خود خبر داده اند .حدود دو ماه پیش کمیته‌ ای تحت عنوان کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران در خانه سینما تشکیل شد. در این کمیته همایون اسعدیان، علیرضا حسینی، مهدی کوهیان، علی مردانه و نغمه دانش آشتیانی حضور دارند. این به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟ کمیته برای حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران که در وقایع اخیر یا قبل از آن احضار، ممنوع‌الخروج، ممنوع‌الکار و یا بازداشت و زندانی شده‌اند، تشکیل شده است و با همکاری خانه تئاتر و موسیقی لیستی ۱۰۰ نفره از هنرمندان ممنوع الخروج و بازداشتی تهیه کرده و خبر از ممنوع الخروجی اکثر بازیگران مشهور و کارگردان‌ها می دهد.

چه کسانی دستگیر شده اند

در طول این مدت لیستی توسط کمیته تهیه شده است. لیست حدود صد نفر است و شامل زندانیان، کسانی که پاسپورت‌هایشان توقیف شده و ممنوع الخروج ها می شود. این آمار مدام به روز شده و نفرات جدیدی به لیست اضافه می‌شوند.

علیرضا حسینی، عضو هیئت مدیره خانه سینما و نماینده هیئت مدیره در کمیته حمایت حقوقی و قضایی از هنرمندان و سینماگران است. او می گوید، برای حفظ حقوق بازداشت شدگان اجازه ندارند، اسم‌ آنها را منتشر کنند، با این حال درباره جزییات افرادی که در لیست هستند، چنین توضیح می دهد: ۱۰ مستندساز از قبل بخاطر سفرها و شرکت در ورک شاپ درگیر دادگاه بودند و شش نفر هم به خاطر بیانیه در لیست هستند و ۲۶ نفر از اعضای خانه تئاتر و موسیقی هم در لیست حضور دارند. تعدادی از دستگیرشدگان نویسنده‌، دستیار فیلمبردار و سازنده فیلم کوتاه و مستند ساز هستند. اکثرا جوانند و متاسفانه دچار پرونده قضایی شده اند‌.

به گفته مهدی کوهیان، تهیه‌کننده و عضو دیگر این کمیته، اکثر بازداشت شدگان، کسانی هستند که در فضای مجازی فعالیت اعتراضی داشته‌اند، برخی هم در خیابان دستگیر شده‌اند. تعدادی با پیگیری و قید وثیقه آزاد و به خانواده خود پیوسته اند. با این حال حسینی معتقد است، در ابتدا همکاری‌ و کمک‌ها از طرف مسئولان خوب بود اما در دو - سه هفته گذشته همکاری کمتر شده است، چراکه پرونده‌ها به سمت دادگاه و حکم دادن می روند. حتی چند روزی است که روند مقداری کند شده است و با سپردن وثیقه هم آزاد شدن هنرمندان سخت است.

او درباره حکم هایی که تا کنون صادر شده می گوید: برای چند نفر از کسانی که روزهای اول یعنی در اواخر شهریور و اوایل مهر بازداشت شدند، حکم صادر شده است. بیشتر این حکم‌ها برای زندان به مدت شش سال و کمتر بوده اما بهتر است که خیلی وارد جزئیات نشویم چون ممکن است، دقیق نباشد. ما هم در حدی می‌دانیم که به ما اطلاع می دهند.

کارفرما کیست و تمامی وظایف آن

بر اساس ماده ۳ قانون کار در جمهوری اسلامی ایران، کارفرما را می توان اینگونه تعریف کرد که کارفرما یک شخص حقیقی و یا حقوقی می باشد که کارمند به خواسته او در مقابل پولی که به عنوان مزد دریافت می کند کار می کند.

در کل می توان اینگونه گفت که کلیه مدیران و مسئولان و یا تمامی افراد چه حقیقی و چه حقوقی که این امور را بر عهده دارند و یک سری افراد را برای رسیدن به اهداف خود استخدام می کنند و در مقابل کاری که آنها انجام می دهند، حقوق پرداخت می‌کنند اصطلاحا به آنها کارفرما گفته می شود.

همانطور که بیان کردیم کارفرما هم میتواند حقیقی باشد و هم می‌تواند حقوقی. حال این موضوع را مطرح میکنیم که کارفرمایان حقوقی چه کسانی هستند؟ آنها مجموعه ای هستند همانند شرکت‌هایی که ثبت شده‌اند، موسسات و یا تعاونی ها که باید دارای اساسنامه و یا صورتجلسه باشند.

دسترسی سریع به عناوین:

وظایف یک کارفرما طبق قانون کار

بین کارفرما و کارمند یا کارگر یکسری روابط خاصی وجود دارد که قانون آنها را مشخص کرده است کارفرما در مقابل این افراد، دارای وظایفی می باشد.

وظایف یک کارفرما طبق قانون کار

قوانینی که قانون کار آنها را گذاشته و تصویب کرده است برای حمایت از کارگران و کارمندان می باشد:

انتخاب کردن نوع قرارداد با توجه به شرایط مربوط به عقد و قرارداد: که ممکن است قرارداد مدت موقت یا قرارداد کارهای غیر موقت یا قرارداد برای انجام اموری که معین و مشخص هستند، تعیین گردد.

انجام دادن تعهداتی که در قرارداد ذکر شده است: کارفرما وظیفه دارد تمامی تعهداتی را که در قرارداد ذکر کرده است عمل کند که یکسری از مفاد قرارداد می‌تواند بر اساس مزایای بیشتر و توافق بین طرفین یعنی کارگر و کارفرما باشد و بقیه هم که بر اساس قانون کار می باشد.

رعایت کردن تمامی تکالیف مندرج در فصل دوم قانون کار: از جمله پرداخت کردن مبلغی که به عنوان پایان کار و مزایای پایان کار معین و در مدتی موقت، پرداختن حق سنوات زمانی که کارگر را اخراج می کنند، همچنین برگرداندن کارگر بر سر کارش، پرداخت کردن حق او از زمانی که اخراج شده است تا زمانی که به کار برگردانده شده است، همچنین بازگرداندن کارگر به محل کار بعد از به چه سهامدارانی حقیقی گفته می‌شود؟ اینکه آن شرکت از حالت تعلیق درآمد.

رعایت کردن قوانین و مقرراتی که مربوط به شرایط کار می باشد: شرایط کار بر اساس یک سری از موارد با توجه به حمایت از کارگر گذاشته شده است: مانند شرایط و مقررات کار برای حداقل دستمزد، طبقه بندی کردن مشاغل، حداکثر ساعت قانونی کار، اضافه کاری و پرداخت آن و حمایت از آن، منع کارهای سخت و زیان آور، تعطیلات هفتگی، رعایت شرایط و ویژگی هایی که برای کار کردن بانوان وجود دارد، رعایت کردن شرایط در زمان بارداری برای بانوان و مرخصی آنها، ممنوع بودن کار برای افراد زیر ۱۵ سال

رعایت بهداشت و ایمنی در کار: محل کار و بهداشت ایمنی کارگران بسیار با اهمیت می باشد.

ارائه دادن امکانات رفاهی: قانون کار یک سری تکالیف از قبیل همکاری کردن با تعاونی های مسکن، احداث خانه‌های سازمانی، ایجاد محل مناسب برای ادای فریضه‌ی نماز، تامین غذای کارگران با شرایط مزبور، ورزش کارگران، تامین وسیله‌ی نقلیه در صورت دوری کارگاه و غیره که برای انجام ندادن بعضی از این کارها مجازات در نظر گرفته است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.